• Imprimeix

Curs de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals

El curs de nivell bàsic de seguretat i salut en el treball que imparteix l'Institut de Seguretat i Salut Laboral compleix amb el contingut formatiu que estableix l'annex IV del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. El curs té una durada total de 30 hores, dividides en 6 sessions de 5 hores cadascuna.


Programa i documentació de suport:

Primera sessió

 • Introducció.
 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Danys derivats del treball. L’acció preventiva. Tècniques preventives. 
 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 • El Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Organització del treball preventiu. Elements bàsics de gestió de la prevenció. 

Normativa i documentació de suport

Segona sessió

 • Riscos generals relacionats amb les condicions de seguretat en els locals. L'espai de treball. Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
 • Protecció en màquines. Prevenció. Marcatge CE. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 • Riscos lligats a les condicions de seguretat (introducció).Senyalització dels llocs de treball. Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Normativa i documentació de suport

Tercera sessió

 • Risc elèctric.
 • Anàlisi i avaluació de riscos. Conceptes generals. Investigació d’accidents de treball. Pràctica de l’arbre causal.
 • Prevenció del risc d’incendi i explosió. Tècniques d’actuació contra incendis. Plans d’emergència i evacuació.

 

Normativa i documentació de suport

Quarta sessió

 • Riscos generals relacionats amb el medi ambient de treball. Conceptes generals. Tipus de contaminants. Prevenció de riscos.
 • Mètode d’actuació en Higiene industrial. Avaluació del risc higiènic. Criteris de valoració i metodologia de mostreig.
 • Sistemes elementals de protecció de riscos. Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

Normativa i documentació de suport

Informació relacionada

Cinquena sessió

 • Ergonomia. La càrrega de treball, la fatiga. Treball amb pantalles de visualització de dades.
 • Manipulació manual de càrregues. Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

Normativa i documentació de suport

Sisena sessió

 • Introducció a la psicosociologia: factors de risc.
 • El control de la salut dels treballadors. Primers auxilis. Nocions bàsiques.
 • Prova d’avaluació.

 

Documentació de suport

Data d'actualització:  20.08.2018