• Imprimeix

Categoria fotografies

Concurs "La prevenció, un valor segur". Edició 2016

S’ha publicat al DOGC núm. 7131 - 31.5.2016, la convocatòria del concurs d’enguany.

Organitzat pel Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundació Prevent, l’objectiu d’aquest concurs és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, de l’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

La prevenció és responsabilitat de l’empresariat, que ha d’evitar el risc i, si això no és possible, avaluar-lo i prendre les mesures preventives adients, donant preferència a les proteccions col·lectives per sobre de les individuals. A més, ha d’informar i formar el personal treballador sobre els riscos que comporta la seva feina i la manera d’evitar-los o prevenir-los.

Per la seva banda, el personal treballador s’ha d’implicar en la seva pròpia seguretat i salut laboral, aplicant adequadament les mesures preventives establertes per l’empresa. Se seleccionaran les millors fotografies que recullin situacions clarament vinculades a la prevenció dels riscos laborals.

ORDRE TSF/127/2016, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur.

RESOLUCIÓ TSF/1353/2016, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió dels premis del concurs sobre prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur, per a l'any 2016.

Al concurs, al qual s’han de presentar únicament fotografies originals i inèdites, s’han de presentar fotografies de 18x13,5 cm, en format d’alta resolució (arxius “.tif”). Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies diferents.

La fotografia o fotografies presentades s’acompanyaran d’un text amb una breu explicació del que vol transmetre l’autor amb cadascuna de les imatges. El text s’ha d’escriure amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats).

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir o fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.


Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals

Per tal de facilitar als participants una millor adequació de les seves imatges des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en Power Point amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Cal tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes, junt amb els de caire gràfic i estètic, que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals d’on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

La participació és oberta als alumnes matriculats a centres amb seu a Catalunya i s’estructura en dues modalitats:


Modalitat 1: adreçada a estudiants que durant els cursos 2014-2015 o 2015-2016 hagin estudiat:

- Qualsevol cicle formatiu de la família professional de disseny gràfic  i de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual d’ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i disseny.

- Qualsevol cicle formatiu de la família professional d’imatge i so de formació professional.

Modalitat 2: adreçada a estudiants que durant els cursos 2014-2015 o 2015-2016 hagin estudiat:

- Qualsevol cicle formatiu d’ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i disseny, a excepció dels de la família professional de disseny gràfic i dels de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual.

- Qualsevol cicle formatiu de formació professional, a excepció dels de la família professional d’imatge i so.

 

 

La presentació dels treballs s’haurà de fer a l’adreça de correu electrònic concursfotos@gencat.cat , mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat.

Caldrà presentar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que és el que s’ha d’enviar mitjançant WeTransfer o una eina similar, els següents documents:

1 - L’original de la fotografia o fotografies, en format digital d’alta resolució (format .tif), amb unes mides de 18x13,5 cm d’alt. L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- PSEUDONIMTRIAT_FOTO1.tif
- PSEUDONIMTRIAT_FOTO2.tif
- PSEUDONIMTRIAT_FOTO3.tif

Cada arxiu haurà de tenir consignat un codi hash, veure apartat D.

2 – Text explicatiu de la fotografia o fotografies, fet amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats). L’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- PSEUDONIMTRIAT_TEXT.


3 - Formulari d’inscripció en PDF correctament omplert, per facilitar el tractament informàtic de les inscripcions. 

Recordeu que sense la presentació del formulari degudament signat, ja sigui per correu o presencialment  a un Registre de la Generalitat de Catalunya (veure apartat D) , la inscripció no tindrà validesa. 

Per presentar la vostra sol·licitud haureu de descarregar-vos d’aquesta web o de l’apartat Tràmits del web de  la Generalitat de Catalunya  (http://tramits.gencat.cat) el formulari d’inscripció. L’haureu d’omplir amb l’ordinador per poder-lo enviar junt amb els treballs, tal com es diu a l’apartat C-. Un cop omplert, l’haureu d’imprimir i signar.

Al formulari caldrà consignar el codi hash de cadascuna de les fotografies que presenteu mitjançant WeTransfer. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que, segons el formulari, volíeu presentar. Aquí teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash en el procés d’inscripció, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.

