• Imprimeix

Nivells de formació tècnica: bàsic, intermedi i superior

Nivells de formació tècnica

Aquesta formació fa referència a la formació necessària que en matèria de prevenció de riscos laborals han de tenir les persones que duen a terme les diferents  funcions que integren l'activitat preventiva. D'acord amb les funcions que es vulguin dur a terme la normativa exigeix un determinat nivell de formació.

Existeixen tres nivells de formació: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell superior.

El contingut formatiu de cadascun d'aquests nivells habilita per fer unes determinades funcions que comporten una determinada graduació de responsabilitat en tasques que comporten l'avaluació dels riscos  així com en el desenvolupament de l'activitat preventiva.

La normativa de prevenció que reglamenta aquesta formació està constituïda fonamentalment  per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, que aprova el Reglament de serveis de prevenció de riscos laborals.

 

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL) DE NIVELL BÀSIC. Què cal saber?

1. Quins avantatges comporta per a les empreses tenir a la plantilla un treballador amb formació de nivell bàsic en PRL?
2. Quin paper pot desenvolupar un tècnic de nivell bàsic en PRL a l’empresa?
3. Quina és la formació necessària per desenvolupar les funcions de nivell bàsic?
4. Com puc obtenir el títol de nivell bàsic?
5. A on es pot cursar el nivell bàsic? 
6. Informació relacionada


1. Quins avantatges comporta per a les empreses tenir a la plantilla un treballador amb formació de nivell bàsic en PRL?

Disposar de personal amb formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals que coneix les particularitats i el funcionament de l’empresa permet una gestió més eficaç i efectiva de la PRL, ja que facilita la immediatesa per exemple en la resolució de consultes bàsiques en matèria de prevenció de riscos laborals, contribueix a la sensibilització dels treballadors en l’acció preventiva i apropa la gestió de l’activitat preventiva als treballadors. 

2. Quin paper pot desenvolupar un tècnic de nivell bàsic en PRL a l’empresa?

a) Formar part de la modalitat preventiva de l’empresa (treballador designat). 

El nivell de formació en prevenció que ha de tenir el treballador designat per l’empresari per assumir les funcions de l’organització preventiva de l’empresa varia segons les accions preventives que calgui realitzar i que poden ser assumides amb les capacitats i aptituds aconseguides amb els nivells bàsic, intermedi i superior de formació en prevenció de riscos laborals, que estableixen els articles 35 al 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Així, per exemple, les persones amb formació de nivell bàsic poden promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, així com altres funcions específiques.

b) Fer d’interlocutor amb el servei de prevenció. 

L’externalització total de la gestió de l’activitat preventiva dificulta considerablement la integració de la prevenció a l’empresa. Una de les possibles solucions és disposar de personal de plantilla que faci d’interlocutor amb el servei de prevenció. Aquest personal propi de l’empresa, amb funcions preventives específiques i complementàries a la seva activitat professional, hauria de comptar com a mínim amb una formació de nivell bàsic. 

c) Actuar com a recurs preventiu.

Per poder actuar com a recurs preventiu, cal disposar com a mínim de la formació de nivell bàsic. 
En tot cas, és a l’avaluació de riscos laborals o al pla de seguretat i salut (en el cas d’obres de construcció) on s’estableix la forma en què s’ha de portar a terme la presència dels recursos preventius. Aquests documents també han d’especificar els requisits de capacitat i, per tant, de formació, que han de tenir les persones que actuen com a recurs preventiu per poder realitzar les funcions que tenen encomanades, en funció de la naturalesa i gravetat del risc en cada cas concret.

d) Ser delegat de prevenció. 

Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. 

El contingut específic d’aquesta formació no l’estableix la normativa, però s’ha entès amb caràcter general que ha de ser, com a mínim, el del nivell bàsic. En tot cas la formació ha de ser suficient i adequada perquè els delegats de prevenció disposin dels coneixements tècnics, la competència i les habilitats necessàries que els permetin desenvolupar les funcions de vigilància i control, així com la resta de funcions que tenen assignades.

