• Imprimeix

Comitès de seguretat i salut

El Comitè de Seguretat i Salut és l'òrgan paritari i col·legiat de participació que es destina a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals.

S'ha de constituir un Comitè de Seguretat i Salut a totes les empreses o centres de treball que tinguin 50 o més treballadors, que estarà format pels delegats de prevenció, d'una banda, i per l'empresari o els seus representants, de l'altra.

A les reunions hi poden assistir, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els responsables tècnics de la prevenció a l'empresa, que no formin part del comitè; i en les mateixes condicions podran participar-hi aquells treballadors de l'empresa que tinguin una qualificació especial en la matèria.

El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà com a mínim trimestralment, tot i que es pot reunir amb més freqüència.

També es preveu que les empreses on hi hagi més d'un Comitè de Seguretat i Salut pel fet de tenir diversos centres de treball amb comitè, poden crear un comitè intercentres amb les competències que s'acordin.

Les competències dels Comitès de Seguretat i Salut són relatives a la participació en l'elaboració, la posada en marxa i l'avaluació dels plans i els programes de prevenció i al foment d'iniciatives sobre mètodes i procediments perquè sigui efectiva la prevenció a l'empresa.

Per tant el comitè tindrà la facultat de:

  • Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball.
  • Conèixer els documents i els informes relatius a les condicions de treball.
  • Conèixer i analitzar els danys en la salut dels treballadors.
  • Conèixer i informar sobre la memòria de la programació anual del servei de prevenció.

Actualment no cal registrar els comitès de seguretat i salut laboral, ja que el Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegats i delegades de prevenció, ha suprimit el registre de comitès de seguretat i salut.

Normativa

Data d'actualització:  28.05.2014