• Imprimeix

28 d'abril de 2013 - Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

"Treballar junts" no és un lema

_

Cartell commemoratiu del Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball 2013. Autora: Irene Borrell Calles.

Igual que el surrealista René Magritte afirmava "Això no és una pipa", just sota el dibuix d’una pipa, per subratllar la distància que hi ha entre les imatges i la realitat, nosaltres assegurem que "Treballar junts per a la prevenció de riscos" no és un lema. Ho sembla, sí, i de fet encapçala amb grans lletres tots els materials de la campanya 2012-2013 de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball. Però afirmem que no és un lema perquè, en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, "treballar junts" és molt més que una bona intenció: és un requisit per a que la prevenció funcioni.
No és en va que la Llei de prevenció de riscos laborals es basa en la col·laboració d’empresa i treballadors en l’àmbit de la prevenció, però la campanya europea va molt més enllà del mer compliment de la normativa. Propugna aquesta col·laboració perquè s’ha demostrat molt efectiva, imprescindible, per reduir els danys a la salut derivats del treball.
La Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals i patronals més representatives miren de donar exemple d’aquest "treballar junts" cada 28 d’abril amb la tria d’un cartell unitari per commemorar el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, i mirant de superar amb diàleg i compromís les naturals discrepàncies al sí del Consell de Relacions Laborals, que és l’òrgan de consulta i participació institucional dels agents socials i econòmics en el disseny de les polítiques públiques, entre altres, en matèria de seguretat i salut a la feina.

 

Primer dins les empreses
On la col·laboració en matèria de seguretat i salut laboral demostra tota la seva efectivitat és quan s’implanta de manera decidida al sí de les empreses.
En primer lloc, cal deixar clar que no es pot confondre el "treballar junts" per la prevenció dins les empreses amb que les responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral són les mateixes per a l’empresari que pels treballadors. La responsabilitat recau sobre l’empresari, tot i que els treballadors i els seus representants també tenen la seva funció.
En qualsevol cas, per a que el treball conjunt doni els seus millors fruits, la col·laboració ha de ser molt activa i requereix el lideratge empresarial. Això vol dir que ha de ser la mateixa empresa la que la promogui i faciliti, portant-la més enllà del que diu la norma. Les experiències de determinades empreses, tant de Catalunya com d’arreu, mostren que el lideratge de l’empresari és un factor essencial per a l’èxit dels programes col·laboratius. La direcció ha de transmetre a tota la organització, en particular als comandaments intermedis, la importància de recavar l’opinió dels treballadors i dels seus representants a l’hora tant d’identificar els factors de risc com de valorar les mesures idònies per eliminar-los o controlar-los.
D’altra banda, cal que l’empresa doti de recursos aquesta política de col·laboració, tant materials com de temps disponible, i que exerceixi un nivell adequat de pressió sobre les estructures de l’organització per evitar que les accions decaiguin i assegurar que aquests processos arriben a bon port.

Prevenció de proximitat
Un cop superada una primera fase on es recullen les propostes i suggeriments  dels treballadors i de la seva representació especialitzada en seguretat i salut laboral (els delegats de prevenció), que són els que millor coneixen les diferents tasques que es fan a l’empresa i poden apreciar els riscos, les bones pràctiques preventives recomanen crear grups de treball per abordar conjuntament els problemes i fer un seguiment de les millores a aplicar i dels seus efectes un cop implantades.
Es tracta que els receptors de les mesures preventives puguin incidir, amb les seves propostes, recomanacions i observacions, en la millora constant de la prevenció, de la qual en són els primers destinataris.
Per molta experiència de gestió o en prevenció que es pugui tenir, ningú millor que qui l’ocupa pot conèixer les circumstàncies d’un lloc de treball i de les tasques a realitzar, i és aquesta informació, passada pel sedàs del coneixement tècnic, la que permet afinar al màxim a l’hora de decidir les mesures a aplicar.

Els treballadors i els seus representants
En aquest sentit, els estudis realitzats permeten concloure que és desitjable que la participació dels treballadors es vehiculi mitjançant la representació especialitzada en seguretat i salut laboral, tant per la millor formació i experiència en prevenció dels delegats de prevenció com pel fet que gaudeixen de garanties jurídiques, en tant que representants dels treballadors, que els permeten expressar amb total llibertat els seus punts de vista.
En aquest sentit, un estudi sobre la qualitat de l’ocupació, la participació i la salut laboral a Catalunya, elaborat en base a les dades de la II Enquesta de Condicions de Treball de Catalunya publicada aquest mateix any, ofereix dades que mostren que l’activitat preventiva a les empreses millora amb la participació dels treballadors. Així, en les empreses amb delegats de prevenció es realitzen més avaluacions periòdiques dels riscos laborals i més investigacions dels accidents de treball, amb la finalitat de comprendre què ha passat per evitar que es repeteixi.
Així mateix, el percentatge d’introducció de mesures d’adaptació del lloc de treball en situació d’embaràs és major quan hi ha delegats de prevenció.

El paper de l’Administració
Atès que el lideratge en aquesta mena de processos ha de ser bàsicament empresarial, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació, el que fa és promoure aquest esperit de col·laboració i compromís conjunt a totes les empreses, especialment a les micro, petites i mitjanes. Molt específicament, es posa al costat d’aquelles empreses que mostren, presentant uns projectes seriosos i coherents amb la seva realitat empresarial, una clara voluntat d’aprofundir en la integració de la prevenció a la seva organització i en la participació dels treballadors. En aquests casos s’ofereix, si s’escau, l’expertesa dels tècnics de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral per acompanyar-les en un procés que, més enllà d’oferir resultats molt positius en matèria de prevenció, de millora de les condicions de treball, és sovint una ocasió per introduir millores que permeten, alhora, augmentar significativament la productivitat.

Cartells commemoratius del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball 2008-2013

Autora: Nilobon Krijkailas

Autora: Cristina Puigdellívol

Autor: Héctor Lorenzo

Autor: Carmelo Jiménez

Data d'actualització:  06.05.2013