• Imprimeix

Modalitats organitzatives de la prevenció

MODALITATS ORGANITZATIVES DE LA PREVENCIÓ

L'empresari és qui determina l'organització preventiva de l'empresa d'acord amb el que estableix la normativa d'aplicació. El Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, estableix que:

  • L'empresari pot assumir l'activitat preventiva quan l'empresa tingui fins a 10 treballadors, o bé fins a 25 en cas que l'empresa tingui un únic centre de treball, i sempre que l'empresari treballi a l'empresa i tingui la formació adequada segons les funcions preventives que s'hagin de desenvolupar. Cal tenir en compte que si l'empresa es dedica a alguna de les activitats d'especial risc incloses a l'annex I del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, l'empresari no pot assumir l'activitat preventiva. 
  • L'empresari pot designar un o més treballadors: quan no sigui obligatori constituir un servei de prevenció propi (SPP), qualsevol empresa pot designar un treballador o més per assumir l'activitat de prevenció de riscos laborals. El treballador o treballadors designats han de tenir la formació adient per desenvolupar aquesta tasca. 
  • L'empresa ha de constituir un servei de prevenció, que pot ser propi o mancomunat, quan tingui més de 500 treballadors o més de 250 si l'activitat de l'empresa està inclosa a l'annex I del Reial decret 39/1997, o si així ho determina l'autoritat laboral. Els requisits per poder constituir un servei de prevenció mancomunat es detallen a l'article 21 del Reial decret 39/1997. 
  • L'empresa pot concertar l'activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè (SPA), llevat que hagi de constituir un SPP.

Vistes les diferents opcions, cal dir que la total externalització de la gestió de la prevenció dificulta considerablement la integració de la prevenció en la gestió de l’empresa. Hi ha dades que indiquen que les empreses que utilitzen recursos propis en l’organització preventiva de l’empresa, ja sigui combinant-los amb un servei de prevenció aliè o de manera exclusiva, integren millor la prevenció.

En conclusió, disposar de personal propi amb una formació especialitzada en prevenció de riscos laborals pot contribuir a millorar l’efectivitat de la integració de la prevenció. 

El Reglament dels serveis de prevenció preveu tres nivells de formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell superior. En aquest espai web, ens centrem en la formació de nivell intermedi en prevenció de riscos laborals. 

Data d'actualització:  02.02.2018