• Imprimeix

III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020

La prevenció de riscos laborals (PRL) té per objectiu defensar la seguretat i la salut dels treballadors, per això cal que s’apliquin mesures i es desenvolupin activitats des de tots els àmbits de la societat.

Pel Govern, la salut i la seguretat a la feina dels treballadors és una de les principals preocupacions pel que cal que s’articulin les normes i en definitiva es facin les polítiques públiques que correspongui per promoure la salut dels treballadors i el seu benestar laboral cosa que va íntimament vinculat a la millora de la competitivitat de les nostres empreses i a la qualitat en el treball.

Es per tot això que el Govern de la Generalitat ha elaborat el III Pla de Govern que és fidel al compromís que l’Administració pública catalana va prendre amb els agents socials, dins el marc del Consell de Relacions Laborals, amb el disseny i l’aprovació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut laboral 2015-2020, i per tant manté estrictament els objectius estratègics que conté l’acord, desenvolupant-los en línies i programes d’actuació.

El Pla que aquí us presentem, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, és un pla interdepartamental, ja que requereix el desenvolupament d’accions coordinadament des de l’àmbit laboral amb el Departament de Salut, el Departament d’Ensenyament i totes aquelles unitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb competències directament o indirectament vinculades a aquesta matèria.

Li correspon l’impuls i dinamització del III Pla de Govern de seguretat i salut laboral 2015-2020 a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en tant que òrgan tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals a Catalunya.

Destaquem

Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020

Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Integra set objectius prioritaris o estratègics que es desenvolupen en objectius operatius més detallats, mitjançant els quals es pretén assolir la millora de la seguretat i la salut de les persones treballadores i, en conseqüència, un increment de la competitivitat de les nostres empreses i del nostre país.

Data d'actualització:  14.01.2016