• Imprimeix

Aula virtual

Formació en línia adreçada principalment a empreses i professionals que vulguin adquirir els coneixements essencials per a dissenyar i implantar mesures d'igualtat d'oportunitats i noves formes d'organització del temps, i ajudar, així, a millorar la qualitat en el treball.

LogoSIQAulaVirtual

L'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats ofereix un ampli ventall de mòduls de formació bàsics i d'especialització mitjançant la plataforma Aula Virtual de Canal Empresa. Els continguts d'aquests mòduls s'actualitzen periòdicament a partir dels coneixements i les propostes d'un professorat altament qualificat i de les necessitats dels i les participants en les activitats formatives; necessitats que es recullen a través dels formularis de satisfacció dels cursos.

Consulteu, per a cada curs, els criteris de selecció i adjudicació de places.

Assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral

15 hores lectives/curs

Objectiu: Aquest curs monogràfic complementa, amplia i desenvolupa el material del Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa publicat pel Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya. Però, no obstant això, gaudeix d'una entitat formativa pròpia que permet entendre els principals conceptes d'assetjament sexual i per raó de sexe a l'entorn laboral, les obligacions i responsabilitats a les empreses a aquest respecte i les diferents parts que componen un protocol.

Destinataris/àries prioritaris/àries: Representació sindical, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d'empreses, agents d'igualtat i persones que participen a les comissions d'igualtat.

PRIMERA EDICIÓ
  Inici: 7 de maig del 2018
  Finalització: 28 de maig del 2018

INSCRIPCIONS TANCADES 

SEGONA EDICIÓ
  Inici: 8 d'octubre del 2018
  Finalització: 29 d'octubre del 2018

INSCRIPCIONS TANCADES 

Recomanat per a: Persones que poden participar en els processos d'implementació dels plans d'igualtat i/o d'elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses.
Prerequisits: NO
Plataforma: Moodle

Programa
1. Context del protocol i tipus d'assetjament
    1.1. Context del protocol
    1.2. Tipus d'assetjament

2. Les obligacions i responsabilitats legals a l'empresa
    2.1. L'empresa
    2.2. Representació sindical
    2.3. Les persones treballadores

3. Les dues dimensions del protocol: prevenció i procediment intern
    3.1. Prevenció i sensibilització
    3.2. Procediment intern

30 PLACES/CURS

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

1a edició maig 2018
INSCRIPCIONS TANCADES

2a edició octubre 2018
INSCRIPCIONS TANCADES 

Més informació: igualtatformacio@gencat.cat

Formació cofinançada per

 

Mòdul I. Perspectiva de gènere als projectes: Introducció.  

15 hores lectives/curs

Objectiu: Conèixer els conceptes bàsics per introduir la perspectiva de gènere en els projectes.

Destinataris/àries prioritaris/àries: Entitats, organitzacions i empreses que vulguin portar a terme els projectes amb perspectiva de gènere

Inici: 7 de maig de 2018
Finalització: 
28 de maig del 2018

Recomanat per a: Persones que vulguin conèixer com introduir la perspectiva de gènere a tot el cicle i les fases dels projectes.

Prerequisits: Si. Persones que estiguin treballant en projectes. Recomanable conèixer el cicle de projectes

Plataforma: Moodle.

Programa

TEMA1. Perspectiva de gènere. Àmbit conceptual i normatiu.

1. La introducció de la perspectiva de gènere. Marc normatiu
    1.1. Marc normatiu: l’aplicació de la perspectiva d’igualtat de gènere.
    1.2. Marc normatiu i legislatiu existent en l’àmbit de la igualtat de gènere

2. La introducció de la perspectiva de gènere. Marc conceptual
    2.1. El sistema sexe -gènere
    2.2. Les desigualtats i discriminacions de gènere
    2.3. La situació de les dones en el mercat laboral
    2.4. La perspectiva de gènere
    2.5 L’estratègia dual: accions positives i gender mainstreaming
    2.6 El concepte d’interseccionalitat i discriminació múltiple
    2.7 El concepte d’empoderament

TEMA 2.Enfocaments i eines per treballar la perspectiva de gènere en els projectes.

1. Perspectiva de gènere en els projectes
    1.1 Què implica incorporar la perspectiva de gènere en els projectes?
    1.2 Criteris generals d’incorporació del principi d’igualtat de gènere en els projectes i actuacions.
    1.3 Per què incorporar la perspectiva de gènere en projectes?
2. Introducció a la incorporació de la perspectiva de gènere en el cicle i fases dels projectes
    2.1 Algunes orientacions metodològiques
    2.2 Cicle i fases de disseny del projecte

 

30 PLACES/CURS

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

INSCRIPCIONS TANCADES

Més informació: igualtatformacio@gencat.cat

Formació cofinançada per

 

 

Mòdul II . Perspectiva de gènere als projectes: disseny, avaluació i seguiment

30 hores lectives/curs

Objectiu: Introduir els conceptes, les estratègies i les eines claus per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el disseny, implementació i avaluació de projectes.

