• Imprimeix

Estudis i informes sobre la situació de la seguretat i la salut laboral a Catalunya

Exposició a nanomaterials en empreses del sector de fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de cosmètica (CCAE 204)

Indicadors de seguretat i salut laboral

 • Sistema català d’informació en seguretat i salut laboral. Elaboració d’indicadors. pdf icon [1,6 MB ]

  Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

  2017

  Aquest document descriu el Sistema d'Informació de Seguretat i Salut Laboral elaborat per l'Institut Català de Seguretat i Salut laboral i inclou els indicadors inclosos en el sistema. Incorpora detalls tant pel que fa a la definició d’aquests indicadors com a les fonts d’informació i actualització de les dades que han estat disponibles fins el desembre de 2016.

 • Indicadors de Seguretat i Salut en el Treball. Catalunya 2008-2013 pdf icon [1,51 MB ]

  Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
  53 pàg.
  2015

  Aquest document presenta de forma sintètica la informació disponible en relació amb la seguretat i la salut en el Treball per a Catalunya per al període 2008-2013. Aquest document és un pas endavant per tal de disposar d’indicadors de referència que puguin ser utilitzats per desenvolupar polítiques destinades a la millora de les condicions de treball i la salut dels treballadors. Aquests indicadors interrelacionen dades sobre relacions i condicions d’ocupació amb dades sobre condicions de treball i sobre danys a la salut derivats del treball. També recullen informació sobre la gestió de la prevenció.

 • Indicadors de salut laboral a Catalunya. 2005- 2007 pdf icon [3,44 MB ]

  Departament de Treball i Departament de Salut
  80 pàgines
  2008

  Proposa una sèrie d'indicadors que han de permetre descriure i analitzar els problemes de salut laboral a Catalunya i les seves tendències. Recull indicadors sanitaris, laborals i socioeconòmics que permeten monitorar els problemes de salut relacionats amb el treball i detectar àrees geogràfiques, activitats econòmiques i ocupacions amb més risc.

Enquesta catalana de condicions de treball i anàlisis derivades

 • Segona Enquesta Catalana de Condicions de Treball - 2012

  Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
  2012

  El document de l'Enquesta analitza les condicions de treball a les quals està exposada la població ocupada a Catalunya i que poden ser un risc per la seva salut, així com les característiques de la gestió de la prevenció a les empreses del país. Per facilitar la lectura es presenten separadament, i dividits respectivament per blocs temàtics, els informes corresponents a l'enquesta als treballadors i als empresaris, i s'acompanyen de les taules amb les dades a partir de les quals s'ha redactat l'informe. Així mateix, s'incorpora un bloc on es publiquen estudis derivats de la informació recollida a la Segona Enquesta Catalana de Condicions de Treball.

 • Primera Enquesta de condicions de treball de Catalunya - 2008

  Direcció General de Relacions Laborals
  315 pàg. (inclou CD- ROM)
  2008

  Conclusions globals de l’estudi sobre les condicions de treball a Catalunya segons la percepció dels treballadors/ores i dels empresaris/àries. Els resultats posen a la llum un ampli conjunt de dades sociolaborals i de seguretat i salut laboral (conciliació laboral i familiar, satisfacció en el treball, factors de risc, problemes de salut, etc.). L'anàlisi d'aquests indicadors permet dissenyar amb la major precisió les pròximes polítiques públiques de seguretat i salut laboral.

Estudis relacionats amb la sinistralitat laboral

 • Anàlisi d’accidents de treball a Catalunya, 2005-2015 pdf icon [18,96 MB ]

  Moriña Soler, David; Navarro Giné, Albert. UAB
  Institut català de Seguretat i Salut laboral
  2016


  Aquest treball estima l’evolució dels accidents de treball (AT) a Catalunya, per al període 2005-2015, segons si el tipus d’accident de treball és no mortal en jornada, mortal en jornada o mortal in itinere desagregat per sexe, edat, territori, ocupació, activitat econòmica, grandària de l’empresa i tipus de contracte. L'informe s'estructura en diversos blocs. Primerament s'especifiquen els objectius plantejats. Seguidament s'exposen els mètodes emprats amb la finalitat de respondre als objectius, a continuació es presenten els resultats obtinguts en tres blocs, segons els tipus d’accident. Finalment es presenten les conclusions obtingudes a partir d’aquests resultats i, en els annexos, es presenta la informació de forma desagregada per homes i per dones

 • Mortalitat per accident de treball. Catalunya 2008-2009 pdf icon [245,67 KB ]

  Mortalitat per accident de treball Catalunya 2008‐2009. Dades harmonitzades segons criteris de l’Eurostat.

