El mercat laboral

Conèixer el funcionament del mercat de treball

Conèixer les feines

Fitxes informatives sobre ocupacions

L'objectiu professional

Una ocupació adient a cada persona

On trobar feina?

Recursos i vies de cerca més habituals

El currículum vitae

Informació personal i professional

L'entrevista

Conversa sobre temes professionals, formatius i personals

La prova de selecció

Avaluació de capacitats, actituds i aptituds

Certificats de professionalitat

Obtenció del carnet d'instal·lador

Treballar a l'estranger

Relació laboral o pràctiques en empreses

Un negoci propi. Autoocupació

Establir-se per compte propi