• Imprimeix

Prevenció de riscos laborals en la formació professional dual

Destaquem

Empresa i FP dual

Departament d'Ensenyament.

El joves i el dret a la seguretat i la salut en el treball

Quadern de prevenció.

Preguntes freqüents

FP dual i prevenció de riscos laborals.

A- Què és la formació professional dual?

La formació professional dual és un model de formació professional en alternança que busca donar resposta a les necessitats del mercat laboral, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

Consisteix en fer que els alumnes compatibilitzin la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals amb les empreses participants.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país.

Postal FP dual

B - Com funciona?

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

Centre educatiu i empresa designen, respectivament, uns tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen els alumnes en cadascun dels dos àmbits.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases. En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa. En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada, ja sigui en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.

Per a cada alumne individualment s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.

C - Què cal fer per oferir places a alumnes de formació professional dual a una empresa?

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.

Les empreses interessades poden adreçar-se directament a un centre que imparteixi cicles formatius relacionats amb el seu sector d’activitat.

El centre i l'empresa analitzen conjuntament les oportunitats de formació i preveuen l'organització de l'estada a l'empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes, en coherència amb els objectius generals i les competències professionals que ha de proporcionar el cicle formatiu.

D - Quins avantatges té la formació professional dual?

Per al centre: establir una major vinculació i coresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

Per a l'empresa: recuperar el model d'aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves; disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.

Per a l'alumne: compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l'ocupabilitat.

E - Quines són les opcions que hi ha d’estada a les empreses?

Les estades a les empreses en el marc de la formació professional dual es poden fer sota dues modalitats, a acordar entre l’empesa i el centre educatiu:

  1. Contracte laboral: es pot utilitzar qualsevol modalitat de contracte laboral de les previstes a la normativa laboral, tot i que les opcions més habitualment emprades són els contractes per a la formació i l’aprenentatge i els contractes a temps parcial amb vinculació formativa. La normativa de Seguretat Social preveu bonificacions a les cotitzacions socials per a aquestes modalitats contractuals.
  2. Beca: d’una duració mínima de dos mesos i màxima de 10 dins un curs, la gratificació s’acordarà entre l’empresa i el centre, respectant -en proporció a la jornada realitzada-, l’import de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM).  La normativa de Seguretat Social preveu bonificacions a les cotitzacions socials per a aquestes modalitats contractuals. L’empresa ha de donar d’alta a l’alumne i cotitzar per ell a la Seguretat Social, únicament per contingències comuns i professionals. Les empreses de menys de 250 treballadors es poden bonificar el 100% d’aquestes cotitzacions.

F - Quines obligacions en matèria de prevenció s’assumeixen en una estada amb contracte laboral?

En cas de tractar-se d'una estada dual amb contracte laboral, sigui quin sigui el tipus de contracte, les obligacions són les mateixes que per a qualsevol altre treballador de l'empresa, tant pel que fa a la notificació dels accidents de treball, com pel que fa a la formació i informació en matèria de seguretat i salut laboral, les avaluacions de riscos dels llocs de treball, l'obligació de proporcionar-los equips i mitjans de protecció i, en general, el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. En cas que l’alumne/treballador sigui menor d’edat, l’empresa ha d’aplicar les previsions específiques que conté la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals en relació amb els menors de 18 anys.

G - Quines obligacions en matèria de prevenció s’assumeixen en una estada amb beca?

En cas que l'estada dual sigui amb beca, la normativa de prevenció de riscos laborals no els hi és d’aplicació, amb caràcter general, als alumnes, malgrat l’esmentada obligació de donar d'alta l'aprenent i cotitzar per ell en el Règim General de la Seguretat Social.

Així doncs, l'assimilació de l'aprenent becari amb els treballadors per compte aliena es fa tan sols en relació amb la seva inclusió en el Règim General de la Seguretat Social.

No obstant això, cal recordar que qualsevol persona que accedeixi a un centre de treball ho ha de fer en condicions de seguretat, ja que el fet de no estar inclòs en l’àmbit d’aplicació de la normativa laboral no vol dir que l'activitat de l'aprenent estigui exempta de riscos que, arribat el cas, poden haver responsabilitats en altres àmbits (per exemple, responsabilitat civil). A més a més, és convenient que les empreses avaluïn la interacció entre les tasques que duguin a terme els becaris i els treballadors de l'empresa d'adscripció.

Data d'actualització:  16.02.2015