• Imprimeix

Metodologia per a implantar noves formes d'organització del temps de treball

El procés per a dissenyar i implantar noves estructures temporals a les empreses abasta diferents fases:

Metodologia per a implantar noves formes d’organització del temps de treball

Diagnosi

Realització d'una anàlisi tan qualitativa com quantitativa amb un doble objectiu:

• Conèixer la situació de l’empresa en matèria d’organització del temps: quin és el punt de partida i quines les necessitats de l’empresa i del seu personal.
• Identificar el ventall de mesures que poden ser implantades. Aquest variarà en funció de la realitat concreta de cada organització.

Factors com el nombre de persones treballadores, el nombre de centres de treball, l'edat mitjana de la plantilla, el sector d'activitat, entre d'altres, determinen les necessitats i oportunitats de cada empresa.
Perfil de l'empresa

Pla d'acció

Elaboració d'un pla de treball a partir dels resultats de la diagnosi i dels objectius de l'empresa.

En aquesta fase caldrà:

• Dissenyar les mesures a ser implantades.
• Determinar la metodologia a seguir per a la implantació de cada mesura.
• Determinar, si és el cas, les persones, equips o unitats de producció beneficiàries de les mesures.
• Definir les accions de comunicació i/o formació necessàries per implantar el pla d’acció i les mesures que el composen.
• Establir el cronograma per a la implantació del pla d’acció i de les mesures que el composen.
• Determinar els recursos humans, materials i econòmics necessaris per la implantació de cada mesura.
• Definir els indicadors per fer seguiment i avaluació de les mesures i del pla d’acció en el seu conjunt.

nubol mesures temps

Implantació

Posada en marxa de les mesures dissenyades i seguiment periòdic de la seva implantació per comprovar si s'estan duent a terme satisfactòriament i si els resultats obtinguts són els esperats.

Avaluació

Avaluació continuada qualitativa i quantitativa de l'assoliment dels objectius i del funcionament de les mesures, per tal de:

• Valorar quins beneficis han reportat a l'empresa i a les persones treballadores.
• Corregir errors o possibles desviacions.
• Identificar noves oportunitats de millora.
• Donar continuïtat al procés d’implantació de les noves formes d’organització del temps de treball.

Informació, sensibilització i formació

A l'hora de desplegar noves formes d'organització del temps de treball amb èxit, la informació, la sensibilització i la formació són aspectes clau. En aquest sentit, han de ser considerats de forma transversal al llarg de tot el procés.
Transmetre la informació necessària sobre les mesures i la seva implantació, així com quina és la situació – necessitats i mancances – en relació a la gestió del temps de treball és necessari per promoure un canvi organitzacional i generar un entorn de confiança on l’empresa vetlla pel benestar de les persones treballadores, alhora que aquestes fan un ús responsable de les mesures que tenen a la seva disposició.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre la implantació de noves formes d'organització del temps de treball en el següent enllaç, o bé fer-nos una consulta concreta mitjançant aquest formulari.

Data d'actualització:  09.10.2013