• Imprimeix

Subcontractació en el sector de la construcció

L'objecte de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, és la regulació en el sector de la construcció del règim jurídic de la subcontractació amb la finalitat de millorar les condicions de treball del sector així com les condicions de seguretat i salut dels treballadors/ores.

Àmbit d'aplicació: els contractes que s'estableixin en règim de subcontractació per a l'execució de les feines següents (realitzades en obres de construcció): excavació, moviment de terres, construcció, muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, condicionaments o instal·lacions, transformació, rehabilitació, reparació, desmantellament, enderrocs, manteniment, conservació, sanejament i treballs de pintura i neteja.

Igualment és d'aplicació a les obres de construcció incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei de contractes de les administracions públiques, Text refós, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, amb les especialitats que derivin de la Llei esmentada. Aquesta Llei ha estat derogada per la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic, que la substitueix.

La Llei ha estat desenvolupada mitjançant  el  seu reglament, el  Reial decret 1109/2007 de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la subcontractació, publicat en el BOE del dia 25 d'agost de 2007. Aquest reglament regula una sèrie de matèries que són imprescindibles per poder aplicar el contingut de la Llei , especialment:

- Tot allò referent al Registre d'empreses acreditades (articles 9, 10 i 11).
- Contingut, forma i efectes de la inscripció en aquest Registre (articles 3, 4, 5, 6, 7 i 8).
- Nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit que han de tenir les empreses que treballen en el sector (article 11).
- Condicions del Llibre de la subcontractació, contingut , obligacions i drets derivats. Règim d'habilitació per l'autoritat laboral (articles 13, 14, 15 i 16).

Obligacions exigides per la Llei a les empreses que intervenen en el procés de la subcontractació en el sector de la construcció

1. Les empreses contractistes i subcontractistes han d'acreditar a l'empresa contractant el compliment del determinats 

Els requisits que les empreses contractistes i subcontractistes han d'acreditar són els següents:

- Disposar d'infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir directament la direcció dels treballs.
- Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.

És exigible per a les obres que s'hagin iniciat a partir del 19 d'abril de 2007. La Llei de subcontractació és una norma laboral, per la qual cosa, a efectes de determinar l'inici de l'execució, convé remetre's al moment en què l'obra adquireix la consideració de centre de treball. En aquest sentit, el començament "laboral" de l'obra de construcció té lloc en el moment en què comencen els treballs i hi ha empresaris/àries i treballadors/ores en l'obra).


2. Requisit d'estabilitat en l'ocupació

Les empreses contractistes i subcontractistes han de disposar d'un percentatge mínim de treballadors/ores amb contracte indefinit. El reglament estableix un procediment pel còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit.
Actualment, des del 20 d'abril de 2010 s'exigeix un 30% de treballadors/ores amb contracte indefinit


3. Inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades

L' inscripció en el registre d'empreses acreditades és obligatòria i exigible des del  26 d'agost de 2008. D'acord amb aquesta normativa cada comunitat autònoma ha creat  el seu propi registre que depèn de l'autoritat laboral i al que s'han d'inscriure les empreses que estiguin incloses dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa que tinguin el domicili social dins d'aquest territori.

Aquest Registre serveix per acreditar a les empreses, contractistes i subcontractistes perquè puguin intervenir en el procés de la subcontractació en el sector de la construcció. La inscripció és ùnica i vàlida per a tot el territori nacional. No s'hi han d'inscriure els treballadors/ores autònoms ni tampoc els que actuen només com a promotors.

A la Comunitat Autònoma de Catalunya aquest Registre ha estat creat mitjançant el Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. (DOGC núm. 5127 publicat el 08/05/2008). Aquest Registre és telemàtic a l'àmbit d'aquesta Comunitat Autònoma i actualment està en funcionament des del dia 13 de maig de 2008.


4. Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei

No hi ha cap límit a la subcontractació excepte els establerts a l'article 5 de la Llei 32:

- El promotor/a pot contractar els/les contractistes que estimi oportú.
- El/la contractista pot contractar amb empreses subcontractistes i treballadors/ores autònoms l'execució de les feines que hagi contractat amb el promotor/a.
- El primer i segon subcontractistes poden subcontractar els treballs contractats excepte quan l'activitat contractada sigui fonamentalment l'aportació de mà d'obra, si bé amb caràcter excepcional s'estableix la possibilitat d'estendre un nivell addicional, en els supòsits de força major, sempre amb l'aprovació prèvia de la direcció facultativa i la inscripció de la causa que la motiva en el llibre de subcontractació.
- El tercer subcontractista no pot subcontractar els treballs que hagi contractat. La Llei estableix, amb caràcter excepcional, la possibilitat d'estendre un nivell addicional aquest límit a la subcontractació, si resta justificada i en els supòsits de casos fortuïts (especialització de la feina, complicació de la producció, força major), sempre que la direcció facultativa faci constar la seva aprovació prèvia i la causa en el Llibre de subcontractació.
- El treballador/a autònom no pot subcontractar les feines que li han encomanat, si bé amb caràcter excepcional s'estableix la possibilitat d'estendre un nivell addicional, en els supòsits de força major, sempre amb l'aprovació prèvia de la direcció facultativa i la inscripció de la causa que la motiva en el Llibre de subcontractació.

És exigible a les obres, l'execució de les quals s'hagi iniciat amb data posterior al 19 d'abril de 2007.


5. Cada empresa contractista ha de disposar del Llibre de subcontractació

El reglament determina la forma i condicions d'habilitació del Llibre. Aquest Llibre s'ha d'habilitar als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si el Llibre presentat s'ajusta al model inserit com Annex III en el Reial decret 1109/2007, s'habilitarà mitjançant diligència.

L'autoritat laboral no facilita aquest llibre, sols es limita a comprovar que el Llibre presentat s'ajusta al model establert.

El Llibre de subcontractació ha de romandre a l'obra, s'ha de mantenir actualitzat, i hi tenen accés el promotor/a, la direcció facultativa, el coordinador/a de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors/ores autònoms que intervenguin en l'obra, el personal tècnic de prevenció, els delegats/ades de prevenció, l'autoritat laboral i els/les representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.

És exigible des de l'entrada en vigor de la Llei. Provisionalment, des del 19 d'abril de 2007, s'utilitzaven les fitxes de l'annex de la Llei 32, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria segona.

El Llibre de subcontractació es pot adquirir en llibreries especialitzades en temes laborals.

Vegeu a l’apartat d’Informació addicional la Nota informativa sobre el procediment d'habilitació del llibre de subcontractació.


6. Cada empresa contractista ha de donar accés al Llibre de subcontractació 

Hi tenen accés el promotor/a, la direcció facultativa, el coordinador/a de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors/ores autònoms que intervinguin en l'obra, el personal tècnic de prevenció, els delegats/ades de prevenció, l'autoritat laboral i els/les representants dels treballadors de les diferents empreses que hi intervenen.

És exigible des de l'entrada en vigor de la Llei. Provisionalment i des del 19 d'abril de 2007 es podria accedir a informació de les fitxes de l'annex de la Llei, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria segona.


7. Informar els/les representants dels treballadors/ores de totes les empreses de l'obra sobre totes les contractacions o subcontractacions de l'obra

(És exigible des del 19 d'abril de 2007).


8. Les empreses han de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió de la maquinària que utilitzen i de la documentació que exigeixen les disposicions legals

(És exigible des del 19 d'abril de 2007).


Sancions

L'incompliment dels deures que imposa aquesta Llei es considera infracció laboral per part de l'empresa obligada i serà sancionada d'acord amb el que disposa la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social (Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, modificat per la Llei 32/2006, de 18 d'octubre).

Informació addicional

Data d'actualització:  29.05.2014