A l’apartat de preguntes freqüents podeu trobar més informació en relació amb la formació necessària per actuar com a delegat de prevenció: http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/faq/formacio/

 

3. Quina és la formació necessària per desenvolupar les funcions de nivell bàsic? Modalitats d’obtenció del títol.

La formació de nivell bàsic la regula l’article 35 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i en determinats convenis col·lectius (com per exemple als sectors de la construcció, el metall i la ferralla).

L’annex IV del Reglament dels serveis de prevenció estableix el contingut mínim del programa de formació per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic, que inclou:

 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut laboral. 
 • Riscos generals i la seva prevenció. 
 • Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa.
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció i primers auxilis.

 

El desenvolupament d’aquest programa ha de tenir una durada no inferior a 50 hores, en el cas d’empreses que desenvolupin alguna de les activitats incloses a l’Annex I del Reglament dels serveis de prevenció, o de 30 hores en la resta de casos. 


4. Com puc obtenir el títol de nivell bàsic?

- Mitjançant un curs específic de nivell bàsic. 

La formació de nivell bàsic la pot certificar un servei de prevenció o una entitat, pública o privada, amb capacitat per desenvolupar activitats formatives específiques en prevenció de riscos laborals. 

A més a més, hi ha altres vies per les quals també s’obté la capacitació per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, que són a través de la formació professional:

- Mitjançant l’àmbit educatiu. 

Les persones que disposen de qualsevol dels títols que regula la Llei orgànica d’educació (LOE) d’FP, tant de grau mitjà com superior, estan habilitades per desenvolupar les funcions de nivell bàsic. 

Aquests tècnics poden acreditar que disposen de la formació corresponent al nivell bàsic mitjançant el títol del cicle formatiu, sense que sigui necessària una acreditació específica.

Cal destacar, a més, que els cicles formatius d’FP de l’àmbit de la construcció capaciten per desenvolupar les funcions de nivell bàsic corresponents a l’apartat A de l’annex IV del Reial decret 39/1997, i que aquesta formació compleix amb els criteris que estableix el VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció.

En canvi, només alguns dels cicles formatius d’FP que regula la Llei orgànica general del sistema educatiu (LOGSE) habiliten per desenvolupar les funcions de nivell bàsic. En aquests casos, el centre docent emet un certificat específic per acreditar aquesta capacitació.

- Mitjançant l’àmbit laboral:

Les persones que disposen de mòduls formatius o unitats formatives dels certificats de professionalitat estan habilitades per desenvolupar les funcions de nivell bàsic.

Podeu consultar aquí la relació de mòduls formatius o unitats formatives de certificats de professionalitat que inclouen la formació bàsica en prevenció de riscos laborals. 

Així mateix habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic el diploma que certifica l’assistència amb aprofitament emès pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que inclogui el mòdul de formació complementària obligatòria FCOS02 Bàsic de prevenció de riscs laborals de 30 hores. 

5. A on es pot cursar el nivell bàsic? 

A qualsevol servei de prevenció o entitat, pública o privada, amb capacitat per desenvolupar activitats formatives específiques en prevenció de riscos laborals, que ofereixi aquesta formació.

Atesa la imprecisió de la norma que regula aquesta matèria quant als requisits que han de reunir les entitats que vulguin acreditar aquesta formació, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral entén per capacitat l’aptitud, suficiència i coneixements per ensenyar prevenció de riscos laborals, amb experiència professional suficient en cadascuna de les matèries que s’imparteixen. Així, tindrien capacitat per acreditar-la les entitats (persones jurídiques o persones físiques amb treballadors) que disposin de personal que reuneixi aquests requisits. Des del punt de vista dels recursos materials, hauria de comptar amb els mitjans i elements de suport necessaris per realitzar tasques formatives, així com amb el material didàctic i tota la infraestructura imprescindible per garantir l’eficàcia de la seva gestió (registre, còmput d’hores d’assistència, programes formatius, programació d’activitats, etc.).

