• Imprimeix

Aula virtual

Formació en línia adreçada principalment a empreses i professionals que vulguin adquirir els coneixements essencials per a dissenyar i implantar mesures d'igualtat d'oportunitats i noves formes d'organització del temps, i ajudar, així, a millorar la qualitat en el treball.

LogoSIQAulaVirtual

L'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats ofereix un ampli ventall de mòduls de formació bàsics i d'especialització mitjançant la plataforma Aula Virtual de Canal Empresa. Els continguts d'aquests mòduls s'actualitzen periòdicament a partir dels coneixements i les propostes d'un professorat altament qualificat i de les necessitats dels i les participants en les activitats formatives; necessitats que es recullen a través dels formularis de satisfacció dels cursos.

Consulteu, per a cada curs, els criteris de selecció i adjudicació de places.

Perspectiva de gènere en els projectes de Fons Europeus 

40 hores lectives

Objectiu: Donar a conèixer els principals conceptes, eines i estratègies per incorporar una perspectiva de gènere en el disseny, implementació i avaluació de projectes de Fons Europeus.
Destinataris/àries prioritaris/àries: Empreses i entitats que realitzin projectes europeus. 

PRIMERA EDICIÓ:

Inici: 8 de maig del 2017
Finalització: 10 de juliol del 2017

SEGONA EDICIÓ

Inici: 2 d'octubre del 2017
Finalització: 1 de desembre del 2017

Recomanat per a: Persones que vulguin conèixer com introduir la perspectiva de gènere, de forma transversal, a tot el cicle i les fases d'aquests projectes.
Prerequisits: NO.
Plataforma: Moodle.

Programa
1. Perspectiva de gènere (PG). Àmbit conceptual i normatiu dels projectes dels FE
    1.1. La introducció de la PG en els programes dels FE
    1.1.1. Marc normatiu dels programes dels FE
    1.1.2. Desigualtats de les dones en el ML
    1.1.3. Marc normatiu i legislatiu de la Igualtat de Gènere
    1.2. Marc Conceptual
    1.2.1. Sistema sexe-gènere
    1.2.2. Desigualtat i discriminació per sexe
    1.2.3. La perspectiva de gènere
    1.2.4. Estratègia dual: acció positiva i gender mainstreaming
    1.2.5. Interseccionalitat
    1.2.6. Apoderament
    1.3. Perspectiva de gènere en l'àmbit dels projectes dels FE
    1.3.1. Què suposa incorporar la PG en els projectes dels FE?
    1.3.2. Criteris generals d'incorporació de la PG
    1.3.3. Perquè incorporar la PG en els projectes dels FE?
    1.3.4. Quan és pertinent incorporar la PG?

2. Enfocaments i eines per treballar la perspectiva de gènere en el cicle i fases del projecte
   
    PART I. Recollida de dades i diagnòstic
    2.1. Incorporació de la PG en el cicle i fases del projecte
    2.1.1. Algunes orientacions metodològiques
    2.2.2. Cicle i fases de disseny del projecte
    2.2. Recerca d'informació i diagnòstic de la situació
    2.2.1. Recerca d'informació i recollida de dades amb PG
    2.2.2. Anàlisi de la situació i diagnòstic amb PG
    2.2.3. Indicadors de gènere
   
    PART II. Disseny i formulació del projecte amb PG
    2.3. Disseny i formulació del projecte amb PG
    2.3.1. Introducció 2.3.2. Justificació del projecte: per què es fa?
    2.3.3. Definició dels objectius, activitats i previsió de resultats
    2.3.4. Metodologia
    2.3.5. Perfil dels i les beneficiàries i participants
    2.3.6. Agents clau, xarxes de col·laboració i suport
    2.3.7. Estratègia de difusió
    2.3.8. Equip
    2.3.9. Pressupost

3. Enfocaments i eines per a l'avaluació des d'una perspectiva de gènere en els projectes
3.1. Avaluació d'un projecte: enfocaments i PG
3.2. Dimensions de l'avaluació
3.3. Indicadors de gènere per a l'avaluació

