• Imprimeix

Jornada "Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d’agents biològics perillosos altament transmissibles en centres sanitaris" 14/03/2017

Agents biològics

Els riscos professionals derivats de l'exposició a contaminants biològics es donen en activitats que, per les seves característiques, faciliten el contacte del treballador amb un o més agents biològics. Es disposa d'una legislació específica, el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, que estableix una classificació dels agents biològics i unes disposicions mínimes de seguretat per a les feines en què es manipulen directament agents biològics i també les que no impliquen la intenció deliberada de manipular-los com ara l’activitat sanitària. 

L’increment de viatges internacionals fa que els viatgers estiguin exposats a canvis físics i mediambientals i puguin estar en contacte amb malalties infeccioses o parasitàries diferents de les de l’entorn habitual. Això fa que es puguin transmetre en països on normalment aquestes malalties infeccioses no són prevalents.  Per això, és important adoptar les mesures preventives necessàries tant per a la població en general com per als treballadors i, especialment, en els establiments sanitaris que han d’atendre aquests viatgers o altre personal afectat i on el risc d’exposició i transmissió per raons de feina pot ser molt alt. És per aquest motiu que a la Jornada us presentem  una guia d’actuació front agents biològics en centres sanitaris per tal d’unificar criteris, des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals i garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores del sector sanitari davant potencials exposicions d’agents biològics perillosos altament transmissibles.

Ponències presentades. 14/03/2017

PONÈNCIA

“Malalties altament transmissibles: un repte també per la sanitat catalana”  

Dr. Antoni Trilla Garcia. Cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia. Professor de Salut Pública. Hospital Clínic de Barcelona – UB.

 

PONÈNCIA

“Estructura i objectius de la Guia”

Sra. Elena Juanola Pagès. Directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.

 

PONÈNCIA

“Àmbit d’aplicació i procediment”

Sr. Joan Inglés Torruella. Coordinador de la Unitat de Vigilància de la Salut. Cap del Servei de Prevenció de l’Hospital Universitari Sant Joan Grup Sagessa.

 

PONÈNCIA

“Instal·lacions sanitàries”

Sra. Anna Oubiña Albaladejo. Responsable de Desenvolupament de Producte. Prevenció industrial. SGS Tecnos, SA.

 

PONÈNCIA

“Equips de protecció individual”

Sr. Adolfo de Grado Andrés. Tècnic de prevenció de la DG de la Inspecció de Treball de Catalunya. Departament de Treball, Afers socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.

 

PONÈNCIA

“Altres mesures preventives”

Sra. Sonia Barroso Reinon. Cap de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals  de l’Hospital Clínic Provincial de Barcelona.

 

PONÈNCIA

“Consideracions generals de vigilància de la salut

Sra. Laura Ramírez Salvador. Coordinadora de la Xarxa d’Unitats de Salut Laboral de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

PONÈNCIA

“Formació”

Sr. Eduard Gaynés Palou. Director tècnic de la Mancomunitat Sanitària de Prevenció.

Data d'actualització:  22.03.2017