• Imprimeix

Comunicació d'obertura d'un centre de treball

S'entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones. En general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina. Així, també es considera centre de treball l'indret on es fa un muntatge o una construcció.

L'obligació de comunicar l'obertura del centre de treball o la represa d'activitats correspon a l'empresari, sigui quina sigui l'activitat que s'hi duu a terme.

Les empreses que procedeixin a l'obertura d'un centre de treball o reprenguin les activitats després d'alteracions, ampliacions o transformacions importants, han de comunicar-ho de forma telemàtica, mitjançant Tràmits gencat de la Generalitat de Catalunya. Només transitòriament i amb caràcter residual es podrà tramitar en format paper.

Atès que la comunicació afecta el centre de treball, si una empresa en té més d'un, ha de fer tantes comunicacions com centres de treball tingui.

L'empresari/ària tramitarà la comunicació amb caràcter previ o dins dels 30 dies següents al fet que ho ha motivat, complimentat el formulari corresponent.

A les obres de construcció incloses a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la comunicació d'obertura del centre de treball ha de ser prèvia al començament dels treballs i s'efectuarà únicament pels empresaris/àries que tinguin la condició de contractistes d'acord amb el citat Reial decret.

En aquest cas la comunicació d'obertura, ha d'estar actualitzada i ha d'exposar-se en lloc visible a l'obra i es comunicarà complimentant el formulari específic per a obres de construcció disponible a Tràmits gencat. Aquest formulari inclou una declaració responsable de l'empresari o del seu representant en què manifesta que l'empresa disposa de pla de seguretat i salut aprovat pel coordinador de seguretat i salut en fase d'execució o de l'avaluació de riscos, segons correspongui.

A Tràmits gencat hi ha disponibles els dos tipus de formularis, el general i l'específic per a obres de construcció.

Data d'actualització:  05.06.2015