Destinataris/àries prioritaris/àries: Empreses i entitats que realitzin projectes. Entitats, organitzacions i empreses que vulguin portar a terme els projectes amb perspectiva de gènere

Inici: 24 de setembre de 2018
Finalització: 
5 de novembre del 2018

Recomanat per a: Persones que vulguin aprofundir en com incloure la perspectiva de gènere a tot el cicle i les fases dels projectes.


Prerequisits: Haver realitzat i aprovat el Mòdul I Perspectiva de gènere als projectes: Introducció. 
Plataforma: Moodle.

 

Programa:

TEMA 1. Enfocaments i eines per treballar en l’elaboració de diagnosis amb perspectiva de gènere als projectes.

1. Introducció de la perspectiva de gènere en el cicle i fases dels projectes.
     1.1 Cicle i fases dels projectes, orientacions metodològiques.
2. Primera fase: recerca de la informació i diagnòstic de la situació
    2.1 Recerca d’informació i recollida de dades amb perspectiva de gènere
    2.2 Anàlisi de la situació i diagnòstic amb perspectiva de gènere
    2.3 Indicadors de gènere per a l’anàlisi i el diagnòstic


TEMA 2. Enfocaments i eines per al disseny i l’avaluació des d’una perspectiva de gènere en els projectes.

1. Disseny i formulació del projecte i actuacions amb perspectiva de gènere
    1.1 Disseny i formulació de projectes amb perspectiva de gènere
    1.2 Justificació del projecte: per què es fa?
    1.3 Definició dels objectius, activitats i previsió de resultats
    1.4 Metodologia
    1.5 Perfil dels i les beneficiàries
    1.6 Agents clau, xarxes de col·laboració i suport
    1.7 Estratègia de difusió: stakeholders i pla de comunicació
    1.8 Equip del projecte
    1.9 Pressupost
2. Avaluació de projectes des d’una perspectiva de gènere
    2.1 Avaluació de projectes: enfocaments i perspectiva de gènere
    2.2 Dimensions de l’avaluació
    2.3 Eines per a l’avaluació: indicadors de gènere

30 PLACES/CURS

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

INSCRIPCIONS TANCADES

 

Negociació col·lectiva de plans d'igualtat a les empreses

15 hores lectives/curs

Objectiu: Aquest mòdul pretén ser una eina útil per al coneixement i posada en pràctica de plans d'igualtat de manera negociada a les empreses. Inclou un conjunt de recomanacions, tant de possibles mesures com de procediments per a la negociació col·lectiva de plans d'igualtat.

Destinataris/àries prioritaris/àries: Representació sindical, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d'empreses, agents d'igualtat i persones que participen a les comissions d'igualtat i en la negociació col·lectiva de plans d'igualtat.

Inici: 15 d'octubre del 2018
Finalització: 5 de novembre del 2018

Recomanat per a: Persones que participen en la negociació col·lectiva de plans d'igualtat.
Prerequisits: NO.
Plataforma: Moodle.

Programa
1. Negociació col·lectiva i igualtat d'oportunitats entre homes i dones
    1.1. Què és la negociació col·lectiva
    1.2. El marc legal de la negociació col·lectiva

2. Què és un pla d'igualtat a l'empresa?
    2.1 Què és un pla d'igualtat
    2.2. La participació dels actors en el pla d'igualtat
    2.3. Les fases del pla d'igualtat

3. Elements clau per negociar un pla d'igualtat a l'empresa
    3.1. La negociació col·lectiva i el procediment per elaborar un pla d'Igualtat
    3.2. La negociació col·lectiva i els continguts del pla d'igualtat

30 PLACES/CURS

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud. Es donarà prioritat a les persones que no estiguin realitzant formació en línia de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats. 

INSCRIPCIONS TANCADES

Més informació: igualtatformacio@gencat.cat

Formació cofinançada per

Formació bàsica en igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball

10 hores lectives

Objectiu: Aquest mòdul recull un conjunt de conceptes bàsics al voltant de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació.

