• Imprimeix

Categoria pictogrames

Concurs "La prevenció, un valor segur". Edició 2017

 

Organitzat pel Departament, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb el suport de la Fundació Prevent, l’objectiu d’aquest concurs és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, de l’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

Els pictogrames són una eina bàsica en la comunicació gràfica, atès que permeten, amb un únic impacte, donar una informació clara i suficient als seus destinataris. La senyalització de seguretat és un aspecte molt important de la prevenció de riscos laborals i, malgrat que una bona part de la senyalització en la matèria està regulada normativament, hi ha aspectes que permeten crear pictogrames que traslladin missatges clars sobre aspectes concrets de la prevenció.

La prevenció és responsabilitat de l’empresariat, que ha d’evitar el risc i, si això no és possible, avaluar-lo i prendre les mesures preventives adients, donant preferència a les proteccions col·lectives per sobre de les individuals. A més, ha d’informar i formar el personal treballador sobre els riscos que comporta la seva feina i la manera d’evitar-los o prevenir-los. Per la seva banda, el personal treballador s’ha d’implicar en la seva pròpia seguretat i salut laboral, aplicant adequadament les mesures preventives establertes per l’empresa.

Destaquem

idCAT Mòbil

Es recomana per fer mes àgil el tràmit donar-se d’alta a idCAT Mòbil. Aquest enllaç us donarà tota la informació necessària de com utilitzar-ho.
(En menys d'un minut podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil per identificar-vos més fàcilment amb les administracions públiques catalanes)

Tramits

Tràmits per formalitzar la inscripció.

Si ja tens presentats els treus treballs, hauràs d'omplir la fitxa tràmit per formalitzar la teva participació.

Si encara no has presentat els treballs caldria que, a més a més, d'omplir la fitxa tràmit, adjuntessis el teu treball seguint les indicacions que trobaràs a l'apartat: 'Documentació' de la fitxa tràmit

Senyalització

A - Com han de ser els pictogrames?

Al concurs s’han de presentar tres pictogrames originals i inèdits, gràficament homogenis, que sintetitzin un missatge clar sobre prevenció de riscos laborals. El pictogrames han d’estar basats en formes simples i sintètiques, figuratives i/o simbòliques, amb la intenció d’una ràpida comprensió. Quant als requisits tècnics de les imatges, han de ser aquests:

- Cada pictograma ha de combinar el color blanc i un altre color pla (sense degradats). Si cal, la imatge pot incorporar un tercer color, també pla.
- La tècnica per fer la imatge és lliure.
- La imatge ha de ser quadrada, d’unes mides de 21x21 cm.
- Els treballs s’han de presentar en format PDF d’alta resolució.

Cada participant ha de presentar 3 pictogrames que representin una agrupació gràficament homogènia.

A títol orientatiu, els pictogrames poden fer referència a les circumstàncies o els factors de risc següents:
 
1. Caiguda d’altura 

2. Males postures (ergonomia). 

3. Manipulació manual de càrregues. 

4. Atrapaments amb màquines. 

5. Contacte elèctric.

6. Explosió. 

7. Manipulació de productes inflamables. 

8. Estrès. 

9. "Burnout" (síndrome d' esgotament professional). 

10. Inhalació i manipulació de productes tòxics. 

Els pictogrames presentats s’acompanyaran d’un text amb una breu explicació del que vol transmetre l’autor amb cadascuna de les imatges. El text s’ha d’escriure amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats).

Les imatges utilitzades en els treballs presentats han de ser lliures o amb permís d’ús comercial i no poden contenir ni fer referència a marques de tercers. Els participants es comprometen en aquest punt i n’assumeixen la responsabilitat. L’organització pot rebutjar en qualsevol moment els treballs que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers.

Informació bàsica sobre prevenció de riscos laborals

Per tal de facilitar als participants una millor adequació de les seves imatges des del punt de vista de la difusió de la prevenció, posem a la vostra disposició una presentació en PowerPoint amb alguns principis bàsics de la seguretat i salut en el treball. Heu de tenir present que la idoneïtat del missatge és un dels aspectes que té en compte el jurat a l’hora de decidir els guanyadors. També us oferim una llista de pàgines web sobre prevenció de riscos laborals de on podeu extreure informació útil sobre la matèria.

· Introducció a la Seguretat i Salut Laboral [PPT, 26,86 MB]

· Llista de pàgines web d'organismes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball [PDF, 13,49 KB]

B - Qui pot participar?

La participació és oberta als alumnes matriculats a centres amb seu a Catalunya per fer, durant el curs 2015-2016:

- Cicles formatius de grau mig de Formació Professional de la Família Professional d’Imatge i So i la Família Professional d’ Arts gràfiques
- Cicles formatius de grau mig dels Ensenyaments de Règim especial de d’Arts Plàstiques i Disseny de la Família Professional Disseny gràfic i de la Família Professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

C - Com s’han de presentar els treballs?

La presentació dels treballs s’haurà de fer a l’adreça de correu electrònic concurspictogrames@gencat.cat , mitjançant el servei de tramesa WeTransfer o altres serveis de tramesa de fitxers d’alta capacitat.

Caldrà presentar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR, que és el que s’ha d’enviar mitjançant WeTransfer o una eina similar els següents documents:

1 - L’original dels pictogrames, en format digital d’alta resolució (format .pdf), amb unes mides de 21x21 cm d’alt. L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- PSEUDONIMTRIAT_PICTO1.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_PICTO2.pdf
- PSEUDONIMTRIAT_PICTO3.pdf

Cada pictograma haurà de tenir consignat un codi hash, veure apartat D.