Trobareu el formulari d’inscripció al menú de la dreta.

  • Com obtenir el codi hash d'un arxiu (fins a 100 MB)  [PDF, 1,25 MB ]
  • Com obtenir el codi hash d'un arxiu (fins a 4 GB)  [PDF, 964,82 KB ]

 

El darrer pas és presentar el següent document:

1 - El formulari, un cop omplert, imprès i signat per vosaltres.

Cal tenir present que als alumnes que resultin guardonats se’ls hi demanarà amb posterioritat un document acreditatiu d’estar matriculats en una escola amb seu a Catalunya (o haver-ho estat el curs 2014/2015) per cursar alguns dels estudis indicats a l’apartat B (per exemple, fotocòpia del full de matrícula o certificat de la secretaria del centre educatiu). 

El formulari es podrà presentar de dues formes:

1 – Als registres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  que us indiquem. Podeu portar el formulari vosaltres personalment o algú ho pot fer en el vostre nom (s’haurà d’identificar amb el seu DNI o NIE):

Barcelona 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Passeig del Taulat 266-270

08019 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9.00 a 17.00h i divendres de 9.00 a 15.00h

 

Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL)

Carrer Sepúlveda 148-150

08011 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.00 h.

 

Unitat Tècnica Territorial a Barcelona de l’ISSL

Plaça Eusebi Güell 4-5

08034 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.00  h a 14.00 h.

 

Girona 

Unitat Tècnica Territorial a Girona de l’ISSL

Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)

17002 Girona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.


Lleida 

Unitat Tècnica Territorial a Lleida de l’ISSL

Pol.  Industrial El Segre, parcel.la 728-B

25191 Lleida

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.


Tarragona 

Unitat Tècnica Territorial a Tarragona de l’ISSL

Carrer Riu Ciurana, 28B

43006 Tarragona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

 

També es poden presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

2 – Mitjançant carta certificada “amb el sobre obert” –a Correus ja saben què vol dir això- adreçada a:

Concursos de prevenció – Fotos

Institut de Seguretat i Salut Laboral

C. Sepúlveda 148, 4a planta

08011 Barcelona

El concurs compta amb tres premis par a cadascuna de les dues modalitats. El jurat podrà declarar-lo desert si considera que no hi ha cap fotografia que reuneixi els mèrits suficients. Els premis són:

Modalitat 1

Primer premi: accés a les activitats de l’OjodePez , Photo Meeting de Barcelona o similar , amb les despeses de participació, inscripció, allotjament i transport incloses. En cas que el guanyador sigui menor d’edat el premi incorporarà el transport i allotjament per a un acompanyant adult. El premi és intransferible.

Segon premi: Val regal de l’FNAC per valor de 150 euros.

Tercer premi: Val regal de l’FNAC per valor de 100 euros.

 

Modalitat 2

Primer premi: tauleta tàctil amb processador d’1,2 Ghz de velocitat, WI-FI, memòria de 16 GB i pantalla de 10".

Segon premi: Val regal de l’FNAC per valor de 150 euros.

Tercer premi: Val regal de l’FNAC per valor de 100 euros.

En la valoració de les fotografies, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- L’adequació i la claredat de la fotografia en relació amb l’objecte del concurs (la prevenció de riscos laborals).
- Es valorarà positivament que la fotografia incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.
- La qualitat tècnica.
- La qualitat artística.
- L’originalitat de la idea.
- La incorporació d’aspectes innovadors.

Important: Junt amb la creació artística i l’eficàcia dels missatges a transmetre es destacarà el respecte a les persones, per la qual cosa seran rebutjades totes aquelles fotografies que suposin una invasió de la privacitat de les persones, sense la seva autorització. També seran rebutjades aquelles fotografies en què, per fer-les, s’hagin creat o simulat situacions de risc, així com aquelles que continguin o facin referència a marques de tercers.

Reserva de drets de reproducció

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya es reserva els drets de reproducció dels treballs guardonats, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar la prevenció de riscos laborals.

Atorgament 

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina.

Difusió

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball podrà penjar al web i als seus canals a les xarxes socials totes les fotografies dels participants, per difondre els concursos de prevenció.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut de Seguretat i Salut Laboral

concursosprl@gencat.cat

Tel: 932 055 001