• Imprimeix

Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Expedients de regulació d'ocupació (ERO)

Informació detallada del procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada de treball, basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major

Empreses de treball temporal (ETT)

Les empreses de treball temporal (ETT) contracten treballadors per cedir-los temporalment a altres empreses anomenades usuàries. Aquesta activitat de cessió només la poden fer les ETT degudament autoritzades

Negociació col·lectiva

La negociació col·lectiva és fruit de l'activitat entre els representants dels treballadors i els empresaris i pot donar com a resultat l'elaboració de convenis i acords col·lectius

Infraccions i sancions

Informació sobre les infraccions i sancions que poden cometre les empreses i els treballadors. Trobareu la relació de les possibles infraccions que contempla la normativa, així com els detalls del procediment sancionador i el tràmit de pagament de les sancions

Vagues i conflictes

Comunicació a l'Administració d'una vaga i tot allò relacionat amb aquesta mesura de pressió a disposició de la defensa dels interessos dels treballadors. Característiques de la declaració, la convocatòria i el preavís de vaga

Representants dels treballadors i Eleccions sindicals

Funcions, garanties i drets del delegats de personal i dels comitès d'empresa com a representants dels treballadors, els quals defensen llurs interessos en les relacions laborals al sí de les empreses. Descripció, informació i formularis del procediment per escollir els representants dels treballadors a través de les eleccions sindicals

Dipòsit d'estatuts

Les patronals, els sindicats i les associacions professionals d'autònoms han de dipositar els seus estatuts a les oficines públiques del Departament. També es dipositaran les modificacions així com les fusions i dissolucions de les associacions, les adhesions i desvinculacions a federacions i confederacions i les notificacions de canvi de domicili i de renovació de càrrecs

Quota de reserva 2% a favor de persones amb discapacitat

Les plantilles de les empreses de 50 o més treballadors han de comptar, com a mínim, amb un 2 % de persones amb discapacitat. No obstant això, existeixen supòsits d'exempció d'aquesta obligació de reserva, que se substitueix pel compliment de les mesures alternatives

Desplaçaments transnacionals

Les empreses han de comunicar a l'Administració el trasllat temporal de treballadors a un centre de treball de la mateixa empresa que estigui situat en un país diferent de la Unió Europea

Autorització per al treball de menors de 16 anys en espectacles públics

Les persones menors de 16 anys poden treballar, de forma excepcional, en espectacles públics, sempre que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ho autoritzi amb caràcter previ. L'activitat no pot suposar un perill per a la salut física o psíquica del/de la menor, ni tampoc pot afectar a la seva formació

Responsabilitat Social a Catalunya

Servei d'orientació per ajudar a avançar a les organitzacions en la integració i la gestió de la Responsabilitat Social i dels seus diversos àmbits

Accés directe a

Normativa i criteris administratius, preguntes més freqüents i contacte