• Imprimeix

Formularis del Consell Superior de la Cooperació

Conciliació

La conciliació és un procediment mitjançant el qual la persona conciliadora intervé amb l’objectiu d'aproximar a les parts oposades en un conflicte.

A l’acte de conciliació, les parts compareixen i presenten les seves al·legacions davant la persona conciliadora  i aquesta, emet una (o varies) proposta de resolució que, de ser acceptada per ambdues parts, les vincula i per tant és d’obligatori compliment i pot ser reclamada davant els jutjats.  

La conciliació te caràcter gratuït.

Mediació

El procediment de mediació consisteix en una sèrie d’actes en els quals un mediador actua com a canalitzador de la comunicació entre les parts. El paper del mediador és d’apropar les postures de les parts implicades al conflicte perquè arribin a un acord gestionant, per elles mateixes, la resolució de la controvèrsia en matèria cooperativa.

Els procediment de mediació és gratuït,  llevat que la persona que intervingui com mediadora no sigui personal funcionari, cas en què es meriten els honoraris establerts a l’efecte pel Consell Superior de la Cooperació.

Informació relacionada

Arbitratge

L’arbitratge respon a situacions en què les parts enfrontades no es posen d'acord en la solució més adequada i decideixen encomanar a un tercer la solució de la divergència, comprometent-se a complir la resolució que aquest dicti en forma de laude arbitral. Les parts oposades que prenen part en un arbitratge ho fan de manera lliure, expressa i voluntària.

L’arbitratge pot ser de dret o d’equitat, en funció del perfil de l’àrbitre i dels criteris de resolució del conflicte. A l’arbitratge de dret, l’àrbitre és un advocat en exercici i s’arriba a la resolució del conflicte mitjançant raonaments jurídics, és a dir, aplicant la norma jurídica que correspongui. A l’arbitratge d’equitat, l’àrbitre és un expert en la matèria objecte del conflicte i emet la decisió conforme usos, costums i criteris de justícia.

D’altra banda, l’arbitratge pot ser portat a terme per un o per un número senar d’àrbitres, constituïts, en aquest cas, com a col·legi arbitral.

Informació relacionada

Per a més informació

Data d'actualització:  20.12.2016