• Imprimeix

Delegats/ades de prevenció de riscos laborals

Els delegats/ades de prevenció són designats per i entre els representants del personal, per la qual cosa la seva existència queda supeditada a la dels delegats de personal o del comitè d'empresa, i a la voluntarietat d'aquest òrgan, que efectivament existeixi la representació especialitzada.

Hi ha una correlació clara i directa entre l'àmbit de la representació unitària (delegat/ada de personal) i l'àmbit de la representació especialitzada (delegat/ada de prevenció).

Si l'àmbit de la representació unitària és un centre de treball (delegat de prevenció o comitè d'empresa), aquest mateix àmbit és el de la representació dels delegats de prevenció; si l'àmbit de representació unitària es correspon amb diversos centres de treball (comitè d'empresa), aquest també és utilitzat per a l'elecció dels delegats/ades de prevenció.

Mitjançant un conveni les parts poden pactar un sistema alternatiu de nomenament de delegats/ades de prevenció, per o entre els /les representants del personal.

Respecte al sistema de nomenament dels delegats/ades de prevenció, davant l'absència de regulació, el procediment a seguir  el decideixen els mateixos representants de personal per:

- Consens.

- Proposta per un/una mateix/a o per la resta de companys.

- Repartiment proporcional al nombre de representants obtingut per cada sindicat.

- Elecció, essent tots electors i elegibles dins els comitès d'empreses.

Els delegats de prevenció (article 35 de la Llei 31/1995) han de ser designats per i entre els representants del personal d'acord amb l'escala següent:

a) de les empreses fins a 30 treballadors/ores: el delegat de prevenció és el delegat de personal.

b) de 31 a 49 treballadors/ores: hi ha un delegat de prevenció, que ha de ser elegit per i entre els delegats de personal.

Quadre I. Òrgans de representació

Nombre de treballadors/ores de l'empresa Nombre de delegats/ades de personal (Reial decret 1/1995 ET) Nombre de delegats/ades de prevenció (Llei 31/1995)
de 6 a 10 1* 1**
d'11 a 30 1 1**
de 31 a 49 3 1
de 50 a 100 5 2
de 101 a 250 9 3
de 251 a 500 13 3
de 501 a 750 17 4
de 751 a 1000 21 4
de 1001 a 2000 2 per a cada 1000 treballadors, amb un màxim de 75 5
de 2001 a 3000 2 per a cada 1000 treballadors, amb un màxim de 75 6
de 3001 a 4000 2 per a cada 1000 treballadors, amb un màxim de 75 7
Més de 4001 2 per a cada 1000 treballadors, amb un màxim de 75 8

* Escollit per majoria entre els treballadors/ores.
** És el delegat de personal, designat o escollit per majoria entre els treballadors/ores.

Per determinar el nombre de delegats/ades de prevenció, s'ha de tenir en compte per al còmput de treballadors/ores temporals:

a) Els treballadors vinculats per contracte de duració determinada superior a un any, es computen com a treballadors fixos de plantilla.

b) Els contractats per un termini de fins a 1 any, es computen segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada 200 dies treballats o fracció, es computen com a 1 treballador mes.

Supòsit en què no hi hagi representació de treballadors/ores. Elecció directa pels treballadors (Llei de Prevenció de Riscos Laborals - disposició adicional 4a):

En el lloc de treball on no hi hagi representants dels treballadors/ores, per no disposar els treballadors amb l'antiguitat suficient per ser elegits o elegibles. Els treballadors podran elegir per majoria un d'ells perquè assumeixi les competències de delegat de prevenció, que ha de tenir facultats, garanties i obligacions del sigil professional.

Poden ser electors tots els treballadors/ores de l'empresa o centre de treball, majors de 16 anys, amb una antiguitat de com a mínim d'1 mes.

Poden ser elegibles els treballadors/ores majors de 18 anys complerts i una antiguitat a l'empresa de com a mínim 6 mesos, a part de les activitats en què per mobilitat de personal es pacti en conveni col·lectiu, un termini inferior amb el límit mínim de 3 mesos d'antiguitat (Estatut dels treballadors - article 69).

Per llei s'exigeix que el nomenament s'efectuï per majoria dels treballadors/ores. Si així no es produeix, ni consta que haguessin estat citats a la convocatòria de l'elecció, aquesta no es pot entendre com a feta.