30 PLACES
Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries (en particular, que gestionin projectes europeus) per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

Segona edició

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

Més informació: igualtateneltreball.tsf@gencat.cat 

Formació cofinançada per

 

Temps de treball i corresponsabilitat amb perspectiva de gènere

25 hores lectives/curs

Objectiu: Introduir els conceptes generals i els elements principals de debat al voltant del temps de treball i de les polítiques de temps; conèixer què és i com s’estructura el temps i el temps de treball en les societats de benestar, així com les principals actuacions al voltant del temps i del temps de treball en el nostre entorn, des d’una perspectiva de gènere. 

Destinataris/àries prioritaris/àries: Representació sindical, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d'empreses, professionals de l'àmbit de la igualtat i persones que participen a les comissions d'igualtat.

PRIMERA EDICIÓ
  Inici: 2 d'octubre del 2017
  Finalització: 6 de novembre del 2017

Recomanat per a: Professionals que vulguin conèixer els conceptes generals, les actuacions i els elements principals del debat al voltant del temps de treball i la corresponsabiitat des d'una perspectiva de gènere.
Prerequisits: NO.
Plataforma: Moodle.

Programa

1. Temps de treball: aclariments conceptuals
    1.1. Temps de treball a les societats de benestar
    1.2. Temps de treball i temps de vida
    1.3. Temps de treball i jornada laboral de les dones i homes
    
2. Usos socials del temps
    2.1. El temps com a eix de desigualtat entre dones i homes
    2.2. Els usos del temps: una qüestió de gènere
    2.3. Els diferents significats del temps de treball
   
3. Les polítiques de temps de treball i de corresponsabilitat
    3.1. El temps de treball a la negociació col·lectiva
    3.2. Flexibilització i reordenació de la jornada labora
    3.3. Reducció de la jornada laboral i el temps parcial
    3.4. Polítiques de conciliació i de corresponsabilitat
    3.5. Noves experiències de negociació i de regulació del temps de treball

30 PLACES/CURS

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud. 

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

Més informació: igualtateneltreball.tsf@gencat.cat 

Formació cofinançada per

Formació bàsica en igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball

10 hores lectives

Objectiu: Aquest mòdul recull un conjunt de conceptes bàsics al voltant de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació.

2017

PRIMERA EDICIÓ (Adreçada a les entitats de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya)
  Inici: 16 de gener del 2017
  Finalització: 29 de gener del 2017

SEGONA EDICIÓ 
  Inici: 6 de febrer del 2017
  Finalització: 19 de febrer del 2017

TERCERA EDICIÓ 
  Inici: 13 de març del 2017
  Finalització: 26 de març del 2017

QUARTA EDICIÓ 
  Inici: 15 de maig del 2017
  Finalització: 29 de maig del 2017

CINQUENA EDICIÓ 
  Inici: 12 de juny del 2017
  Finalització: 26 de juny del 2017

SISENA EDICIÓ 
  Inici: 3 de juliol del 2017
  Finalització: 17 de juliol del 2017

SETENA EDICIÓ 
  Inici: 18 de setembre del 2017
  Finalització: 2 d'octubre del 2017

VUITENA EDICIÓ
  Inici: 13 de novembre del 2017
  Finalització: 27 de novembre del 2017


Recomanat per a: Persones que volen apropar-se de manera senzilla i acurada a la situació de les dones i els homes en el món laboral. I, en concret, als Plans d'igualtat a les empreses com a instrument per actuar en favor de la igualtat d'oportunitats.
Prerequisits: NO.
Plataforma: Moodle.