No és necessària cap autorització de les entitats per part de l’autoritat laboral.

6. Informació relacionada

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL) DE NIVELL INTERMEDI. Què cal saber?

1. Quins avantatges comporta per a les empreses tenir a la plantilla un treballador amb formació de nivell intermedi en PRL?
2. Què pot fer o no un tècnic de nivell intermedi en prevenció de riscos laborals (PRL) a l’empresa?
3. En quin cas l’empresari pot optar pel treballador designat com a modalitat organitzativa de la prevenció?
4. Quina és la formació necessària per desenvolupar les funcions de tècnic de nivell intermedi?
5. En què consisteixen l’assessorament i el reconeixement?
6. A on es pot cursar el cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals (CFGS PRP)?


1. Quins avantatges comporta per a les empreses tenir a la plantilla un treballador amb formació de nivell intermedi en PRL? 

Disposar de personal amb formació en matèria de prevenció de riscos laborals i, especialment, de nivell intermedi millora la gestió i la qualitat de la PRL, així com la integració de la prevenció a tots els àmbits i les activitats de l’empresa, ja que aquest treballador pot:

 • Assumir part de l’activitat preventiva com a treballador designat per l’empresari.
 • Formar part del servei de prevenció propi.
 • Actuar com a interlocutor amb el servei de prevenció aliè. 

Tenir a l’empresa una persona amb coneixements específics de prevenció que coneix les particularitats i el funcionament de l’empresa permet una gestió més eficaç i efectiva de la PRL.  

Cal recordar que la integració de la prevenció en totes les activitats i en tots els nivells jeràrquics de l’empresa és una de les obligacions que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals atribueix a l’empresari. Gestionar la prevenció de manera integrada reverteix en la millora de les condicions en seguretat i salut laboral dels treballadors i, consegüentment, pot reduir la sinistralitat laboral.

Un dels mecanismes que contribueixen a aquesta integració és que totes les empreses disposin de personal propi (recursos propis) amb formació específica per al desenvolupament de funcions preventives. Aquest fet és clau en el cas de la petita i mitjana empresa (PIME), un tipus d’empresa que és majoritària en el teixit empresarial català, atès que les repercussions productives i econòmiques que poden suposar els accidents i les malalties laborals marquen una feble frontera entre l’èxit i el fracàs, i sobrepassar-la amb costos innecessaris pot representar el tancament de l’organització empresarial. 

A les pimes, ateses les seves característiques empresarials en relació amb els recursos econòmics i de personal, l’absència d’un treballador per baixa o accident pot fins i tot aturar una línia sencera de producció, per falta de personal substitut o amb formació específica adient. Per aquest motiu, és imprescindible una gestió preventiva acurada i eficaç, a la qual pot contribuir de manera important el personal propi sensibilitzat amb els problemes i dificultats de l’empresa, i amb coneixement real de l’organització.

 

2. Què pot fer o no un tècnic de nivell intermedi en prevenció de riscos laborals (PRL) a l’empresa?

A continuació, s’exposa el que pot fer o no un tècnic de nivell intermedi, entenent que les activitats que no pugui dur a terme un treballador designat amb aquesta formació s’han de concertar amb un servei de prevenció aliè:

Què pot fer

 • Promoure la PRL a l’empresa i la seva integració a tots els nivells.
 • Efectuar avaluacions de riscos, excepte les reservades al tècnic amb formació de nivell superior.
 • Proposar mesures de control i reducció dels riscos o plantejar possibilitats de recórrer a un tècnic de  nivell superior, segons l’avaluació.
 • Informar els treballadors sobre els riscos i impartir-los formació bàsica en PRL.
 • Vetllar pel compliment del programa de control i reducció de riscos i millora de les condicions de treball.
 • Participar en la planificació de l’activitat preventiva i dirigir actuacions en casos d’emergència i primers auxilis.
 • Col·laborar amb els serveis de prevenció.Qualsevol altra funció complementària, auxiliar o de col·laboració amb els tècnics amb formació en PRL de nivell superior

 

Què no pot fer

 • Avaluacions de riscos que impliquin estratègies de mesurament.
 • Interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d’avaluació.
 • Impartir formació en matèries pròpies de les àrees d’especialització del nivell superior.
 • Planificar l’activitat preventiva quan calgui efectuar activitats que impliquin la intervenció de diversos especialistes.
 • La vigilància i el control de la salut dels treballadors.

