• Imprimeix

Com denunciar

La denúncia ha de complir dos requisits bàsics:

1. S'ha de presentar per escrit.
2. S'hi ha d'identificar la persona denunciant (en cap cas es presentarà anònimament).

Per agilitzar la feina inspectora, l'escrit haurà de contenir la informació següent:

a) Dades d'identificació de la persona denunciant i signatura.
b) Fets constitutius de la infracció.
c) Data i lloc en què han tingut lloc els fets.
d) Identificació de l'empresa que hagi comès la infracció.
e) Altres circumstàncies que el/la denunciant consideri rellevants, com ara: la jornada de treball que es realitza, el torn, l’horari, la secció, etcètera.

És molt important que s'aporti tota aquesta informació a la denúncia per tal de saber, exactament, en quines condicions està treballant la persona denunciant. És un requisit essencial perquè l'inspector/ora pugui comprovar els fets més fàcilment.

Així mateix, les dades de contacte del/de la denunciant són imprescindibles tant per poder demanar-li més informació, si escau, com per enviar-li l'informe amb la resolució de la inspecció.

La persona afectada o qui tingui coneixement d’irregularitats laborals pot emplenar un formulari de denúncia i presentar-lo a qualsevol de les inspeccions territorials de Treball de Catalunya, així com a qualsevol oficina o punt de l’Administració Pública amb servei de registre.

Data d'actualització:  30.06.2017