• Imprimeix

Formularis i models de documents per a la presentació dels comptes anuals

Comptes anuals iniciats a partir de l'exercici 2011 no auditats

D'acord amb el que estableix la Norma Segona, relativa al Capital Social, de l'Ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre, amb relació als exercicis econòmics que s'hagin iniciat a partir de l'1 de gener de 2011, el capital social només pot tenir la consideració de fons propis amb relació a les aportacions el reemborsament de les quals en cas de baixa pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, sempre que no obliguin a la societat cooperativa a pagar una remuneració obligatòria al soci i el retorn sigui discrecional. Per tant, si no heu fet les corresponents modificacions estatutàries en el sentit exigit per l'esmentada norma segona, heu de qualificar el capital social a efectes comptables com a passiu financer.

Comptes anuals iniciats a partir de l'exercici 2011 auditats

D'acord amb el que estableix la Norma Segona, relativa al Capital Social, de l'Ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre, amb relació als exercicis econòmics que s'hagin iniciat a partir de l'1 de gener de 2011, el capital social només pot tenir la consideració de fons propis amb relació a les aportacions el reemborsament de les quals en cas de baixa pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, sempre que no obliguin a la societat cooperativa a pagar una remuneració obligatòria al soci i el retorn sigui discrecional. Per tant, si no heu fet les corresponents modificacions estatutàries en el sentit exigit per l'esmentada norma segona, heu de qualificar el capital social a efectes comptables com a passiu financer.

Data d'actualització:  22.09.2017