• Imprimeix

Pla de seguretat i salut. Obres de construcció

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista ha d'elaborar un pla de seguretat i salut (PSS), en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l'estudi o estudi bàsic, d'acord amb el seu propi sistema d'execució d'obra.

En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador en matèria de seguretat i salut. 

Quan no sigui necessària la figura d'aquest coordinador, el pla ha de ser aprovat per la direcció facultativa.

Si es tracta d'obres de l'Administració pública, el pla ha de ser aprovat per l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.

El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra.

Poden presentar suggeriments i alternatives de manera raonada:

- Les persones que intervinguin a l'obra,
- Les persones o òrgans amb responsabilitats en prevenció a les empreses que intervinguin (serveis de prevenció entre d'altres),
- Els representants dels treballadors. El pla de seguretat i salut ha d'estar a disposició permanent d'aquestes persones, així com de la direcció facultativa i de la Inspecció de Treball i Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.

Cal tenir en compte que, d’acord amb l’Ordre TIN/1071/2010 de 27 d'abril, sobre els requisits i les dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball, la comunicació d'obertura d’un centre de treball a l'autoritat laboral competent s’ha d'acompanyar amb el pla de seguretat i salut. Tanmateix, en el cas de les comunicacions d'obertura d’obres de construcció ubicades a Catalunya, tant per a la tramitació telemàtica com per a la presencial, es substitueix l'obligació de presentar el pla de seguretat i salut o l'avaluació de riscos per la signatura d'una declaració responsable per part de l'empresari o el seu representant legal en què manifesta que l'empresa disposa del corresponent pla de seguretat i salut aprovat pel coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra o, si aquest no és exigible, de la corresponent avaluació de riscos, i que es compromet a mantenir-lo durant el temps que es mantingui el centre de treball obert, i que és coneixedor que la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració comporta, quan escaigui, la instrucció del corresponent expedient sancionador.

 

Data d'actualització:  04.04.2017