• Imprimeix

Guardons europeus a les bones pràctiques en matèria de seguretat i salut en el treball 2016/2017

Els Guardons Europeus a les Bones Pràctiques són un dels elements clau de les campanyes que, cada dos anys, organitza l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA). Aquests guardons reconeixen aquelles organitzacions que duen a terme accions excel·lents i innovadores en matèria de seguretat i salut en el treball.

En particular l’objectiu dels guardons 2016–2017 és promoure el treball sostenible i l’envelliment saludable, així com la prevenció al llarg de tota la vida laboral.

A Espanya, l'INSHT, com a Centre de Referència de l'Agència, gestiona aquesta convocatòria i canalitza les sol·licituds de participació, coordinant el procés de selecció de les millors candidatures. L'Agència Europea avalua els exemples rebuts de cada Estat membre i en selecciona els millors.

 

Data límit de presentació de candidatures: 23 de setembre de 2016

Ja és obert el termini per presentar candidatures a la XIII convocatòria de Guardons Europeus a les Bones Pràctiques que organitza l'Agència.

El termini per enviar candidatures finalitza el 23 de setembre de 2016.

En aquesta convocatòria es busquen exemples de bones pràctiques d'empreses o organitzacions que hagin contribuït de manera destacada i innovadora al foment de llocs de treball saludables a totes les edats. El guardons 2016- 2017 premiaran les empreses o organitzacions que hagin demostrat un fort compromís i un enfocament participatiu en relació amb la gestió de l’edat.

Qui hi pot participar?

Les empreses o organitzacions dels Estats membres de la UE, els països candidats, i els països que integren l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) incloent-hi:

Les empreses individuals i organitzacions de qualsevol mida. Hi ha dues modalitats:

 • Empreses de menys de 100 treballadors
 • Empreses de 100 o més treballadors


Com participar-hi

Si la vostra empresa o organització ha contribuït amb èxit i ha fet aportacions a la seguretat i la salut en el treball en el context de l’envelliment de la població activa amb un enfocament participatiu, pot enviar el seu exemple real abans del 23 de setembre de 2016, mitjançant el formulari de participació que trobareu més avall, a: pfocalagenciaeuropea@insht.meyss.es.

Els exemples es rebran únicament per correu electrònic com un document de Microsoft Word que contingui la informació sol·licitada en el formulari de participació (Annex B de les bases), on es resumeixi de forma clara la bona pràctica en un espai no superior a 5 pàgines (9.000 caràcters). Aquest resum només ha de contenir text. Si necessita enviar-gràfics, fotografies o il·lustracions que ajudin a entendre l'exemple, aquests han de ser remesos per separat en format GIF, JPG, BMP o TIFF, amb una resolució no inferior a 300 ppp.

Informació relacionada

Requisits de participació

Pot participar qualsevol empresa o organització que vulgui presentar la seva bona pràctica relacionada amb la gestió eficaç de la seguretat i la salut en el treball al llarg de la vida laboral, d'acord amb les bases de la convocatòria.

Els exemples han de demostrar:

 • un enfocament global de la seguretat i la salut en el treball que inclogui tots els aspectes de la gestió de l’edat en el lloc de treball
 • una perspectiva de la prevenció de riscos basada en el cicle de vida per garantir un envelliment saludable
 • millores reals i demostrables en la seguretat, la salut i el benestar en el treball
 • una participació i implicació efectives dels treballadors i els seus representants
 • una priorització de les mesures col·lectives en les intervencions, centrant-se en l’individu (la promoció de la salut ha de combinar-se amb la protecció de la salut)
 • una sostenibilitat de la intervenció al llarg del temps
 • una capacitat d’extrapolació a altres llocs de treball (altres Estats membres, altres sectors i diferents mides d’empresa)
 • uns límits temporals (la intervenció ha de ser recent o que no hagi tingut una àmplia publicitat)

S'exclouran:

 • Exemples hipotètics
 • Exemples desenvolupats amb fins comercials
 • Exemples enviats fora del termini
 • Exemples que no s'ajustin al tema de la convocatòria
 • Exemples que no compleixin amb la legislació vigent

Amb quins exemples de bones pràctiques es pot participar?

Com s’ha dit es pot presentar qualsevol exemple real de gestió eficaç de la seguretat i la salut en el treball en un context d’envelliment de la plantilla, descrivint amb claredat com s’han aplicat les bones pràctiques de la gestió de l’edat en el lloc de treball i què s’ha aconseguit al respecte, inclosos aspectes com els següents:

 •  Consideració que es presta a la diversitat de les edats en la gestió de la seguretat i la salut en el treball i la gestió dels recursos humans (p. ex. mitjançant polítiques de gestió de l’edat)
 • Avaluació de riscos en la que es tingui en compte l’edat amb la conseqüent adaptació dels llocs de treball
 • Desenvolupament i aplicació d’intervencions i/o eines pràctiques per a la gestió de l’envelliment de la població activa
 • Prevenció de les discapacitats i polítiques o mesures relatives a la reincorporació a la vida laboral
 • Mesures específiques dirigides als treballadors de major edat i perills i riscos específics per a aquests treballadors.

Procés de selecció

Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures (23 de setembre de 2016) comença el procés de selecció.

La selecció d'exemples de bones pràctiques es realitza en dues etapes. En una primera etapa, se seleccionen les dues millors candidatures rebudes a nivell estatal, per a cadascuna de les dues modalitats, de menys de 100 treballadors, i de més de 100 treballadors. A Espanya, en aquest procés de selecció, participen els interlocutors socials, l'autoritat laboral de les comunitats autònomes, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT).

En una segona etapa, se seleccionen les millors candidatures a escala europea, que són les que rebran el guardó a la primavera de 2017, en una cerimònia organitzada per l'Agència Europea i d’important repercussió mediàtica.

Totes les empreses o organitzacions participants seran informades dels resultats de la seva participació a finals d'abril de 2017.

Data d'actualització:  24.05.2016