• Imprimeix

Llibre d'incidències en les obres de construcció

El llibre d'incidències és un llibre, habilitat per a aquest efecte, que hi ha d'haver en cada obra, amb la finalitat de dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut.
S'ha de mantenir sempre a l'obra, i ha d'estar en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si no és necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.

El llibre consta de fulls per duplicat i ha de ser facilitat per

- El col·legi professional al qual pertany el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.
- L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent si es tracta d'obres de les administracions públiques.

A aquest llibre tenen accés i podran fer-hi anotacions relatives a les finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut:

- La direcció facultativa de l'obra,
- els contractistes, subcontractistes i els treballadors/ores autònoms,
- Les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses que intervenen a l'obra,
- Els representants dels treballadors/ores,
- Els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents.

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o la direcció facultativa ho ha de notificar al contractista afectat i als representants dels treballadors, si escau. En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, així com en el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i salut, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Igualment, s'ha d'especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior, o si, per contra, es tracta d'una observació nova.

Veure: Nota informativa sobre versions electròniques del llibre d’incidències

Data d'actualització:  19.10.2016