En virtut de l’article 165 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya la Generalitat té la competència, compartida amb l’Estat, de la coordinació de les activitats de prevenció de riscos laborals que desenvolupin les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya.

Des de l’any 2008 s’han aprovat anualment Ordres o Resolucions amb les directrius per planificar i executar, per part de les mútues, activitats preventives amb càrrec a les quotes per contingències professionals que perceben de les seves empreses associades.

Per a l’any 2017 la Resolució TSF/2806/2016, posa l’accent en l’elaboració per part de la mútues de codis de bones pràctiques sobre els professionals que utilitzen la veu com a mitjà principal per a l'execució de la seva activitat laboral i el treball amb risc d'exposició a agents químics no evident. Així mateix, continua el  programa adreçat a disminuir l’exposició a cancerígens en els llocs de treball. Es mantenen els aspectes relatius al foment de la integració de la prevenció a les petites i mitjanes empreses (pimes) i l’actuació preventiva amb visites a les empreses d’alta accidentalitat.

 

Resolucions anteriors

Data d'actualització:  14.12.2016