• Imprimeix

Procediment a seguir en la determinació de contingències

La gestió i el control dels processos per a incapacitat temporal (IT) (baixes) pel que fa a la tramitació del procediment administratiu de determinació de contingències (comunes o laborals) a partir del comunicat mèdic de baixa es podrà iniciar:

  1. D’ofici, per pròpia iniciativa de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a petició de la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC), del Servei Públic de Salut (SPS) o de l’Institut Social de la Marina (ISM).
  2. A instància del treballador o del seu representant legal.
  3. A instància de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS).


En el supòsit que el metge d’atenció primària consideri que una patologia per la que s’inicia una incapacitat per contingència comuna pot tenir origen laboral, pot informar al pacient que s’adreci directament a INSS o a la mútua o enviar-lo a la Unitat de Salut Laboral (USL) del Sistema Sanitari Públic Català:

  • A l’INSS: directament en els casos que no existeixi comunicat d’accident de treball o període d’IT anterior per contingència professional i en els que prevalguin causes jurídiques sobre les mèdiques (accidents de treball in itinere/missió, Infart de miocardi, accident vascular cerebral, etc...).
  • A la USL o MCSS en els altres supòsits i el metge d’atenció primària (AT) haurà de complimentar un “Imprès de comunicació i derivació de sospites de patologia laboral”. Si malgrat la resposta rebuda persisteix la sospita d’un origen laboral de la IT, el Metge d’AP ha de derivar el treballador/a a l’INSS amb la documentació corresponent per tal que la persona interessada sol·liciti l’inici del procediment de determinació de contingència.

El metge d’AP del Sistema Sanitari Públic Català del Departament de Salut únicament pot demanar la determinació de contingència d’ofici a la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques en els casos en que existeixi un procés anterior derivat de contingència professional i no està d’acord amb la resposta de la mútua.

Reclamacions respecte a l’atenció de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social

Quan l’alteració de la salut que presenta un treballador/a és la derivada d’una malaltia professional o d’un accident de treball i aquest està disconforme amb l’atenció que ha rebut per part de la MCSS pot plantejar les seva reclamació al web de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquest organisme a través de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, ha creat un accés virtual de reclamacions d'accés públic per gestionar les queixes de treballadors i treballadores sobre la gestió de les mútues.

Els usuaris que estan disconformes amb l’atenció que han rebut per part d'una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social poden plantejar les seves reclamacions al web de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Una vegada estigueu al web de la Seguretat Social els passos a seguir són els següents o bé cliqueu a l’enllaç directa de reclamacions a les MCSS:

Seu electrònica> Ciutadans entrar>Altres Procediments> Reclamacions a les MCSS

Data d'actualització:  24.08.2016

Informació relacionada