• Imprimeix

Introducció

prl_form_3


La Generalitat de Catalunya, amb l’impuls del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha desenvolupat el III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020. El contingut d’aquest III Pla, que s’ha elaborat amb la col·laboració dels diversos agents del món laboral, defineix les línies i els programes d’actuació que el Govern ha d’emprendre per tal de fer front al compromís que va adquirir amb la resta de les parts que van aprovar el Marc estratègic català de seguretat i salut laboral 2015-2020.

El Marc estratègic català de seguretat i salut laboral 2015-2020 i el III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020, parteixen d’un conjunt d’eixos fonamentals que tenen com a objectiu principal promoure la seguretat i la salut dels treballadors. Per tal d’aconseguir-ho, és requisit indispensable potenciar la integració de la prevenció de riscos laborals a les empreses.

La normativa estableix que la prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats i processos productius, com en tots els seus nivells jeràrquics, a través d’un pla de prevenció i de les activitats preventives necessàries a desenvolupar segons el nostre marc legal, com són la planificació de l’activitat preventiva,  les avaluacions de riscos, la formació i informació als treballadors, la vigilància de la salut, la prestació dels primers auxilis, l’actuació en situacions d’emergència i altres obligacions específiques establertes segons el cas.

Un cop dit això, cal clarificar que integrar la prevenció a l’empresa no és només un mandat legal, sinó que és la condició essencial per garantir l’eficàcia de l’acció preventiva i, en conseqüència, reduir la sinistralitat laboral i afavorir la competitivitat de les empreses. Per assegurar l’èxit del procés, són necessàries la participació i la cooperació del conjunt de l’organització, però, de tots els factors que poden influir, la posició adoptada per la direcció és, sens dubte, el més determinant. Tot i que també és molt important el paper del servei de prevenció, els comandaments, els representants dels treballadors i de tot el personal.

Un dels mecanismes que contribueixen a aquesta integració és que totes les empreses disposin de personal propi amb formació específica per al desenvolupament de funcions preventives. Aquest fet és clau en el cas de la petita i mitjana empresa (PIME), un tipus d’empresa que és majoritària en el teixit empresarial català, atès que les repercussions productives i econòmiques que poden suposar els accidents i les malalties laborals marquen una feble frontera entre l’èxit i el fracàs, i sobrepassar-la amb costos innecessaris pot representar el tancament de l’organització empresarial. 

A les pimes, ateses les seves característiques empresarials en relació amb els recursos econòmics i de personal, l’absència d’un treballador per baixa o accident pot fins i tot aturar una línia sencera de producció, per falta de personal substitut o amb formació específica adient. Per aquest motiu, és imprescindible una gestió preventiva acurada i eficaç, a la qual pot contribuir de manera important el personal propi sensibilitzat amb els problemes i les dificultats de l’empresa, i amb coneixement real de l’organització.

Així, el personal propi format en prevenció de riscos laborals pot desenvolupar les tasques següents dins de l’empresa:

  1. Actuar com a treballador designat en matèria preventiva.
  2. Formar part, com a tècnic de prevenció, de la modalitat preventiva: servei de prevenció propi.
  3. Altres funcions complementàries i de col·laboració i suport en la matèria.

La primera tasca i la tercera són compatibles amb la seva pròpia activitat laboral com a treballador.

La formació que ha de tenir aquest personal depèn de les accions preventives que calgui dur a terme.

En aquest espai, un cop descrites les diferents modalitats organitzatives de la prevenció, ens centrarem en la figura del tècnic amb formació de nivell intermedi en prevenció de riscos laborals. 

Data d'actualització:  02.02.2018