• Imprimeix

Nova Llei de cooperatives

En data 16 de juliol de 2015 s'ha publicat al DOGC la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de Cooperatives*. El Parlament de Catalunya, va aprovar la nova Llei el 18 de juny, una Llei que pretén donar a les cooperatives el marc jurídic que necessiten per a competir en el segle XXI.

La Llei té cinc objectius:

- Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents

- Simplificar i eliminar càrregues

- Reforçar les vies de finançament de cooperatives

- Millorar la gestió empresarial de les cooperatives

- Assolir un major dimensionament del món cooperatiu

Per a això s’introdueixen diferents mesures que no volen imposar un model únic de cooperativa sinó que ofereixen un ventall de possibilitats per a què aquestes s’autorregulin a partir dels seus estatuts.

L’elaboració de la Llei s’ha fet amb un ampli procés de negociació amb el sector - que ha donat suport a la necessitat d’adequar-la a l’actual context social i econòmic- i també entre els diferents grups parlamentaris. Finalment la Llei ha obtingut un ampli suport amb 96 vots a favor, 21 abstencions i només 3 en contra.

Amb l’aprovació de la nova Llei s’assoleix un dels grans objectius de la legislatura que confiem, contribuirà decisivament a què en els propers anys les cooperatives augmentin el seu impacte social i econòmic en el conjunt de l’economia catalana.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*En el DOGC núm. 6917, de 21 de juliol de 2015 s’ha publicat la correcció d’errades relativa a l’article 56.1 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. Se'n detalla l’oportuna correcció:

A l’article 56, apartat 1, on hi diu:

1. Els membres del consell rector són elegits per l’assemblea general per un període de cinc anys, pel procediment que fixen els estatuts socials, i poden ésser reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que l’assemblea general en decideixi la reelecció per més períodes.»

 Hi ha de dir:

1. Els membres del consell rector són elegits per l’assemblea general per un període no superior a cinc anys, pel procediment que fixen els estatuts socials, i poden ésser reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que l’assemblea general en decideixi la reelecció per més períodes.»


Data d'actualització:  19.10.2015