Programa
1. Igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral. Per què?
    1.1. Segregació ocupacional
    1.2. Condicions laborals
    1.3. Desigualtats salarials entre homes i dones
    1.4. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal

2. Els plans d'igualtat a les empreses
    2.1. Condicions laborals
    2.2. Accés a l'ocupació i selecció
    2.3. Promoció professional
    2.4. Igualtat salarial
    2.5. Conciliació i organització del temps de treball
    2.6. Seguretat i salut laboral
    2.7. Assetjament sexual i per raó de sexe
    2.8. Llenguatge no sexista

3. Elements clau per negociar un pla d'igualtat a l'empresa
    3.1. Actors: Comissió i agent d'igualtat
    3.2. Participació en tot el procés

30 PLACES

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud.

1a edició gener 2017
PREINSCRIPCIÓ TANCADA

2a edició febrer 2017
PREINSCRIPCIÓ TANCADA

3a edició març 2017
PREINSCRIPCIÓ TANCADA

4a edició maig 2017
PREINSCRIPCIÓ TANCADA

5a edició juny 2017
PREINSCRIPCIÓ TANCADA

6a edició juliol 2017
PREINSCRIPCIÓ TANCADA

7a edició setembre 2017
PREINSCRIPCIÓ TANCADA

8a edició novembre 2017
PREINSCRIPCIÓ TANCADA

 

Més informació: igualtateneltreball.tsf@gencat.cat 

Formació cofinançada per

 

Metodologia per a l'elaboració d'un pla d'igualtat 

25 hores lectives

Objectiu: Proporcionar a empreses i organitzacions eines i coneixements per elaborar el seu pla d'igualtat.
Destinataris/àries prioritaris/àries: Personal de Recursos Humans, direcció i gerència d'empreses, agents d'igualtat, representants dels treballadors i treballadores i persones que participen a les comissions d'igualtat.

Inici: 8 de maig 2017
Finalització: 12 de juny del 2017

Recomanat per a: Persones que poden participar en els processos d’implementació dels Plans d’igualtat, així com a les que volen apropar-se al Plans d’igualtat a les empreses com a instrument per actuar en favor de la igualtat d’oportunitats.
Prerequisits: NO.
Plataforma: Moodle.

Programa
1. Marc del pla d'igualtat
    1.1. Què és un pla d'igualtat
    1.2. Marc normatiu
    1.3. Àmbits d'incidència

2. Fases d'un pla d'igualtat. Fase 1: Iniciativa i diagnosi
    2.1. Formalització i difusió del compromís de l'empresa
    2.2. Creació d'un comissió d'igualtat i/o grups de treball
    2.3. Diagnosi de la situació de l'empresa respecte a la igualtat d'oportunitats
    2.4. Disseny d'un model d'indicadors
    2.5. Identificació de les fonts i recollida d'informació
    2.6. Anàlisi i valoració de la informació

3. Fase 2: Disseny i elaboració / Fase 3: Implantació
    3.1. Establiment dels objectius
    3.2. Planificació de les mesures o accions
    3.3. Aplicació del pla

4. Fase 4: Seguiment i avaluació / Comunicació i participació
    4.1. Indicadors
    4.2. Documentació
    4.3. Reunions
    4.4. Comunicació i participació en el pla d'igualtat

5. Activitats de síntesi dels aprenentatges adquirits
    5.1. Beneficis del pla d'igualtat
    5.2. Diagnosi
    5.3. Planificació/Implantació
    5.4. Seguiment i avaluació
    5.5. Comunicació i participació

30 PLACES
Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

Més informació: igualtateneltreball.tsf@gencat.cat 

Formació cofinançada per

Negociació col·lectiva de plans d'igualtat a les empreses

15 hores lectives/curs

Objectiu: Aquest mòdul pretén ser una eina útil per al coneixement i posada en pràctica de plans d'igualtat de manera negociada a les empreses. Inclou un conjunt de recomanacions, tant de possibles mesures com de procediments per a la negociació col·lectiva de plans d'igualtat.

Destinataris/àries prioritaris/àries: Representació sindical, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d'empreses, agents d'igualtat i persones que participen a les comissions d'igualtat.

PRIMERA EDICIÓ
  Inici: 29 de maig del 2017
  Finalització: 19 de juny del 2017

Recomanat per a: Persones que poden participar en els processos d'implementació dels plans d'igualtat, així com a les que volen apropar-se al plans d'igualtat a les empreses com a instrument per actuar en favor de la igualtat d'oportunitats.
Prerequisits: NO.
Plataforma: Moodle.

