• Imprimeix

Categoria cartells

Concurs "La prevenció, un valor segur".

S’ha publicat al DOGC núm. 7131 - 31.5.2016, la convocatòria del concurs d’enguany.

El concurs de prevenció de riscos laborals “La prevenció, un valor segur”, organitzat pel Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundació Prevent, és una iniciativa que pretén, pel que fa a la categoria de cartells, sensibilitzar a les persones joves, dissenyadors gràfics sobre la importància de la seguretat i la salut laboral i l’adopció de mesures de prevenció en qualsevol professió. També busca orientar la seva creativitat a un àmbit, el de la prevenció de riscos laborals, on el cartellisme té una gran tradició com a mitjà de difusió de missatges a les persones treballadores i a l’empresariat. La participació en aquest concurs obliga a l’alumnat a informar-se, a investigar i a prendre consciència de la varietat de riscos que existeixen en qualsevol professió.

Aquest concurs, que arriba a la seva 9ena edició, està adreçat a tot l’alumnat de disseny gràfic o de disciplines vinculades a ell de Catalunya i es caracteritza per la voluntat de tractar l’alumnat d’aquesta disciplina com a veritables futurs professionals, amb el valor formatiu que això suposa.

Amb iniciatives d’aquest tipus el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vol posar en relleu la importància de tenir joves formats, sensibilitzats sobre la seguretat i la salut en el treball i preparats pel món laboral. Tot plegat aporta un valor afegit que ens ajudarà en un futur a ser més competitius i a merèixer el prestigi que dóna la feina ben feta

ORDRE TSF/127/2016, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur.

RESOLUCIÓ TSF/1353/2016, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per a l'any 2016.

El concurs, al qual s’han de presentar únicament cartells originals i inèdits, compta amb dos briefings o modalitats.

Briefing 1 – Línia gràfica de tres cartells de prevenció de riscos laborals. 

Cada cartell ha de fer referència a un factor de risc, i els tres factors de risc s’han de triar entre els cinc següents –a mode d’orientació us indiquem algun sector d’activitat on aquests riscos són presents-:

1. Risc de caiguda d’altura– Construcció
2. Risc ergonòmic postural– Administració i banca
3. Risc d’atrapament amb màquines – Metall
4. Risc d’esgotament professional (estar cremat) o burnout – Sanitat, ensenyament i serveis socials
5. Risc d’inhalació i manipulació de productes tòxics– Indústria química i neteja

Cada cartell ha de reunir aquests elements mínims:

- Lema alternatiu o“La prevenció, un valor segur”.
- Logotip del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya*
- Logotip “A la feina, cap risc”*

* Els trobaràs al Programa d'Identificació Visual . 

Tots els cartells han de tenir orientació vertical, les seves mides han de ser 60x40 cm i s’han de presentar en format PDF d'alta resolució. Per evitar possibles alteracions de la tipografia utilitzada en obrir els arxius, caldrà traçar els textos del cartell. A sota incorporem enllaços a tutorials que expliquen com fer-ho. 

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referències a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Briefing 2 – Cartell commemoratiu del 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.

Un únic cartell sobre prevenció de riscos laborals. El cartell ha de reunir aquests elements mínims:

- Lema “28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball”.
- Logotip del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya*
- Logotip “a la feina cap risc”*

* Els trobaràs al Programa d'Identificació Visual.

El cartell ha de tenir orientació vertical, les seves mides han de ser 60x40 cm i s’han de presentar en format PDF d’alta resolució. Per evitar possibles alteracions de la tipografia utilitzada en obrir els arxius, caldrà traçar els textos del cartell. A sota incorporem enllaços a tutorials que expliquen com fer-ho. 

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referències a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

· Com traçar textos amb diversos programes de disseny gràfic  

· Com traçar textos amb Adobe Professional  

· Com traçar textos amb Photoshop  


Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals 

Per tal de facilitar als participants una millor adequació dels seus cartells des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en PowerPoint amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Cal tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes, junt amb els de caire gràfic i estètic, que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals d’on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

· Introducció a la Seguretat i Salut Laboral  [PPT, 26,86 MB ]

· Llista de pàgines web d'organismes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball [PDF, 13,49 KB]

La participació és oberta a l’alumnat matriculat a centres educatius amb seu a Catalunya per estudiar, durant el curs 2015-2016:

- Estudis de grau en disseny gràfic i títol superior en disseny gràfic, equivalent a grau.

- Qualsevol cicle formatiu d’Ensenyament de règim especial d’Arts Plàstiques i Disseny de la Família Professional de Disseny gràfic  i de la Família Professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

- Qualsevol cicle formatiu de Formació Professional de la Família Professional d’Arts gràfiques i de la Família Professional d’Imatge i so.

La presentació dels treballs s’ha de fer a l’adreça de correu electrònic concurscartells@gencat.cat , mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat.


Caldrà presentar, en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que és el que s’ha d’enviar mitjançant WeTransfer o una eina similar, els següents documents:

1 - L’original del cartell o cartells, segons el briefing triat, en funció de si es presenta a una o a les dues modalitats. Els treballs s’han de presentar en format PDF d’alta resolució, amb unes mides de 40 cm d’ample per 60 cm d’alt.

L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent –en funció del briefing i dels riscos triats, en el cas de la línia gràfica-:

- PSEUDONIMTRIAT_ALTURA.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_TOXIC.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_BURNOUT.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_ATRAPAMENT.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_ERGONOMIC.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_COMMEMORATIU.pdf

Cada arxiu haurà de tenir consignat un codi hash, veure apartat D.

