• Imprimeix

Campanya Europea 2018-2019: Alerta davant les substàncies perilloses

Stop_sub_Per

Llocs de feina saludables: alerta davant les substàncies perilloses

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), coincidint amb el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, se suma a la CAMPANYA EUROPEA 2018-2019 – GESTIÓ DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES.
Durant aquests dos anys, l’ICSSL promourà seminaris de formació, jornades, xerrades i material divulgatiu, amb l’objectiu de conscienciar i fer difusió entre empresaris, treballadors, agents socials i el conjunt de la ciutadania, d’una cultura preventiva focalitzada en la identificació i la gestió de les substàncies perilloses.

Una substància perillosa és qualsevol que suposi un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors, això inclou substàncies generades per processos, com ara fums d’escapament dièsel, o la pols de sílice; substàncies naturals utilitzades en processos de treball, com l’oli cru o la pols de farina, i també productes manufacturats, com els materials que contenen amiant.

Així trobem molts productes perillosos que poden ser fruit de descomposicions i també de processos secundaris de producció. Poden estar presents en l’ambient i concentrar-se en l’interior d’edificis, també poden provenir dels materials de la construcció, dels productes de neteja, de les substàncies que provenen de tractaments plaguicides, etc.

Algunes substàncies perilloses són difícils d’identificar perquè no són protagonistes de la pròpia activitat productiva i, per tant, no sempre es disposa d’informació sobre la seva perillositat, però en una anàlisi exhaustiva de les condicions de treball, s’han de tenir en compte per no posar en risc la salut i la seguretat dels treballadors.

Contínuament apareixen productes i materials que plantegen nous reptes per a la gestió d’aquest tipus de substàncies en les empreses. De fet, no podem entendre els estàndards de salut i qualitat de vida actuals sense la seva presència ja que han estat part impulsora de la nostra economia. Tant és així que avui es fa difícil pensar en alguna activitat o sector en què no hi hagi presència de productes perillosos.

A tot això, cal afegir que l’avenç en el coneixement científic ha permès noves classificacions de determinades substàncies com a disruptors endocrins o cancerígens.

 

Segons la segona Enquesta catalana de condicions de treball, s’estima que uns 450.000 treballadors estarien exposats a productes perillosos i la xifra de persones exposades a substàncies químiques i nous materials no para de créixer. Tot plegat fa imprescindible conèixer i gestionar adequadament els riscos que se’n deriven.

El primer pas per a una bona gestió de les substàncies perilloses és la identificació de la seva presència i de la seva perillositat. Dit això, cal assenyalar que en els llocs de treball podem trobar substàncies desconegudes, de presència poc evident i d’orígens diversos, i algunes que no disposen d’etiqueta ni fitxa de dades de seguretat. Aleshores, com sabem que són o poden ser perilloses? En aquests casos davant la manca d’informació i la sospita de la seva perillositat, s’haurà d’aplicar el principi de precaució i utilitzar procediments de treball segurs.

Cal tenir en compte que malgrat tots els treballadors han d’estar igualment protegits, alguns col·lectius necessiten una atenció especial ateses les condicions i situacions personals, com poden ser: dones embarassades o en període de lactància, treballadors joves i d’altres col·lectius.

Un cop avaluat els riscos que no s’han pogut eliminar, les mesures que caldrà adoptar hauran de seguir l’ordre de prioritat següent:

Substitució de l’agent químic perillós, per altre de menys perillós o més segur, les mesures tècniques de control, les mesures organitzatives i les mesures de protecció personal.

Aquest ordre de prioritat, com es veu en el gràfic, ha estat anomenat el “Principi STOP” a la Campanya Europea.

Totes aquestes mesures, juntament amb procediments de treball segurs, ens aportarà un major èxit en la prevenció dels riscos laborals produïts per la manipulació o presència de substàncies perilloses.

Amb l’adhesió a aquesta campanya europea, l’ICSSL vol sensibilitzar sobre els riscos generats per la presència de substàncies perilloses al lloc de treball i promoure una cultura preventiva per eliminar-los i, si això no és possible, gestionar-los de forma adequada.

L’èxit d’aquesta campanya dependrà en última instància de la conscienciació i de la implicació dels treballadors, dels empresaris, dels agents socials i del conjunt de la societat.

 

Materials que contenen amiant

Els materials que contenen amiant, per les seves propietats (aïllant tèrmic i acústic, resistència al foc, a l’abrasió, al pas de l’electricitat, a la putrefacció) varen ser àmpliament utilitzats durant gairebé tot el segle XX en multitud d’aplicacions, fins a la seva prohibició a Espanya l’any 2002.

Hi ha una amplíssima gama de productes que contenen amiant, especialment utilitzats en la construcció i la indústria. Cal tenir ben present la seva perillositat i la facilitat d’aquest material d’alliberar fibres si s’agredeix físicament. És per això que cal seguir procediments especials per la seva retirada, sotmesos a l’aprovació de l’Autoritat Laboral.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies considera que és un tema prioritari entre les polítiques públiques dins l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, per aquest motiu impulsa una sèrie d’actuacions destinades a la millora de la identificació, diagnosi i gestió de la retirada dels materials que contenen amiant.

Per a més informació sobre l’exposició a fibres d’amiant podeu consultar l’enllaç: Informació sobre l’exposició a fibres d’amiant

cartell 28 abril 2018

Cartell acordat en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Autor: Adrián Carballo Rojo

Data d'actualització:  20.04.2018