Programa
1. Negociació col·lectiva i igualtat d'oportunitats entre homes i dones
    1.1. Què és la negociació col·lectiva
    1.2. El marc legal de la negociació col·lectiva

2. Què és un pla d'igualtat a l'empresa?
    2.1 Què és un pla d'igualtat
    2.2. La participació dels actors en el pla d'igualtat
    2.3. Les fases del pla d'igualtat

3. Elements clau per negociar un pla d'igualtat a l'empresa
    3.1. La negociació col·lectiva i el procediment per elaborar un pla d'Igualtat
    3.2. La negociació col·lectiva i els continguts del pla d'igualtat

30 PLACES/CURS

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

Més informació: igualtateneltreball.tsf@gencat.cat 

Formació cofinançada per

Assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral

15 hores lectives/curs

Objectiu: Aquest curs monogràfic complementa, amplia i desenvolupa el material del Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa publicat pel Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya. Però, no obstant això, gaudeix d'una entitat formativa pròpia que permet entendre els principals conceptes d'assetjament sexual i per raó de sexe a l'entorn laboral, les obligacions i responsabilitats a les empreses a aquest respecte i les diferents parts que componen un protocol.


Destinataris/àries prioritaris/àries: Representació sindical, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d'empreses, agents d'igualtat i persones que participen a les comissions d'igualtat.

Inici: 13 de novembre de 2017
Finalització: 4 de desembre de 2017

Recomanat per a: Persones que poden participar en els processos d'implementació dels plans d'igualtat i/o d'elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses.
Prerequisits: NO
Plataforma: Moodle

Programa
1. Context del protocol i tipus d'assetjament
    1.1. Context del protocol
    1.2. Tipus d'assetjament

2. Les obligacions i responsabilitats legals a l'empresa
    2.1. L'empresa
    2.2. Representació sindical
    2.3. Les persones treballadores

3. Les dues dimensions del protocol: prevenció i procediment intern
    3.1. Prevenció i sensibilització
    3.2. Procediment intern

30 PLACES/CURS

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil dedestinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

PREINSCRIPCIÓ OBERTA 

Més informació: igualtateneltreball.tsf@gencat.cat 

 

Formació cofinançada per

 

La selecció de personal per competències, una clau per a la igualtat - Mòdul 3

Semipresencial
25 hores lectives

Objectiu general del curs: Oferir, en tres mòduls temàtics, una visió integral del model de competències com a sistema de selecció de personal en les organitzacions, i la seva aplicació en cada fase del procés.
Destinataris/àries prioritaris/àries: Representació sindical, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d'empreses, i agents d'igualtat.
Recomanat per a: Persones que gestionen (i/o participen en) totes o alguna de les fases dels processos de selecció de recursos humans d'empreses i institucions.
Plataforma: Moodle.


Mòdul 3: Entrevista i decisió

Temari: Presentació dels components de la fase definitiva de la selecció, i exposició de les línies mestres de l'entrevista per competències i la presa de decisió final.
Inici: 18 de setembre del 2017
Finalització: 23 d'octubre del 2017
Prerequisit: Haver superat prèviament l'M1 Desenvolupar tasques en processos de selecció de personal en el dia a dia professional (les activitats qualificables del curs s'han d'aplicar en processos de selecció reals).

