• Imprimeix

Fitxers per emplenar la memòria dels serveis de prevenció

Posem a la vostra disposició els fitxers corresponents a les memòries dels serveis de prevenció de l’any 2017. El termini per lliurar els fitxers corresponents d’aquestes memòries finalitza el 30 de juny de 2018. Davant l’absència d’un document explicatiu de càlcul i interpretació de les variables recollides a l’Ordre TIN 2504/2010, l’Institut de Seguretat i Salut Laboral ha elaborat unes instruccions amb uns criteris interpretatius, amb l’objectiu principal d’ajudar els serveis de prevenció en la tramesa de les dades de la memòria anual.

Serveis de prevenció aliens (SPA)

La presentació de les memòries a l'Autoritat Laboral es podrà realitzar en format Excel emplenant les plantilles que us adjuntem.

  • Recordeu que, d’acord amb l'Ordre TIN 2504/2010, cal que informeu de les activitats preventives dutes a terme a totes les empreses i centres de treball a les que doneu cobertura com a servei de prevenció, tinguin o no raó social a Catalunya.
  • Quan l'Ordre TIN 2504/2010 fa referència a "tarifa promig", fa referència a tarifa promig NO ponderada amb el nombre de treballadors, sinó simplement la tarifa corresponent amb l’activitat econòmica desenvolupada per l’empresa.
  • S’ha modificat el fitxer de la memòria de les activitats sanitàries dels acords de col·laboració, per tal de simplificar-lo.

Un cop revisades les instruccions de la presentació dels arxius Excel, haureu d’enviar-los degudament emplenats i preferiblement en suport de memòria USB, no obstant també es pot presentat en suport d’enregistrament òptic (DVD, CD) a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, c/ Sepúlveda, 148-150, 08011 Barcelona.

Nota: excepcionalment, per als SPA que tinguin problemes per trametre les dades de la memòria del 2016, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha habilitat, alternativament als formats d'arxiu xls proposats inicialment, la possibilitat de presentar les memòries dels SPA mitjançant arxius XML que segueixin estrictament la mateixa estructura i validacions que actualment fa servir l’aplicació SERPA del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (MEYSS).

L’estructura del fitxer XML per presentar les memòries d’empresa es correspondrà amb el d’una única empresa per fitxer. Per tant, ha d’haver tants fitxer com empreses amb concerts.La presentació dels arxius XML amb les memòries es podrà realitzar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça memoriesprevencio-icssl.tsf@gencat.cat  En el contingut del correu electrònic haurà de constar clarament la següent informació:

  1. Raó social i NIF del servei de prevenció aliè. 
  2. Nom i cognoms, NIF i telèfon de contacte del responsable de l’enviament dels fitxers.Arxius d’aquest apartat:· Instruccions per a les memòries dels SPA · Memòria 2017 SPA SPRL · Memòria 2017 SPA Empresa  · Memòria 2017 SPA Acords Col·laboració· Codificacions 


 Els arxius XML s’adjuntaran en aquest correu comprimits en un únic fitxer ZIP. 

Serveis de prevenció mancomunats (SPM)

D’acord amb l'Ordre TIN 2504/2010, la memòria dels serveis de prevenció mancomunats es posarà a disposició de l’autoritat laboral del territori on radiquin les seves instal·lacions principals, per la qual cosa posem a la vostra disposició les plantilles Excel que heu d’emplenar, un cop revisades les instruccions.

En cas, que el SPM disposes de les memòries d’acord amb l’Ordre TIN 2504/2010 en un format diferent a les plantilles Excel proposades, també poden presentar els seus formats.

Serveis de prevenció propis (SPP)

D’acord amb el Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997) posem a la vostra disposició, per si ho creieu oportú, els fitxers de la memòria del SPP  tal com estableix l’Ordre TIN 2504/2010 pels serveis de prevenció aliens i mancomunats, per si la vostra l’empresa vol elaborar la memòria anual del vostre servei de prevenció.

 

 

Arxius de suport per emplenar les memòries dels serveis de prevenció

Tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social per a accidents de treball i malalties professionals d’acord amb la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2007, modificada per la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2014 (vegeu l’arxiu TARIFA).

Codificació de municipis de Catalunya i d’altres comunitats autònomes (vegeu l’arxiu MUNICIPIS).

 

Data d'actualització:  27.02.2018