2018

PRIMERA EDICIÓ
  Inici: 19 de febrer del 2018
  Finalització: 5 de març del 2018

SEGONA EDICIÓ
  Inici: 16 d'abril del 2018
  Finalització: 30 d'abril del 2018

TERCERA EDICIÓ
  Inici: 7 de maig del 2018
  Finalització: 21 de maig del 2018

QUARTA EDICIÓ
  Inici: 4 de juny del 2018
  Finalització: 18 de juny del 2018


Recomanat per a
: Persones que volen apropar-se de manera senzilla i acurada a la situació de les dones i els homes en el món laboral i a les diferents mesures d'igualtat com els plans d'igualtat, la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe i les mesures de temps de treball i corresponsabilitat. 
Prerequisits: NO.
Plataforma: Moodle.

Programa

Tema 1. Igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral. Per què?

 • Segregació ocupacional: què és i a què respon?
 • Condicions laborals desiguals
 • Desigualtats salarials entre dones i homes o diferències retributives
 • Conciliació de la vida laboral, familiar i personal
 • Assetjament sexual i per raó de sexe a la feina
 • Referències bàsiques
   

Tema 2. Mesures d'igualtat a les empreses i organitzacions

 • 2.1 Mesures de promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en l'àmbit laboral
  • Cultura organitzativa
  • Condicions laborals
  • Accés a l’organització
  • Formació interna i/o contínua
  • Promoció professional i/o desenvolupament professional
  • Retribució
  • Temps de treball i corresponsabilitat
  • Seguretat i salut laboral
  • Assetjament sexual i per raó de sexe
  • Comunicació i llenguatge no sexista
 • 2.2 Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe
  • Elements clau del protocol
  • Prevenció i procediment
 • 2.3 Mesures de temps de treball i corresponsabilitat

 

Tema 3. La negociació col·lectiva de les mesures d'igualtat

 • 3.1 La negociació col·lectiva dels plans d'igualtat
  • Els actors: Comissió i agent d’igualtat
  • La participació durant tot el procés del pla d’igualtat
  • Qui hi pot participar?
  • Quins beneficis pot aportar la negociació col·lectiva dels plans d’igualtat?
 • 3.2 La negociació col·lectiva del protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe
 • 3.3 La negociació col·lectiva de les mesures de temps de treball i corresponsabilitat

 

30 PLACES

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, aquestes s'adjudicaran per estricte ordre de sol·licitud.

1a edició gener 2018
INSCRIPCIONS TANCADES

2a edició abril 2018
INSCRIPCIONS TANCADES

3a edició maig 2018
INSCRIPCIONS TANCADES

4a edició juny 2018
INSCRIPCIONS TANCADES

 

 

Més informació: igualtatformacio@gencat.cat

Formació cofinançada per

 

Temps de treball i corresponsabilitat amb perspectiva de gènere

25 hores lectives/curs

Objectiu: Introduir els conceptes generals i els elements principals de debat al voltant del temps de treball i de les polítiques de temps; conèixer què és i com s’estructura el temps i el temps de treball en les societats de benestar, així com les principals actuacions al voltant del temps i del temps de treball en el nostre entorn, des d’una perspectiva de gènere. 

Destinataris/àries prioritaris/àries: Representació sindical, personal de Recursos Humans, direcció i gerència d'empreses, professionals de l'àmbit de la igualtat i persones que participen a les comissions d'igualtat.

PRIMERA EDICIÓ
Inici: 
9 d'abril del 2018
Finalització: 
14 de maig del 2018

SEGONA EDICIÓ
Inici: 
4 de juny del 2018
Finalització: 
9 de juliol del 2018

Recomanat per a: Professionals que vulguin conèixer els conceptes generals, les actuacions i els elements principals del debat al voltant del temps de treball i la corresponsabilitat des d'una perspectiva de gènere.
Prerequisits: NO.
Plataforma: Moodle.

Programa

1. Temps de treball: aclariments conceptuals
    1.1. Temps de treball a les societats de benestar
    1.2. Temps de treball i temps de vida
    1.3. Temps de treball i jornada laboral de les dones i homes
    
2. Usos socials del temps
    2.1. El temps com a eix de desigualtat entre dones i homes
    2.2. Els usos del temps: una qüestió de gènere
    2.3. Els diferents significats del temps de treball
   
3. Les polítiques de temps de treball i de corresponsabilitat
    3.1. El temps de treball a la negociació col·lectiva
    3.2. Flexibilització i reordenació de la jornada labora
    3.3. Reducció de la jornada laboral i el temps parcial
    3.4. Polítiques de conciliació i de corresponsabilitat
    3.5. Noves experiències de negociació i de regulació del temps de treball

30 PLACES/CURS

Criteris de selecció i adjudicació: En cas que les candidatures superin les places disponibles, tindran matrícula preferent les persones que s'ajustin al perfil de destinataris/àries per estricte ordre de sol·licitud. 

INSCRIPCIONS TANCADES

Més informació: igualtatformacio@gencat.cat

Formació cofinançada per

Data d'actualització:  03.10.2018