• Imprimeix

Modalitats organitzatives de la prevenció

La prevenció és el conjunt d’activitats o mesures adoptades en totes les fases  d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball, tal com  la defineix la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. L’organització de l’activitat preventiva és sempre obligatòria per a l’empresari que tingui treballadors contractats. Existeixen diferents possibilitats per dur-la a terme: 

 • Assumint personalment l’activitat preventiva.
 • Designant un o diversos treballadors per dur-la a terme.
 • Constituint un servei de prevenció propi (o mancomunat).
 • Concertant-la amb un servei de prevenció aliè (SPA).

 

Cal tenir present que aquestes opcions no són excloents. Així, és perfectament possible i relativament habitual a la pràctica que l’empresari assumeixi una part de les activitats preventives i la resta les encarregui a un servei de prevenció aliè, o que una part de les activitats preventives es cobreixin a través de treballadors designats i la resta mitjançant un servei de prevenció aliè.

L’empresari assumeix directament l’activitat preventiva

L’empresari només pot assumir personalment l’activitat preventiva quan es compleixin els requisits següents:

 • Que l’empresa tingui fins a deu treballadors, o bé fins a 25 però amb un únic centre de treball.
 • Que l’activitat de l’empresa no s’inclogui entre les enumerades a l’Annex I del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat mitjançant el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
 • Que l’empresari desenvolupi la seva activitat de forma habitual al centre de treball.
 • Que l’empresari tingui i pugui acreditar la capacitat necessària per a desenvolupar les activitats preventives que assumeix.

 

A més, cal tenir present que tot i complir amb aquests requisits l’empresari no pot assumir mai la vigilància de la salut, que s’ha de cobrir obligatòriament a través d’un servei de prevenció aliè.

Designant un o diversos treballadors

Sempre que no sigui obligatori constituir un servei de prevenció propi qualsevol empresa pot adoptar aquesta modalitat d’organització preventiva. L’únic requisit que s’exigeix als treballadors designats és que tinguin la capacitat necessària per a desenvolupar les activitats preventives que se’ls encomanen, d’acord amb el que estableix el Capítol VI del Reglament dels serveis de prevenció. No es requereix expressament l’exclusivitat i, per tant, aquest treballadors poden compatibilitzar les activitats preventives amb d’altres feines ordinàries. 

El nombre de treballadors designats, com també els mitjans que l’empresari posi a llur disposició i el temps de què disposin per a l’execució de la seva activitat han de ser els necessaris per complir adequadament amb les seves funcions.

Obligació legal de constituir un servei de prevenció propi

La constitució d’un servei de prevenció propi és obligatòria en qualsevol dels següents supòsits:

 • Si l’empresa té més de 500 treballadors.
 • Si es tracta d’una empresa d’entre 250 i 500 treballadors que realitza una de les activitats incloses a l’annex I del Reglament dels serveis de prevenció.
 • Si l’autoritat laboral, tenint present la perillositat de l’activitat empresarial o la freqüència o gravetat de la seva sinistralitat, obliga a cobrir l’activitat preventiva mitjançant un servei de prevenció i l’empresari descarta el servei de prevenció aliè.

 

El servei de prevenció propi constitueix una unitat organitzativa específica dins l’empresa i ha d’incloure, com a mínim, dues de les especialitats o disciplines preventives.  Els seus integrants han de dedicar de manera exclusiva llur activitat dins l’empresa a  la finalitat d’aquest servei i han de tenir la capacitació requerida per a les funcions que cal dur a terme. Si s’assumeix l’especialitat de medicina del treball, els serveis sanitaris han de ser objecte  d’aprovació i registre previ per part de l’autoritat sanitària.

L’empresa ha d’elaborar la memòria i programació anuals del servei de prevenció, que ha de mantenir a disposició de les autoritats laborals i sanitàries competents, així com del comitè de seguretat i salut.

Possibilitat de constituir un servei de prevenció mancomunat 

Poden constituir un servei de prevenció mancomunat les empreses que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

 • Empreses que desenvolupin simultàniament activitats en un mateix centre de treball, edifici o centre comercial.
 • Empreses que pertanyin a un mateix sector productiu, sempre que les empreses no tinguin obligació legal de disposar d’un servei de prevenció propi.
 • Empreses que pertanyin a un mateix grup empresarial.
 • Empreses que desenvolupin les seves activitats en un mateix polígon industrial o en una àrea geogràfica limitada que, segons el criteri mantingut pel Departament d’Empresa i Ocupació, és aquella que no supera dos municipis limítrofes.