Informació addicional

  • Competències dels delegats/ades de prevenció

- Col·laborar amb la direcció en la millora de l'acció preventiva.

- Promocionar i fomentar la cooperació dels treballadors/ores en l'execució de la normativa de prevenció.

- La consulta per l'empresari/ària prèviament a l'execució de les decisions en la Llei de prevenció riscos laborals.

- La vigilància i els controls sobre el compliment de la prevenció de riscos laborals.

- Si no existeix un comitè de seguretat i salut, per no arribar als mínims, els delegat/ades exerciran a més a més les competències atribuïdes al comitè.

- En cas de coordinació d'activitats empresarials es reconeix als delegats de prevenció, i en el seu defecte als representants legals dels treballadors, els drets d'informació i consulta.

  • Facultats dels delegats/ades de prevenció

- Acompanyar els tècnics/tècniques, en les avaluacions de caràcter preventiu i als inspectors/ores de treball.

- Accedir a la documentació sobre condicions de treball.

- Rebre informació de l'empresari/ària sobre danys ocorreguts.

- Rebre informació de les activitats de prevenció i protecció de l'empresa.

- Realitzar visites als llocs de treball.

- Aconseguir de l'empresari/ària mesures de protecció.

- Proposar la paralització de treballs.

  • Garanties dels delegats/ades de prevenció

Els membres del comitè d'empresa i els delegats de personal, com a representants legals dels treballadors/ores, tenen, llevat del que disposin els convenis col·lectius les garanties següents:

- Obertura d'expedient contradictori.

- Prioritat en la permanència a l'empresa.

- No ser acomiadat, ni sancionat durant l'exercici de les seves funcions, ni l'any següent de l'expiració del seu mandat.

- Expressar en llibertat les seves opinions en l'esfera de la seva representació.

- Disposar d'un crèdit d'hores mensuals retribuïdes.

  • Crèdit horari

Cada membre del comitè d'empresa o els delegats/ades de personal, en cada centre de treball, per a l'execució de les seves funcions, disposa del crèdit d'hores següent:

- fins a 100 treballadors/ores .........................  15 hores
- 101 a 250 treballadors/ores  ........................  20 hores
- 251 a 500 treballadors/ores  ........................  30 hores
- 501 a 750 treballadors/ores  ........................  35 hores
- de 751 en endavant  .......................................  40 hores

Mitjançant un conveni, pot pactar-se l'acumulació d'hores, sense excedir-ne el total.

Està comprès amb aquest crèdit el temps utilitzat pels delegats/ades de prevenció, per desenvolupar les funcions previstes a la Llei.

No obstant l'anterior, es considera en tot cas com a temps de treball efectiu sense imputació del crèdit horari esmentat:

- Les reunions del comitè de seguretat i salut laboral, i qualsevol altra convocada per l'empresari/ària.

- Les visites dels centres de treball per acompanyar tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu.

- Temps destinat a acompanyar la Inspecció de Treball i la Seguretat Social.

- Al temps destinat per conèixer les circumstàncies que han provocat danys a la salut dels treballadors.

- Al temps destinat a la pròpia formació.

  • Mitjans

L'empresari/ària proporcionarà als delegats/ades de prevenció els mitjans i la formació en matèria preventiva que resultin necessaris  per a l'exercici de les seves funcions com són:

- La vigilància i el control de l'estat de les condicions de treball.

- La formació necessària en referència a la prevenció de riscos laborals, diferenciada de la formació dels treballadors/ores, i la que es proporciona als treballadors que integren els serveis de prevenció. Aquesta formació ha d'adaptar-se a l'avaluació de riscos i a l'aparició d'altres de nous (Llei de prevenció de riscos laborals - article 37.2).

  • Societats Cooperatives

El procediment per a la designació dels delegats/ades de prevenció a les societats cooperatives que no compten amb personal assalariat ha d'estar previst als estatuts o ser acordat amb l'assemblea general.

Quan a més a més dels socis/sòcies que presten el seu treball personal, existeixen assalariats/ades, es computaran els dos col·lectius, per adaptar-ho al Quadre I d'òrgans de representació, i, en aquest cas, la designació dels delegats de prevenció es realitza conjuntament pels socis/sòcies que presten treball i els treballadors/ores assalariats/ades, o en el seu cas, els representants d'aquests (Llei de prevenció de riscos laborals - disposició addicional 10a).

Normativa

Data d'actualització:  28.05.2014