2 – Text explicatiu del pictograma o pictogrames, fet amb processador de textos (arxius .doc, .txt, .odt o altres formats). L’arxiu s’ha d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent:

- PSEUDONIMTRIAT_TEXT.

3 - Formulari d’inscripció en PDF correctament omplert, per facilitar el tractament informàtic de les inscripcions. 

Recordeu que sense la presentació del formulari degudament signat, ja sigui per correu o  presencialment  a un Registre de la Generalitat de Catalunya (veure apartat D), la inscripció no tindrà validesa 

D - Com s’han de presentar les sol·licituds d’inscripció?

Per presentar la vostra sol·licitud haureu de descarregar-vos d’aquesta web o de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat ) el formulari d’inscripció. L’haureu d’emplenar amb l’ordinador per poder-lo enviar junt amb els treballs, tal com es diu a l’apartat C-. Un cop omplert, l’haureu d’imprimir i signar.

Al formulari caldrà consignar el codi hash de cadascun dels pictogrames que presenteu mitjançant WeTransfer. Aquest codi hash ens permet, en cas d’incidència amb la presentació dels treballs, comprovar que no heu modificat els treballs en relació als que, segons el formulari, volíeu presentar. Aquí teniu explicacions detallades de com obtenir i fer servir els codis hash en el procés d’inscripció, amb dues eines diferents, en funció del pes dels vostres arxius.

Trobareu el formulari d’inscripció al menú de la dreta.

  • Com obtenir el codi hash d'un arxiu (fins a 100 MB)  [PDF, 1,25 MB ]
  • Com obtenir el codi hash d'un arxiu (fins a 4 GB)  [PDF, 964,82 KB ]

 

El darrer pas serà presentar el següent document:

1 - El formulari, un cop emplenat, imprès i signat per vosaltres.
Cal tenir present que als alumnes que resultin guardonats se’ls hi demanarà amb posterioritat un document acreditatiu d’estar matriculats en una escola amb seu a Catalunya per cursar alguns dels estudis indicats a l’apartat B (per exemple, fotocòpia del full de matrícula o certificat de la secretaria del centre educatiu). 

 

El formulari es podrà presentar de dues formes:

1 – Als registres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  que us indiquem. Podeu portar el formulari vosaltres personalment o algú ho pot fer en el vostre nom (s’haurà d’identificar amb el seu DNI o NIE):

Barcelona 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Passeig del Taulat 266-270

08019 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9.00 a 17.00h i divendres de 9.00 a 15.00h

 

Institut de Seguretat i Salut Laboral

Sepúlveda 148-150

08011 Barcelona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8.15 h a 14.00 h.

 

Unitat Tècnica Territorial a Barcelona de l’ISSL

Plaça Eusebi Güell 4-5

08034 Barcelona

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.00  h a 14.00 h.

 

Girona 

Unitat Tècnica Territorial a Girona de l’ISSL

Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)

17002 Girona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h; dissabte, de 9 a 14 h.


Lleida 

Unitat Tècnica Territorial a Lleida de l’ISSL

Pol.  Industrial El Segre, parcel.la 728-B

25191 Lleida

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.


Tarragona 

Unitat Tècnica Territorial a Tarragona de l’ISSL

Carrer Riu Ciurana, 28B

43006 Tarragona

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14.00 h.

 

També es poden presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

2 – Mitjançant carta certificada “amb el sobre obert” –a Correus ja saben què vol dir això- adreçada a:

Concursos de prevenció – Pictogrames

Institut de Seguretat i Salut Laboral

C. Sepúlveda 148, 4a planta

08011 Barcelona

E - Quins premis hi haurà pels guanyadors?

El concurs compta amb tres premis. El jurat podrà declarar-lo desert si considera que no hi ha cap agrupació de pictogrames que reuneixi els mèrits suficients. Els premis són:

Primer premi: tauleta tàctil amb processador d’1,2 Ghz de velocitat, WI-FI, memòria de 16 GB i pantalla de 10".

Segon premi: Val regal de l’FNAC per valor de 150 euros.

Tercer premi: Val regal de l’FNAC per valor de 100 euros.

F - Quins són els criteris de valoració dels treballs?

En la valoració dels pictogrames, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

- L’adequació del llenguatge i dels recursos gràfics.
- El nivell de síntesi gràfica.
- El nivell de pregnància de la imatge -impacte visual i capacitat de ser recordada-.
- La claredat del missatge.
- El caràcter propi del pictograma.

G - Altres

Reserva de drets de reproducció 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya es reserva els drets de reproducció dels treballs guardonats, que seran cedits en exclusiva, per tal de poder fer possibles reproduccions en diferents formats, amb la finalitat de divulgar i millorar la prevenció de riscos laborals.

Atorgament

Els premis s’atorgaran mitjançant una resolució del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a proposta del jurat. El lliurament dels premis es farà en un acte públic en el lloc i la data que s’indicarà en aquesta mateixa pàgina.

Difusió

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball penjarà al web i als seus canals a les xarxes socials tots els pictogrames guardonats, per difondre els concursos de prevenció.

 

H - Contacte

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb:

Institut de Seguretat i Salut Laboral

concursosprl@gencat.cat

Tel: 932 055 001

Horari: 9h a 14h

El concurs "La prevenció, un valor segur" compta amb el suport de la Fundació Prevent

 

Data d'actualització:  30.05.2016