 

Les empreses interessades queden obligades a consultar amb els representants dels treballadors la creació del servei de prevenció mancomunat. Un cop acomplert aquest tràmit es pot dur a terme la constitució, que s’ha de formalitzar en un acord o acta que, segons el criteri establert pel Departament d’Empresa i Ocupació, ha de contenir, com a mínim, les següents dades:

 • Especificació de la base legal per constituir un servei de prevenció mancomunat, és a dir, especificació de quina de les quatre circumstàncies abans esmentades concorre en el cas concret.
 • Declaració conforme s’ha efectuat la preceptiva consulta als representants dels treballadors, acreditada mitjançant la documentació oportuna.
 • Identificació de les diferents empreses, especificant NIF, CIF, Codi de Compte de Cotització (CCC), raó social, adreça, localitat, província, codi postal, telèfon, fax, correu electrònic, activitat (segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques de l’any 2009 a nivell de 2 dígits) i centres de treball afectats (indicant el CCC, l’adreça completa i la plantilla de cadascun). 
 • Dades del servei de prevenció: especialitats o disciplines preventives assumides (mínim tres), mitjans personals i capacitat d'aquests, mitjans materials propis, grau de participació de cadascuna de les empreses (aportació de recursos humans i/o materials, participació econòmica, etc.) i activitats preventives que es prestaran a cada empresa.
 • Declaració que l’activitat preventiva del servei de prevenció mancomunat es limitarà a les empreses participants.

 

L’acta o acord de constitució del servei de prevenció mancomunat s’ha de comunicar amb caràcter previ a l’autoritat laboral del territori on es trobin les seves instal·lacions principals, en el supòsit que aquesta constitució no hagi estat decidida en el marc de la negociació col·lectiva. En relació als criteris vigents en aquest àmbit es pot consultar la Instrucció 1/2011 de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

Concertar l'activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè (SPA)

Qualsevol empresa pot concertar l’activitat preventiva amb un SPA, llevat que estigui obligada a  constituir un Servei de Prevenció Propi (SPP).Els SPA són entitats especialitzades i acreditades per l’autoritat laboral amb capacitat constatada per poder realitzar activitats de prevenció, d’assessorament i de suport que els puguin requerir  les empreses que els concertin.

La decisió de concertar l’activitat preventiva amb un o diversos serveis de prevenció aliens, els criteris que s’han de tenir en compte per a la selecció de l’entitat amb la qual s’hagi de concertar l’esmentat,  així com les característiques tècniques del concert, s’han de debatre i, si s’escau, acordar, amb els delegat de prevenció o en el si del comitè de seguretat i salut de l’empresa.

L’empresari que decideixi  desenvolupar  l’activitat preventiva  a través d’un o diversos serveis de prevenció aliens a l’empresa, ha de concertar, per escrit i d'acord amb els requisits que fixa el Reglament de serveis de prevenció, la prestació del servei.

Les entitats especialitzades que actuïn com a serveis de prevenció aliens han de mantenir a disposició de les autoritats laborals i sanitàries competents una memòria anual en què han d’incloure de forma separada les empreses o centres de treball per als quals ha prestat serveis durant el període esmentat, indicant en cada cas la naturalesa d’aquests.

Tant els requisits  de les entitats per poder actuar com a serveis de prevenció, com els recursos materials i humans amb els que han de comptar aquestes entitats per realitzar les seves funcions, estan establerts al Reial decret 39/1997 de 17 de gener, que aprova el Reglament de serveis de prevenció de riscos laborals; a l’Ordre TIN/2504/2010 de 20 de setembre per la qual es desenvolupa el Reial Decret 39/1997; el Reial decret 843/2011, de 17 de juny pel qual s’estableixen els criteris bàsics sobre l’organització dels recursos per desenvolupar l’activitat sanitària dels serveis de prevenció pel que fa als requisits tècnics i les condicions mínimes exigides per l’autoritat sanitària; i a les instruccions 1/2011 i 2/2011 de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

Informació addicional

Data d'actualització:  23.12.2016