• Imprimeix

Plans d'igualtat a les empreses

Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

 

 

El pla d'igualtat contempla de forma transversal els diferents àmbits de l'organització i el conjunt de les persones que en formen part. Ha de tractar les següents matèries: accés a l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe.

D'acord amb la Llei d'igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i han d'adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació legal de les persones treballadores, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

En alguns casos, aquestes mesures s'articulen mitjançant un pla d'igualtat. Les empreses tenen l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat en els casos següents:

  • Si tenen més de 250 persones en plantilla.
  • Si hi estan obligades pel seu propi conveni col·lectiu.
  • Quan l'autoritat laboral, previ procediment sancionador, hagi acordat la substitució de la sanció per la implantació d'un pla d'igualtat.

Per a la resta d'empreses, la implantació de plans d'igualtat és voluntària, també prèvia consulta a la representació legal de les persones treballadores.

  • Atracció, contractació i retenció de personal qualificat: la gestió de la igualtat d'oportunitats a l'empresa esdevé un valor afegit que atrau el talent i motiva i fidelitza les persones treballadores.
  • Increment del compromís de les persones treballadores amb l'empresa: les polítiques d'igualtat empresarials milloren la satisfacció de les persones i potencien el sentiment de pertinença a l'organització.
  • Millora de la qualitat dels productes o serveis: la gestió de recursos humans compromesa amb la igualtat d'oportunitats propicia les condicions i les relacions laborals idònies per aconseguir la implicació de les persones en la cultura de la qualitat.
  • Millora de la productivitat: el pla d'igualtat és una eina clau que millora l'organització empresarial i l'eficiència de les persones treballadores.
  • Millora la imatge: una cultura empresarial compromesa amb la igualtat d'oportunitats millora les percepcions que l'entorn té de l'empresa.
  • Aplicació de la legislació vigent: l'elaboració i la implantació d'un pla d'igualtat dóna compliment a l'obligatorietat legal d'adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

En el desenvolupament del pla d'igualtat participen els representants del personal i la direcció de l'empresa. Pel que fa a la seva execució, és imprescindible la participació i implicació de tota la plantilla.

En aquest sentit, la Llei d'igualtat estableix que cal garantir l'accés de la representació legal de les persones treballadores, o dels mateixos treballadors i treballadores, a la informació sobre el contingut dels plans d'igualtat i la consecució dels objectius que s'hi descriuen.

L'agent d'igualtat és aquella persona professional, amb formació o experiència especialitzada en matèria d'igualtat d'oportunitats, que coordina el disseny, la implementació i l'avaluació de les polítiques d'igualtat entre homes i dones, i supervisa la posada en funcionament de projectes per a la integració de la perspectiva de gènere a l'empresa.

Data d'actualització:  14.01.2016