 

3. En quin cas l’empresari pot optar pel treballador designat com a modalitat organitzativa de la prevenció?

Sempre que no sigui obligatori constituir un servei de prevenció propi, qualsevol empresa pot adoptar aquesta modalitat d’organització preventiva. L’únic requisit que s’exigeix als treballadors designats és que tinguin la capacitat necessària per desenvolupar les activitats preventives que se’ls encomanen, d’acord amb el que estableix el capítol VI del Reglament dels serveis de prevenció. No es requereix expressament l’exclusivitat i, per tant, aquests treballadors poden compatibilitzar les activitats preventives amb altres feines ordinàries. 

El nombre de treballadors designats, com també el temps de què disposin per a l’execució de la seva activitat i els mitjans que l’empresari posi a la seva disposició, han de ser els necessaris per complir adequadament amb les seves funcions.

 • Podeu trobar més informació en relació amb les modalitats organitzatives de la prevenció a:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/organitzacio_gestio_activitat_preventiva/activitat_preventiva/

 

4. Quina és la formació necessària per desenvolupar les funcions de tècnic de nivell intermedi?

Antecedents

Mentre les autoritats competents en matèria educativa no determinessin les titulacions acadèmiques ni les professionals corresponents a la formació mínima assenyalada a l'article 36 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener (nivell intermedi), la disposició transitòria tercera d'aquest Reial decret establia la possibilitat d'acreditar la formació preventiva de nivell intermedi (amb una durada no inferior a 300 hores del programa que estableix l'annex V d'aquest Reial decret) a través d’un certificat expedit per una entitat pública o privada que tingués capacitat per desenvolupar activitats en aquesta matèria i estigués acreditada per l'autoritat laboral competent.

En data 21 de novembre de 2001, l'autoritat educativa va publicar el Reial decret 1161/2001, de 26 d'octubre, pel qual s’estableix, com a títol corresponent a estudis de formació professional, el títol de Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Professionals, amb una durada de 2.000 hores, amb caràcter oficial i validesa per a tot el territori nacional, que faculta per exercir les funcions de nivell intermedi que defineix el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

Per tant, actualment, la formació de nivell intermedi s'imparteix a través de la formació professional amb el títol Tècnic Superior en Prevenció de Riscos  Professionals.

No obstant això, tots els tècnics de prevenció de riscos laborals que abans de l'entrada en vigor del Reial decret 337/2010, de 19 de març, comptaven amb el certificat de formació necessària per exercir de tècnic en prevenció de riscos laborals, segueixen tenint plena capacitat per exercir les seves funcions.

Per tant, l'establiment de cicles formatius i la titulació universitària oficial en prevenció de riscos laborals, que actualment són la via per obtenir els títols de tècnic en prevenció de riscos laborals (nivell intermedi i nivell superior, respectivament), no implica en cap cas que els tècnics que ja ho eren abans de l'entrada en vigor del Reial decret 337/2010 hagin de convalidar la seva formació.

Formes d’obtenció del títol

La formació de nivell intermedi s'imparteix a través del cicle de grau superior de formació professional amb el títol Tècnic Superior en Prevenció  de Riscos  Professionals (CFGS PRP - 2.000 hores).

Les vies per obtenir el títol de formació professional de grau superior en prevenció de riscos professionals són les que estan recollides en el quadre següent:

 

 Vies d’obtenció del títol del CFGS PRP

Descripció

Presencial

 • En un centre educatiu públic (Institut) o privat que imparteixi el cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals. Els centres poden oferir aquesta formació mitjançant una metodologia semipresencial.