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies podrà demanar documentació complementària, en el cas que ho consideri oportú, per tal de valorar les candidatures.

2 - Formulari d’inscripció en PDF correctament omplert, per facilitar el tractament informàtic de les inscripcions. 

Recordeu que sense la presentació del formulari degudament signat, ja sigui per correu o presencialment  a un Registre de la Generalitat de Catalunya (veure apartat D), la inscripció no tindrà validesa.

Per presentar la vostra sol·licitud haureu de descarregar-vos d’aquesta web o de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat ) el formulari d’inscripció. L’haureu d’omplir amb l’ordinador per poder-lo enviar junt amb els treballs, tal com es diu a l’apartat C-. Un cop emplenat, l’haureu d’imprimir i signar.

Al formulari caldrà consignar el codi hash de cadascun dels cartells que presenteu mitjançant WeTransfer. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que, segons el formulari, volíeu presentar. Aquí teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash en el procés d’inscripció, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.


Trobareu el formulari d'inscripció al menú de la dreta.

· Com obtenir el codi hash d'un arxiu (fins a 100 MB)  [PDF, 1,25 MB ]

· Com obtenir el codi hash d'un arxiu (fins a 4 GB)  [PDF, 964,82 KB ]

 

El darrer pas serà presentar el següent document:

1 - El formulari, un cop emplenat, imprès i signat per vosaltres.
Cal tenir present que als alumnes que resultin guardonats se'ls hi demanarà amb posterioritat un document acreditatiu d’estar matriculats en una escola amb seu a Catalunya per cursar alguns dels estudis indicats a l’apartat B (per exemple, fotocòpia del full de matrícula o certificat de la secretaria del centre educatiu). 

El formulari es podrà presentar de dues formes:

1 – Als registres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  que us indiquem. Podeu portar el formulari vosaltres personalment o algú ho pot fer en el vostre nom (s’haurà d’identificar amb el seu DNI o NIE):

Barcelona 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Passeig del Taulat 266-270

08019 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9.00 a 17.00h i divendres de 9.00 a 15.00h

 

Institut de Seguretat i Salut Laboral

Sepúlveda 148-150

08011 Barcelona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.00 h.

 

Unitat Tècnica Territorial a Barcelona de l’ISSL

Plaça Eusebi Güell 4-5

08034 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.00  h a 14.00 h.

 

Girona 

Unitat Tècnica Territorial a Girona de l’ISSL

Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)

17002 Girona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.


Lleida 

Unitat Tècnica Territorial a Lleida de l’ISSL

Pol.  Industrial El Segre, parcel.la 728-B

25191 Lleida

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.


Tarragona 

Unitat Tècnica Territorial a Tarragona de l’ISSL

Carrer Riu Ciurana, 28B

43006 Tarragona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

 

També es poden presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

2 – Mitjançant carta certificada “amb el sobre obert” –a Correus ja saben què vol dir això- adreçada a:
Concursos de prevenció – Cartells

Institut de Seguretat i Salut Laboral

C. Sepúlveda 148, 4a planta

08011 Barcelona

Per a cada un dels dos briefings hi ha tres premis. El jurat podrà declarar-lo desert si considera que no hi ha cap treball que reuneixi els mèrits suficients. Els premis són:

Briefing 1 – Línia gràfica de tres cartells de prevenció de riscos laborals.

Primer premi: participació, amb les despeses d’inscripció, allotjament i transport incloses, al Curs internacional d’Il·lustració i disseny gràfic que organitza la Fundación Santa Maria d’Albarracín a Albarracín (Terol) o similar. El premi és intransferible.

Segon premi: Val regal de l’FNAC per valor de 150 euros.

Tercer premi:  Val regal de l’FNAC per valor de 100 euros.

 

Briefing 2 – Cartell commemoratiu del 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.

Primer premi: participació, amb les despeses d’inscripció, allotjament i transport incloses, al Curs internacional d’Il·lustració i disseny gràfic que organitza la Fundación Santa Maria d’Albarracín a Albarracín (Terol) o similar. El premi és intransferible.

Segon premi: Val regal de l’FNAC per valor de 150 euros.

Tercer premi: Val regal de l’FNAC per valor de 100 euros.

Briefing 1 

En la valoració dels cartells de la línia gràfica, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.
- L’originalitat de la idea.
- L’adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valorarà positivament que els cartells incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
- La incorporació d’aspectes innovadors.
- Es valorarà especialment la possibilitat de difondre els cartells en l’entorn laboral.

Briefing 2 

En la valoració dels cartells commemoratius del 28 d’abril, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- La coherència entre el que es vol comunicar i el que es comunica.
- L’originalitat de la idea.
- L’adequació del grafisme al missatge i la claredat. Es valorarà positivament que el cartell incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
- La incorporació d’aspectes innovadors.
- Es valorarà especialment la possibilitat d’aplicar el cartell a diferents suports.

Reserva de drets de reproducció 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reservarà els drets de reproducció dels cartells guanyadors, que seran ceditsen exclusiva, per tal de poder fer possibles adaptacions i reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar la prevenció de riscos laborals. Els guanyadors assumeixen l’obligació de realitzar les adaptacions bàsiques que a petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es requereixin per a la difusió de la seva obra.

Atorgament 

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina.

Difusió 

La Direcció General de Relacions Laborals penjarà al web i als seus canals a les xarxes socials tots els cartells dels participants, per difondre els concursos de prevenció

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut de Seguretat i Salut Laboral

concursosprl@gencat.cat

Tel: 932 055 001

Horari: 9h a 14h