Programa

1. Fonaments teòrics d'una entrevista basada en les competències professionals
    1.1 Elements clau de l'entrevista de selecció per competències
    1.2 La tècnica d’identificació de competències a través de l’entrevista

2. Entrevista de selecció per competències
    2.1 Objectiu, funcionament i característiques
    2.2 El rol de l'entrevistador/a
    2.3 Estructura i guió de l'entrevista: formulació de preguntes
    2.4 Preparació i execució de l'entrevista
    2.5 Registre i valoració de l'entrevista

3. Procés de decisió final
    3.1 Criteris de decisió
    3.2 Anàlisis de les candidatures
    3.3 Tipus i rol dels participants en el procés de decisió 

30 PLACES

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries (en particular, que participin en processos de selecció de personal) per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

Més informació: igualtateneltreball.tsf@gencat.cat 

Formació cofinançada per

La selecció de personal per competències, una clau per a la igualtat - Mòdul 1

Semipresencial
25 hores lectives

Objectiu general del curs: Oferir, en tres mòduls temàtics, una visió integral del model de competències com a sistema de selecció de personal en les organitzacions, i la seva aplicació en cada fase del procés.
Destinataris/àries prioritaris/àries: Representació sindical, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d’empreses, i agents d'igualtat.
Recomanat per a: Persones que gestionen (i/o participen en) totes o alguna de les fases dels processos de selecció de recursos humans d'empreses i institucions.
Plataforma: Moodle.

Mòdul 1: Perfil i oferta

Temari: Presentació del marc teòric del model de competències com a sistema de gestió d'equips humans en les organitzacions i de les principals coordenades per aplicar-lo en la primera fase dels processos de selecció de personal: la descripció del lloc de feina (perfil) i emissió de la convocatòria de feina (oferta).

Inici: 20 de març del 2017
Finalització: 2 de maig 2017

Sessions presencials:

Introducció: 22 de març del 2017 a les 16.00h. Sala de prensa de l'edifici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del carrer Sepúlveda, 148.
Sessió Mòdul 1: 
4 d'abril del 2017 a les 16.00h. Sala 1.3 de l'edifici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del carrer Sepúlveda, 148.

Prerequisits: Desenvolupar tasques en processos de selecció de personal en el lloc de treball (les activitats qualificables del curs s'han d'aplicar en processos de selecció reals)

Programa
1. La gestió per competències en les organitzacions
2. Competència professional: concepte i classificació
3. La selecció per competències: fase incial
    3.1 Definició del perfil per competències
    3.2 Disseny i emissió de l'oferta laboral

30 PLACES

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries (en particular, que participin en processos de selecció de personal) per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

Més informació: igualtateneltreball.tsf@gencat.cat 

Formació cofinançada per

La selecció de personal per competències, una clau per a la igualtat - Mòdul 2

Semipresencial
25 hores lectives

Objectiu general del curs: Oferir, en tres mòduls temàtics, una visió integral del model de competències com a sistema de selecció de personal en les organitzacions, i la seva aplicació en cada fase del procés.
Destinataris/àries prioritaris/àries: Representació sindical, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d'empreses, i agents d'igualtat.
Recomanat per a: Persones que gestionen (i/o participen en) totes o alguna de les fases dels processos de selecció de recursos humans d'empreses i institucions.
Plataforma: Moodle.


Mòdul 2: Reclutament i proves

Temari: Orientacions pràctiques que s'han de tenir en compte a la fase de reclutament i la primera criva de candidatures. Coordenades per dissenyar proves i dur-les a la pràctica. 
Inici: 22 de maig del 2017
Finalització: 26 de juny del 2017

Sessions presencials:

Sessió Mòdul 2: 8 de juny del 2017 de 16h a 19h. Sala 1.3 de l'edifici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del carrer Sepúlveda, 148

Prerequisit: Haver superat prèviament l'M1. Desenvolupar tasques en processos de selecció de personal en el dia a dia professional (les activitats qualificables del curs s'han d'aplicar en processos de selecció reals)

Programa
1. Reclutament de candidatures   
2. Disseny i implementació de proves de selecció (Assessment Centre)
    2.1 Preparació prèvia
    2.2 Disseny de proves i instruments d'avaluació
    2.3 Planificació
    2.4 Execució i valoració
 

30 PLACES

Criteris de selecció i adjudicació
: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries (en particular, que participin en processos de selecció de personal) per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

Més informació: igualtateneltreball.tsf@gencat.cat 

Formació cofinançada per

Data d'actualització:  19.10.2017