Dual

 • L’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa. L’alternança entre formació i treball permet als estudiants compaginar formació amb una feina relacionada amb l’especialitat.
 • L’alumnat disposa d’un contracte laboral o beca amb contraprestació econòmica.
 • Es realitza a través d’un conveni de col·laboració del centre educatiu amb l’empresa.

A distància

Serveis d’assessorament

i reconeixement

 • Adreçat a persones que s’han format al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, i que volen tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials que estan relacionats amb el títol de grau superior de prevenció de riscos professionals.
 • Assessorament: a partir de les entrevistes fetes al sol·licitant, en un dels centres on s’imparteix el títol de grau superior de prevenció de riscos professionals, s’elabora un informe de valoració del seu expedient formatiu i laboral.
 • Reconeixement acadèmic: amb la valoració de l’informe  obtingut del servei d’assessorament, una junta de reconeixement avalua el sol·licitant.
 • Posteriorment, per obtenir el títol del cicle de grau superior de prevenció de riscos professionals i convalidar els aprenentatges reconeguts, cal matricular-se, totalment o parcialment, en el cicle formatiu, i acreditar els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau superior.

 

Podeu trobar més informació a:       

Estudiar a Catalunya:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/

Prevenció de riscos professionals:

http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/CFPS____1954_CA.pdf

Serveis d’assessorament i reconeixement:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioServeisFP/PCPServeisAssessoramentReconeixement

Prevenció de riscos laborals en la formació professional dual:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/organitzacio_gestio_activitat_preventiva/fp_dual_i_prl/

 

5. En què consisteixen l’assessorament i el reconeixement?

El Departament d’Ensenyament, per obtenir la titulació corresponent al grau superior de prevenció de riscos professionals, preveu la possibilitat que cadascun dels centres educatius que imparteixen el cicle puguin fer, a través d’aquest servei, un reconeixement acadèmic dels aprenentatges de la persona interessada que ha adquirit amb l’experiència laboral o en les activitats socials i que estan relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

El servei d'assessorament, quant a la formació professional, té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials en un centre educatiu autoritzat pel Departament d’Ensenyament, la persona interessada aporta tota la documentació de què disposa perquè se li valori l’expedient formatiu i laboral. Com a resultat del procés, aquesta obté un informe d'assessorament que conté l’itinerari personalitzat que ha de seguir, amb les recomanacions per dur-lo a terme. Els destinataris d’aquesta modalitat són persones amb experiència laboral i formació prèvia que estan interessades a millorar la seva qualificació i que volen rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

El servei que fa el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o les activitats socials, s'adreça a les persones que volen tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.
Una junta de reconeixement avalua la persona interessada. Aquesta junta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut mitjançant el servei d'assessorament, i els altres documents que aporta la persona interessada en relació amb les unitats formatives o els crèdits que vol que se li reconeguin. També la cita per fer-li una entrevista de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o les activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts), cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, i acreditar els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau intermedi o superior, segons correspongui. La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta. Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu a través del reconeixement acadèmic, cal anotar "convalidat" a l'expedient acadèmic.

Aquesta mesura flexibilitzadora de la formació professional permet potenciar que treballadors que han estat o estan fent tasques relacionades amb la PRL, puguin assolir el cicle formatiu amb més facilitat.

 • Per a més informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/ 

 

6. A on es pot cursar el cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals (CFGS PRP)?

A continuació, es detallen els centres on es pot cursar el CFGS PRP (vegeu els enllaços corresponents):

 

Centres a on es pot cursar actualment el CFGS PRP

LOCALITAT

CENTRE

Tot el territori

Institut Obert de Catalunya (IOC)

Barcelona

Institut  Escola del Treball

Reus

Institut d’Horticultura i Jardineria

Cornellà

Institut Esteve Terrades

Terrassa

Institut de Terrassa

Tarragona

Institut Pere Martell

Girona

Institut Santa Eugènia

 

