• Imprimeix

Informació sobre associacions professionals del treball autònom

Les persones físiques que realitzin de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donin ocupació o no a treballadors per compte d'altri, poden constituir associacions professionals de treballadors autònoms.  

Les associacions professionals de treballadors autònoms en la seva denominació i en els estatuts han de fer referència a la seva especialitat subjectiva i d'objectius, i tenen per finalitat la defensa dels seus interessos professionals. En cap cas poden tenir ànim de lucre i poden ser declarades d'utilitat pública.

Amb independència que han d'inscriure i dipositar els estatuts al Registre d'Associacions de Catalunya adscrit al Departament de Justícia, han d'inscriure i dipositar els estatuts en un registre específic i diferenciat de qualsevol altres associacions empresarials, sindicals o d'altra naturalesa. A Catalunya el Registre d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms es va crear pel Decret 18/2010, de 23 de febrer, i esta adscrit a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. La inscripció al Registre és als efectes de publicitat.

Aquestes associacions professionals sols podran ser suspeses o dissoltes  mitjançant resolució ferma de l'Autoritat judicial fonamentada en incompliment greu de les lleis.

  1. Inscriure les associacions, les federacions, les confederacions  i les unions d'associacions professionals de treballadors i treballadores autònoms.
  2. Inscriure les modificacions estatutàries, les variacions dels seus òrgans de govern.
  3. Ser oficina de dipòsit dels seus estatuts de les entitats inscrites.
  4. Emetre certificacions, notes informatives i còpies de les dades inscrites, dels estatuts dipositats i de les seves modificacions.    
  1. Escrit de sol·licitud segons formulari establert (original i còpia) per persona legitimada a l'efecte (persona designada pels òrgans de govern de l'organització). Caldrà aportar fotocòpia del DNI. Cal fer constar el número de registre assignat pel Registre d’Associacions de Catalunya a l’apartat “Declaracions/Autoritzacions”.
  2. Estatuts (2 originals diligenciats pel Departament de Justícia un cop formalitzada la inscripció, dels quals només ens en quedarem 1).
Data d'actualització:  16.11.2017