Les fases del procés que es descriuen només són prescriptives per assolir la plena eficàcia de les autoritzacions de residència i treball concedides a persones que resideixen fora de l'Estat.

En el cas d'autoritzacions concedides a persones ja residents, no és aplicable la fase d'obtenció del visat.

L'alta a la Seguretat Social i l'obtenció de la TIE presenten particularitats que s'especifiquen a cada apartat.

El visat d'entrada a Espanya

Entenem per visat el document que permet l'entrada al territori espanyol i, en el cas dels procediments en què intervé la Sub-direcció General d'Autoritzacions de Treball, que permet romandre en situació legal d'estada fins que entri en vigor l'autorització concedida

L'alta del treballador a la Seguretat Social

L'alta a la Seguretat Social com a procés vinculat a la concessió d'una autorització de Treball és un procés obligat d'acord amb el compromís que s'adquireix en l'expedient de sol·licitud. L'impacte d'un incompliment és diferent segons si es tracta d'una autorització per a una persona no resident o una persona ja resident a l'Estat

La targeta d'identitat d'estranger (TIE)

És l'equivalent al document nacional d'identitat (DNI) per a una persona que tingui nacionalitat espanyola. En el cas de les autoritzacions inicials, s'han de tramitar a partir del moment en què l'autorització és eficaç (després de l'alta a la Seguretat Social).