• Imprimeix

Relació de premiats concurs cartells

El jurat ha estat nomenat a proposta del subdirector general de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Sr. Jaume de Montserrat i Nonó, i l'han composat les següents persones: tres professionals del disseny gràfic d'experiència acreditada i tres representants del Departament de Treball. 

Una vegada constituït, el jurat ha valorat els treballs presentats i ha acordat l'atorgament dels premis. A continuació us presentem, per ordre alfabètic, la llista d'estudiants que, segons el jurat, seran mereixedors d'un premi amb dotació econòmica o bé d'una menció especial, en l'acte que tindrà lloc el proper dilluns 26 d'abril, a les 13.00 h, al Palau Robert de Barcelona:

Cañadas Molina, Rubén 
Ciriza Labiano, Sonia 
Cuesta Franceschinis, Helvio 
Kijkrailas, Nilobon 
López Portillo, Yeray 
Morés Mercadal, Sílvia Pilar 
Ortega Barcia, Mario 
Otero González, Patricia 
Pallarès Llobet, Joaquim 
Pradier Julien 
Puigdellívol Palau, Cristina 
Teixidor Feu, Alba 

Mencions especials: a menor escala que els estudiants premiats però per la qualitat del seu treball, el jurat ha considerat l'atorgament de mencions especials que, si bé no rebran cap dotació econòmica, la seva tasca els serà reconeguda amb l'atorgament d'un diploma de reconeixement.

Premis 

Categoria 1

- Primer premi: 5.000 euros
- Segon premi: 3.000 euros
- Tercer premi: 2.000 euros

Categoria 2

- Primer premi 3.000 euros
- Segon premi: 2.000 euros
- Tercer premi: 1.000 euros

Aquests imports estaran sotmesos a la retenció de l'IRPF corresponent.
El premi per a l'escola que hagi aconseguit una major participació d'estudiants al concurs serà un ordinador de 2,93 GHz i pantalla de 24 polzades. 


Fora de termini

D'acord amb l'establert a les bases de participació del concurs de cartells "La prevenció, un valor segur" publicades al DOGC núm. 5566, de 12 de febrer de 2010 (article 2.1 de l'Ordre TRE/52/2010, de 8 de febrer), i atesa la resolució del director general de Relacions Laborals, Sr. Salvador Álvarez Vega, no s'han admès a tràmit les sol·licituds de les persones que detallem a continuació per haver estat presentades fora de termini oficial:

Xavier Pàrraga Ramirez       
David de la Fuente Romaní
Núria Muchaman Arce 
Inma  Font Mas 
Alejandro de los Reyes Dumas 
Sara Ismael Andreu 
Blanca Simó Bertran 
Núria Núñez Gómez 
Raul Caamaño Almonacid 
Gisela Marti Suñe 
Nerea Guiu Sangrà 
Oscar Díez Aguado 
Francesc Mestre Pellicé 
Anton  Mas Ferré 
Constantí Garrido Puig 
Meritxell Martínez Ferré 
Vicente Pons Giménez 
Aïda Casares Gutiérrez 
Sebastian Fernandes Restrepo 
Xavier Morron Cornejo 
Ana Salas Prats 
Cristina  Alber Casas 
Jordina Folch Borràs 
Jose Luis Alvarez Prieto 
Eva Domingo Rojas 
Maria Isabel Cortés García 
Isaac Saiz Rosell

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller de Treball en el termini d'un mes a partir de l’endemà de la notificació, d'acord amb els articles 107, 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Data d'actualització:  22.04.2010