• Imprimeix

Assetjament per raó de sexe

Assetjament per raó de sexe

Què és?

Qualsevol comportament que, per motiu del sexe d’una persona, s’exerceix amb la finalitat d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o que provoca aquests mateixos efectes segons el que disposa l’article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Aquest tipus d’assetjament es considera, en tot cas, discriminatori i, en conseqüència, vulnera l’article 14 de la Constitució (article 7.3 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). També vulnera l’article 4.2.e) de l’Estatut dels treballadors.

Comportament no desitjat ni volgut per la persona que el rep

L'assetjament per raó de sexe es distingeix de les aproximacions lliurement acceptades o tolerades i recíproques en la mesura que les conductes no són desitjades i, consegüentment, rebutjades per la persona que les rep i les considera ofensives. 

Es relaciona amb el sexe d'una persona

Entre les situacions que es poden considerar com a assetjament per raó de sexe, podem distingir els atemptats contra la dignitat següents:
– A una treballadora només pel fet de ser dona.
– A una treballadora pel fet d’estar embarassada o per causa de la seva maternitat.
– A una treballadora o un treballador per motiu del seu gènere (perquè no exerceix el rol que culturalment s’ha atribuït al seu sexe).
– A una treballadora o un treballador en l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal i laboral.


Que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat o de crear un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu

A diferència de l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe sempre exigeix una pauta de repetició i acumulació sistemàtica de conductes ofensives. Les accions han de ser efectuades de manera contínua i sistemàtica.

Alguns exemples d'assetjament per raó de sexe

Alguns exemples d'assetjament per raó de sexe

Data d'actualització:  29.03.2018