• Imprimeix

Formulari d'inscripció. Perspectiva de gènere als projectes

Formulari Aula Virtual. Sol·licitud de matrícula

* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

Dades personals (Les dades següents es recopilen només a efectes estadístics del Fons Social Europeu)Home Dona

*


Cal facilitar, com a mínim, un telèfon de contacte:


Dades professionalsSi heu seleccionat l'opció 'Ocupat/ada' empleneu la resta de camps d'aquest bloc de Dades professionals.
*


No


Mesures de temps de treball i coresponsabilitat
Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral
Plans d'igualtatNo
Relacioneu breument el/els principals motiu/s per cursar aquesta formació:Declaración responsable:
La persona sol·licitant declara que són certes totes les dades consignades en aquest formulari i accepta que el fet de emplenar-lo de forma errònia o de consignar dades incorrectes o no verificables podrà ser causa de no admissió de la sol·licitud i/o d'anul·lació de la matrícula i/o d'invalidació del diploma obtingut. Accepta, així mateix, l'obligació d'aportar, dins del termini que s'estableixi, la documentació acreditativa pertinent respecte de les dades consignades, que en qualsevol moment podrà ser-li requerida per l'Àrea de Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran al fitxer "Promoció de la igualtat d'oportunitats en el treball". La finalitat del fitxer és gestionar i difondre les activitats destinades a fomentar i promoure la igualtat d'oportunitats en el treball. La unitat responsable del fitxer és la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball i les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgrelacionslaborals.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).