• Imprimeix

Formació en prevenció de riscos laborals

Aquesta formació fa referència a la formació necessària que en matèria de prevenció de riscos laborals han de tenir les persones que duen a terme les diferents  funcions que integren l'activitat preventiva. D'acord amb les funcions que es vulguin dur a terme la normativa exigeix un determinat nivell de formació.

Existeixen tres nivells de formació: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell superior.

El contingut formatiu de cadascun d'aquests nivells habilita per fer unes determinades funcions que comporten una determinada graduació de responsabilitat en tasques que comporten l'avaluació dels riscos  així com en el desenvolupament de l'activitat preventiva.

La normativa de prevenció que reglamenta aquesta formació està constituïda fonamentalment  per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, que aprova el Reglament de serveis de prevenció de riscos laborals.

Nivell bàsic (30h / 50h programa de l'annex IV del Reial decret 39/1997)

Les funcions que s'integren en el nivell bàsic de l'activitat preventiva són les següents:

a) Promoure els comportaments segurs i la utilització correcta dels equipaments de treball i protecció, i fomentar l'interès i la cooperació dels treballadors/ores en l'activitat preventiva.

b) Promoure les actuacions preventives bàsiques com ara les relatives a l'ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment en general i efectuar-ne el seguiment i el control.

c) Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir les mesures preventives adequades segons el grau de formació que es té.

d) Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de l'empresa, fent visites, atenent les queixes i suggeriments, registrant dades i altres tasques similars.

e) Actuar en cas d'emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions en aquests casos.

f) Cooperar amb els serveis de prevenció.

Pot certificar formació bàsica en prevenció de riscos laborals qualsevol servei de prevenció, o una entitat pública o privada amb capacitat per desenvolupar les activitats formatives específiques del nivell bàsic. Aquesta formació no precisa autorització de l'Autoritat Laboral, tant pel que fa a la formació com al centre formador.


Nivell intermedi

Les funcions que s'integren en el nivell intermedi de l'activitat preventiva són les següents:

a) Promoure la prevenció a l'empresa.

b) Dur a terme avaluacions de riscos, excepte les que expressament es reserven al nivell superior.

c) Promoure les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos o plantejar la necessitat de recórrer al nivell superior a la vista dels resultats de l'avaluació.

d) Realitzar activitats d'informació i formació bàsica de treballadors/ores.

e) Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que se'ls assigni.

f) Participar en la planificació de l'activitat preventiva i dirigir les actuacions en cas d'emergència i primers auxilis.

g) Col·laborar amb els serveis de prevenció.

h) Qualsevol altra funció assignada com a auxiliar, complementària o de col·laboració amb el nivell superior.

Mentre les autoritats competents en matèria educativa no determinessin les titulacions acadèmiques i professionals corresponents a la formació mínima assenyalada a l'article 36 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener (nivell intermedi), la disposició transitòria tercera d'aquest Reial decret estableix la possibilitat d'acreditar la formació preventiva de nivell intermedi (durada no inferior a 300 hores del programa referit a l'annex V d'aquest Reial decret), a través de certificació expedida per una entitat pública o privada que tingui capacitat per desenvolupar activitats en aquesta matèria i estigui acreditada per l'autoritat laboral competent.

En data 21 de novembre de 2001, l'autoritat educativa publica el Reial decret 1161/2001, de 26 d'octubre, que estableix, com a títol corresponent a estudis de formació professional, el títol de tècnic superior de prevenció de riscos professionals, amb una durada de 2000 hores, amb caràcter oficial i validesa per a tot el territori nacional i que faculta per exercir les funcions de nivell intermedi definides al Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Per tant, actualment la formació de nivell intermedi s'imparteix a través de la formació professional amb el títol "Tècnic Superior en prevenció  de riscos  professionals".


Nivell superior

El personal tècnic de nivell superior pot desenvolupar totes les funcions pròpies del nivell intermedi i a més també és l'encarregat de dur a terme les funcions següents:

a) La realització de funcions que exigeixi: fixar una estratègia de mesurament per tal d'assegurar els resultats obtinguts, que són els que caracteritzen la situació controlada, o una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.

b) La formació i informació de caràcter general a tots els nivells en matèries pròpies de la seva especialitat.

c) La planificació de l'acció preventiva que cal desenvolupar en les situacions en què el control o la reducció dels riscos suposa la realització d'activitats diferents que impliquen la intervenció de diversos especialistes.

d) La vigilància i el control de la salut dels treballadors/ores quan siguin personal sanitari i d'acord amb el que preveu la Llei.

D'acord amb l'apartat 1 de la disposició derogatòria única del Reial decret 337/2010 de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel quel s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, resta derogada la disposició transitòria tercera del Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
Per tant, es posa definitivament fi al període transitori que habilitava a l'autoritat laboral a autoritzar cursos d'aquest nivell; al respecte cal afegir que d'acord amb les modificacions introduïdes per aquest Reial decret s'estableix que per al desenvolupament de les funcions de nivell superior és necessari tenir una titulació universitària oficial i comptar amb una formació mínima acreditada per una universitat amb el contingut especificat en el programa a que es refereix l'annex VI, el desenvolupament del qual ha de tenir una durada que no sigui inferior a 600h i una distribució horària adequada a cada projecte formatiu respectant el que s'estableix al citat annex (modificació de l'apartat 2 de l'article 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció).

Informació addicional

Relació dels centres i dels cursos autoritzats 
Amb la integració de la formació de nivell superior de prevenció de riscos laborals en els ensenyaments universitaris oficials, les entitats formatives ja no podran impartir ni certificar cursos de formació per desenvolupar funcions de nivell superior en prevenció de riscos laborals. Amb caràcter excepcional i per no perjudicar l'alumnat que cursava la formació esmentada ni les entitats formatives amb cursos oberts, es va permetre la certificació dels cursos de nivell superior en prevenció de riscos laborals, autoritzats prèviament per l'Autoritat laboral, que acabessin abans de l'1 de gener de 2010. Totes les persones que tinguin certificada la formació per a desenvolupar funcions de nivell superior en prevenció de riscos laboral (els anomenats tècnics i tècniques superiors de prevenció de riscos laborals) a través de cursos autoritzats per l'Autoritat laboral o directament per la mateixa Autoritat laboral podran continuar exercint amb normalitat les competències per a les quals aquesta certificació faculta i el certificat continua essent vàlid a tots els efectes legals establerts en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevenció. Podeu consultar la nota informativa sobre la normativa relativa a aquesta matèria.

Data d'actualització:  06.06.2014