• Imprimeix

Formularis de sol·licitud al Registre Administratiu de Societats Laborals

Documentació complementària per a l'adquisició de la condició laboral

  • Còpia autoritzada de l'escriptura de constitució i, si s'escau, de les relatives a la modificació d'estatuts, degudament inscrites en el Registre mercantil i una fotocòpia de les mateixes.
  • Certificació literal del Registre mecantil sobre assentaments vigents relatius a la mateixa societat.
  • Certificació de la titularitat del capital social resultant del llibre registre d'accions nominatives o de socis corresponent.


Data d'actualització:  14.11.2018