  2014 i 2017

  Estudi que estima la incidència de la mortalitat per accident de treball a Catalunya en els biennis 2008-2009 d’acord amb els criteris de l’Eurostat per a l’elaboració de les estadístiques europees. També considera la magnitud de la infradeclaració d’aquests accidents a les estadístiques oficials per aquests anys i les diferències segons sexe, edat, nacionalitat, ocupació, activitat econòmica del centre, grandària del centre on té lloc l’accident i tipus de lesió. 

 • Estimació de la mortalitat per accidents de treball a Catalunya. 2012-2013 pdf icon [122,98 KB ]

  Mortalitat per accident de treball Catalunya  2012-2013. Dades harmonitzades segons criteris de l’Eurostat.

  2014 i 2017

  Estudi que estima la incidència de la mortalitat per accident de treball a Catalunya en els biennis 2012-2013 d’acord amb els criteris de l’Eurostat per a l’elaboració de les estadístiques europees. També considera la magnitud de la infradeclaració d’aquests accidents a les estadístiques oficials per aquests anys i les diferències segons sexe, edat, nacionalitat, ocupació, activitat econòmica del centre, grandària del centre on té lloc l’accident i tipus de lesió. 

 • Lesions per accidents de treball associades al trànsit a Catalunya (2004-2010). Una prioritat en salut laboral i seguretat viària pdf icon [843,89 KB ]

  Centre d'Investigació en Salut Laboral (Universitat Pompeu Fabra) amb el suport del Departament d'Empresa i Ocupació
  59 pàg.
  2013


  Estudi que analitza les lesions per accidents de treball associades al trànsit, incloent una descripció sistemàtica de les lesions. L'estudi comprèn tant els accidents "in itinere" com en missió, i analitza les tendències del període analitzat des de diversos punts de vista: demogràfic, sociolaboral, temporal, de gravetat de la lesió i de tipus de vehicle. També incorpora recomanacions per reduir aquest tipus d'accidents i abundant informació estadística al respecte.

 • Lesions per accident de treball a Catalunya (2004-2007) pdf icon [307,89 KB ]

  Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
  77 pàg.
  2010

  Aquest informe ofereix una anàlisi detallada de les característiques de les lesions per accident de treball registrades a Catalunya entre els anys 2004 i 2007. La informació es presenta tenint en compte diverses variables com el territori, l'edat, el sexe, el sector d'activitat o el país d'origen de les persones afectades, entre d'altres

 • Anàlisi dels costos de la sinistralitat laboral a Catalunya. Proposta metodològica i xifres per als anys 2006 i 2007 pdf icon [2,31 MB ]

  Departament de Treball
  130 pàg.
  2009

  Anàlisi de costos de la sinistralitat laboral tenint en compte el tipus de cost i l'agent que ha d'assumir-lo (empresa, societat i persones treballadores). S'han fixat els trets bàsics d'una proposta metodològica viable per al cas de Catalunya. Les categories de costos més importants que es troben en l'inventari dels costos socioeconòmics publicat per l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball estan incloses en aquesta proposta.

 • Análisis de los costes de la siniestralidad laboral en Cataluña (2006 y 2007) pdf icon [824,09 KB ]

  Departament de Treball
  130 pàg.
  2009

  Análisis de costes de la siniestralidad laboral teniendo en cuenta el tipo de coste y el agente que ha de asumirlo (empresa, sociedad y personas trabajadoras). Se han fijado los rasgos básicos de una propuesta metodológica viable para el caso de Cataluña. Las categorías de costes más importantes que se encuentran en el inventario de los costes socioeconómicos publicado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo están incluidas en esta propuesta.

