• Imprimeix

Aula Virtual. Sol·licitud de matrícula

Formulari Aula Virtual. Sol·licitud de matrícula

* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

Dades personals (Les dades següents es recopilen només a efectes estadístics del Fons Social Europeu)Home
Dona
No binari

*


Cal facilitar, com a mínim, un telèfon de contacte:


Dades professionalsSi heu seleccionat l'opció 'Ocupat/ada' empleneu la resta de camps d'aquest bloc de Dades professionals.
*


No


Mesures de temps de treball i coresponsabilitat
Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral
Plans d'igualtat


Si heu seleccionat l'opció 'Plans d'igualtat' empleneu la resta de camps d'aquest bloc:


NoNo

NoNo


Relacioneu breument el/els principals motiu/s per cursar aquesta formació:Declaració responsable:
La persona sol·licitant declara que són certes totes les dades consignades en aquest formulari i accepta que el fet d'emplenar-lo de forma errònia o de consignar dades incorrectes o no verificables podrà ser causa de no admissió de la sol·licitud i/o d'anul·lació de la matrícula i/o d'invalidació del diploma obtingut. Accepta, així mateix, l'obligació d'aportar, dins del termini que s'estableixi, la documentació acreditativa pertinent respecte de les dades consignades, que en qualsevol moment podrà ser-li requerida per l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Promoció de la igualtat d'oportunitats en el treball"

Responsable del tractament: Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Finalitat: La finalitat és gestionar i difondre les activitats destinades a fomentar i promoure la igualtat d'oportunitats en el treball.

Legitimació: Consentiment de l'interessat.

Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.

Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgrelacionslaborals.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades*He llegit i consento que es tractin les meves dades amb la finalitat indicada a l'apartat sobre protecció de dades*.

Accepto