• Imprimeix

Empreses d'inserció (EI)

Una empresa d'inserció porta a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis. La seva finalitat primordial és la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social.

Les empreses d’inserció han de:

  • ser promogudes i participades per una o diverses entitats promotores, que han de ser entitats o corporacions de dret públic o entitats sense ànim de lucre l'objecte social de les quals inclogui la inserció social de persones especialment desafavorides.
  • proporcionar a les persones treballadores en procés d'inserció processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball, habituació social i laboral i, si escau, serveis d'intervenció o mesures d'acompanyament social que permetin llur posterior incorporació al mercat de treball ordinari.
  • mantenir, en còmput anual, un mínim d'un 30% i un màxim d'un 70% de persones treballadores en procés d'inserció respecte al total de la plantilla.
  • aplicar, almenys, el 80% dels resultats o els excedents disponibles obtinguts en cada exercici econòmic a la millora o l'ampliació de les estructures productives i d'inserció.