NORMATIVA

BOE núm. 269, de 10 de novembre de 1995

BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997

BOE núm. 71, de 23 de març de 2010

DOGC núm. 4205, de 26 d’agost de 2004

 

INFORMACIÓ RELACIONADA 

Departament de Treball, Afers socials i Famílies:

 • Portal de Treball

http://treball.gencat.cat/ca/inici/

 • Modalitats organitzatives de la prevenció

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/organitzacio_gestio_activitat_preventiva/activitat_preventiva/

 •  Formació en prevenció de riscos laborals

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/formacio/nivells_de_formacio_tecnica/

 •  Prevenció de riscos laborals en la formació professional dual

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/organitzacio_gestio_activitat_preventiva/fp_dual_i_prl/

 •  Integració de la prevenció. Principis bàsics

http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/manual_integracio_prevencio.pdf

Departament Educació:

 •   Web Educació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

 • Estudiar a Catalunya (formació professional en prevenció de riscos professionals)

http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/CFPS____1954_CA.pdf

 •  Formació professional. Instal·lació i manteniment

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gs/installacio-manteniment/?p_id=212&estudi

 •  Serveis d'assessorament i reconeixement

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioServeisFP/PCPServeisAssessoramentReconeixement

 

El personal tècnic de nivell superior pot desenvolupar totes les funcions pròpies del nivell intermedi i a més també és l'encarregat de dur a terme les funcions següents:

a) La realització de funcions que exigeixi: fixar una estratègia de mesurament per tal d'assegurar els resultats obtinguts, que són els que caracteritzen la situació controlada, o una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.

b) La formació i informació de caràcter general a tots els nivells en matèries pròpies de la seva especialitat.

c) La planificació de l'acció preventiva que cal desenvolupar en les situacions en què el control o la reducció dels riscos suposa la realització d'activitats diferents que impliquen la intervenció de diversos especialistes.

d) La vigilància i el control de la salut dels treballadors/ores quan siguin personal sanitari i d'acord amb el que preveu la Llei.

D'acord amb l'apartat 1 de la disposició derogatòria única del Reial decret 337/2010 de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel quel s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, resta derogada la disposició transitòria tercera del Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
Per tant, es posa definitivament fi al període transitori que habilitava a l'autoritat laboral a autoritzar cursos d'aquest nivell; al respecte cal afegir que d'acord amb les modificacions introduïdes per aquest Reial decret s'estableix que per al desenvolupament de les funcions de nivell superior és necessari tenir una titulació universitària oficial i comptar amb una formació mínima acreditada per una universitat amb el contingut especificat en el programa a que es refereix l'annex VI, el desenvolupament del qual ha de tenir una durada que no sigui inferior a 600h i una distribució horària adequada a cada projecte formatiu respectant el que s'estableix al citat annex (modificació de l'apartat 2 de l'article 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció).

 

Amb la integració de la formació de nivell superior de prevenció de riscos laborals en els ensenyaments universitaris oficials, les entitats formatives ja no podran impartir ni certificar cursos de formació per desenvolupar funcions de nivell superior en prevenció de riscos laborals. Amb caràcter excepcional i per no perjudicar l'alumnat que cursava la formació esmentada ni les entitats formatives amb cursos oberts, es va permetre la certificació dels cursos de nivell superior en prevenció de riscos laborals, autoritzats prèviament per l'Autoritat laboral, que acabessin abans de l'1 de gener de 2010. Totes les persones que tinguin certificada la formació per a desenvolupar funcions de nivell superior en prevenció de riscos laboral (els anomenats tècnics i tècniques superiors de prevenció de riscos laborals) a través de cursos autoritzats per l'Autoritat laboral o directament per la mateixa Autoritat laboral podran continuar exercint amb normalitat les competències per a les quals aquesta certificació faculta i el certificat continua essent vàlid a tots els efectes legals establerts en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevenció. Podeu consultar la nota informativa sobre la normativa relativa a aquesta matèria.

Data d'actualització:  21.11.2018