 • An analysis of the costs of work-related accidents and illnesses in Catalonia(2006 & 2007) pdf icon [1,95 MB ]

  Departament de Treball
  130 pàg.
  2009

  Cost analysis of labor accidents taking into account the type of cost and the agent that must assume it (company, company and working people). The basic features of a viable methodological proposal for the case of Catalonia have been set. The most important cost categories found in the inventory of socioeconomic costs published by the European Agency for Safety and Health at Work are included in this proposal.

Anàlisi de les memòries dels serveis de prevenció a Catalunya

Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya

 • Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2016.

  Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

  2017

  Informe que presenta dades sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals que duen a terme les empreses de Catalunya. Entre d’altres aspectes, s’hi recull informació sobre la modalitat d’organització preventiva de què disposen les empreses, les activitats preventives que realitzen i les pràctiques de participació i de consulta dels treballadors dins de l’empresa. Aquesta informació ha de servir per orientar accions per millorar la gestió de la prevenció i les condicions de treball a què estan exposats els treballadors i treballadores a Catalunya, tant pel que fa a polítiques públiques com a les activitats que desenvolupin la resta d’agents implicats en la seguretat i salut laboral.

 • Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya, 2014 pdf icon [1,3 MB ]

  Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

  2017

  Informe que presenta dades sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals que duen a terme les empreses de Catalunya. Entre d’altres aspectes, s’hi recull informació sobre la modalitat d’organització preventiva de què disposen les empreses, les activitats preventives que realitzen i les pràctiques de participació i de consulta dels treballadors dins de l’empresa. Aquesta informació ha de servir per orientar accions per millorar la gestió de la prevenció i les condicions de treball a què estan exposats els treballadors i treballadores a Catalunya, tant pel que fa a polítiques públiques com a les activitats que desenvolupin la resta d’agents implicats en la seguretat i salut laboral.

 • Gestió de la prevenció a les empreses. Catalunya 2011 pdf icon [286,2 KB ]

  Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
  26 pàg.
  2013

  Aquest estudi, elaborat amb informació recollida el 2011 i amb l'obtinguda a la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball, ofereix un retrat de la situació de les empreses catalanes en relació amb la gestió de la seva activitat preventiva. L'estudi mostra tant el pes de les diferents modalitats d'organització preventiva entre les empreses catalanes i els recursos amb els quals compten, així com les activitats preventives que es duen a terme, ja es tracti d'avaluacions de riscos, adopció de mesures preventives, activitats de formació o de vigilància de la salut, entre d'altres aspectes.

Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la seguretat i salut laboral a Catalunya. Informe de validació.

 • Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya. Informe de Validació pdf icon [254,95 KB ]

  Verd, Joan Miquel, Rodríguez-Soler, Joan 
  Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
  44 pàg.
  2015

  Aquest document té per objectiu validar els resultats de l’estudi “Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya” mitjançant la interlocució amb un conjunt d’experts investigadors en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral. Entre d’altres coses, es revisen les propostes d’actuació en matèria de recerca elaborades en l’anterior estudi i s’incorpora una reflexió final sobre les possibles estratègies a seguir en matèria de recerca sobre seguretat i salut laboral en un futur.

 • Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya pdf icon [274,41 KB ]

  Verd, Joan Miquel, Rodríguez-Soler, Joan 
  Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
  58 pàg.
  2015 

  Aquest estudi té l’objectiu de detectar aquells temes centrals en la recerca centrada en la seguretat i salut laboral a Catalunya. L’estudi ha tingut els grups de discussió com a principal tècnica d’obtenció de dades i presenta una sèrie de propostes d’actuació en matèria de recerca sobre prevenció de riscos laborals.

Anàlisi de l'organització i la planificació dels primers auxilis dels centres de treball de Catalunya (2007-2010)

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
18 pàgines
2012

Estudi elaborat amb les dades recollides pels Centres de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya en el març d’un programa de comprovació del compliment, per part de les empreses, del compliment de la normativa en matèria d’organització i planificació dels primers auxilis.

Data d'actualització:  31.07.2018