• Imprimeix

Malalties professionals

La Llei General de la Seguretat Social, en l'article 157, defineix la malaltia professional com la que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri, en les activitats que s'especifiquen en el quadre aprovat i que estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquen al quadre per a cada malaltia (article 157 del Reial decret legislatiu 8/2015).

Al novembre del 2006 es va publicar el quadre vigent de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social que recull i codifica totes les malalties professionals i els corresponents agents causals. Així mateix reconeix un llistat de malalties que el seu origen professional se sospita i es podrien incloure al llistat definitiu en un futur (annex 1 del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre).

La qualificació de les malalties com a professionals correspon a l'entitat gestora respectiva (INSS, ISM) sense perjudici de que puguin ser tramitades com a tals per part de la mútua que hagi assumit la cobertura de les contingències professionals.

S'estableix l'obligació de comunicar les malalties professionals a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social. Aquesta obligació recau en l'entitat gestora o en la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que assumeixi la protecció de les contingències professionals, que haurà d'elaborar i tramitar el comunicat de malatia professional.

Aquest comunicat només es pot fer a través de l'aplicació informàtica CEPROSS (Comunicación de enfermedades profesionales, Seguridad Social) a la qual es pot accedir, mitjançant l'oportuna acreditació, a través de l'Oficina de la Seguretat Social (www.seg-social.es).

Els empresaris/àries i treballadors/ores autònoms que disposin de cobertura per contingències professionals han de facilitar la informació requerida per les entitats gestores o mútues col·laboradores amb la Seguretat Social per a l'elaboració del comunicat.

La tramitació inicial del comunicat s'haurà de fer dins el termini dels 10 dies hàbils següents a la data del diagnòstic de la malaltia professional.

Si en l'exercici de les seves actuacions els metges i metgesses del sistema públic de salut tenen coneixement de l'existència d'una malaltia de les incloses en l'annex 1que podria qualificar-se de professional, o de les recollides a l'annex 2 que el seu origen professional es podria sospitar, ho hauran de comunicar, mitjançant l'organisme competent de cada comunitat autònoma, a l'entitat gestora de la Seguretat Social, perquè pugui ser qualificada com a tal i a l'entitat col·laboradora que assumeixi les contingències professionals. Els facultatius dels serveis de prevenció hauran d'actuar de la mateixa manera.

A Catalunya s'ha establert que l'organisme competent per a la valoració de les contingències professionals sigui l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), que depèn del Departament de Salut. Aquest organisme, un cop estudiat el cas, emetrà un informe de la seva valoració a l'entitat gestora (INSS) que qualificarà la malaltia de forma definitiva.

Data d'actualització:  12.06.2017