Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya, 2016.

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

2017

Informe que presenta dades sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals que duen a terme les empreses de Catalunya. Entre d’altres aspectes, s’hi recull informació sobre la modalitat d’organització preventiva de què disposen les empreses, les activitats preventives que realitzen i les pràctiques de participació i de consulta dels treballadors dins de l’empresa. Aquesta informació ha de servir per orientar accions per millorar la gestió de la prevenció i les condicions de treball a què estan exposats els treballadors i treballadores a Catalunya, tant pel que fa a polítiques públiques com a les activitats que desenvolupin la resta d’agents implicats en la seguretat i salut laboral.

Exposició a nanomaterials en empreses del sector de fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de cosmètica (CCAE 204)

Emilia Molinero Ruiz, Miriam Belloc Santaliestra, Anna Francesca Oliete Canela, Montse Marsá Vilá, Àngels Roca Rafos.
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
19 pàg.
2017

Els nous avenços tecnològics en l’utilització i l’aplicació de nanomaterials representen una revolució en el món de la indústria, la biomedicina i en altres sectors com és el cas de la cosmètica. Aquests materials  presenten propietats úniques que milloren substancialment el rendiment de molts productes en els que es troben incorporats. Per altre banda a dia d’avui el coneixement  sobre els riscos associats a l’ús i el treball amb aquest productes és encara  limitat.  Amb aquest estudi es pretén estimar la prevalença d’exposició a nanomaterials en el sector cosmètic català, conèixer els procediments de treball emprats i en base al principi de precaució fer recomanacions sobre les mesures preventives que poden disminuir l’exposició dels treballadors a aquests nous materials.

Informació relacionada

  • Sector cosmètic pdf icon [248,96 KB ]

    Exposició a nanomaterials en empreses del sector de fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de cosmètica.

Anàlisi d’accidents de treball a Catalunya, 2005-2015

Moriña Soler, David; Navarro Giné, Albert. UAB
Institut català de Seguretat i Salut laboral
2016

Aquest treball estima l’evolució dels accidents de treball (AT) a Catalunya, per al període 2005-2015, segons si el tipus d’accident de treball és no mortal en jornada, mortal en jornada o mortal in itinere desagregat per sexe, edat, territori, ocupació, activitat econòmica, grandària de l’empresa i tipus de contracte. L'informe s'estructura en diversos blocs. Primerament s'especifiquen els objectius plantejats. Seguidament s'exposen els mètodes emprats amb la finalitat de respondre als objectius, a continuació es presenten els resultats obtinguts en tres blocs, segons els tipus d’accident. Finalment es presenten les conclusions obtingudes a partir d’aquests resultats i, en els annexos, es presenta la informació de forma desagregada per homes i per dones.

Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya, 2014

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
64 pàgines.
2015


Aquest informe presenta dades sobre la situació de la seguretat i salut dels treballadors a Catalunya i la gestió de la prevenció a les empreses. Entre la informació que s’hi recull figuren els recurs humans destinats a la prevenció, les pràctiques d’informació i consulta als treballadors en la matèria, entre d’altres, per tal d’obtenir indicadors que ajudin a orientar tant les polítiques públiques com les de tots els agents implicats en la seguretat i salut laboral.

Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya. Informe de Validació

Verd, Joan Miquel, Rodríguez-Soler, Joan
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
44 pàg.
2015

 

Aquest document té per objectiu validar els resultats de l’estudi “Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya” mitjançant la interlocució amb un conjunt d’experts investigadors en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral. Entre d’altres coses, es revisen les propostes d’actuació en matèria de recerca elaborades en l’anterior estudi i s’incorpora una reflexió final sobre les possibles estratègies a seguir en matèria de recerca sobre seguretat i salut laboral en un futur.

Detecció de temes i eixos centrals en la investigació vinculada a la Seguretat i Salut Laboral a Catalunya

Verd, Joan Miquel, Rodríguez-Soler, Joan
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
58 pàg.
2015

 

Aquest estudi té l’objectiu de detectar aquells temes centrals en la recerca centrada en la seguretat i salut laboral a Catalunya. L’estudi ha tingut els grups de discussió com a principal tècnica d’obtenció de dades i presenta una sèrie de propostes d’actuació en matèria de recerca sobre prevenció de riscos laborals.

Indicadors de Seguretat i Salut en el Treball. Catalunya 2008-2013

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
53 pàg.
2015

Aquest document presenta de forma sintètica la informació disponible en relació amb la seguretat i la salut en el Treball per a Catalunya per al període 2008-2013. Aquest document és un pas endavant per tal de disposar d’indicadors de referència que puguin ser utilitzats per desenvolupar polítiques destinades a la millora de les condicions de treball i la salut dels treballadors. Aquests indicadors interrelacionen dades sobre relacions i condicions d’ocupació amb dades sobre condicions de treball i sobre danys a la salut derivats del treball. També recullen informació sobre la gestió de la prevenció.

Estimació de la mortalitat per accidents de treball a Catalunya. (2012-2013)- (2008-2009)

Mortalitat per accident de treball Catalunya 2008‐2009 i 2012-2013. Dades harmonitzades segons criteris de l’Eurostat.

2014 i 2017

Estudi que estima la incidència de la mortalitat per accident de treball a Catalunya en els biennis 2008-2009 i  2012-2013 d’acord amb els criteris de l’Eurostat per a l’elaboració de les estadístiques europees. També considera la magnitud de la infradeclaració d’aquests accidents a les estadístiques oficials per aquests anys i les diferències segons sexe, edat, nacionalitat, ocupació, activitat econòmica del centre, grandària del centre on té lloc l’accident i tipus de lesió. 

Gestió de la prevenció a les empreses. Catalunya 2011

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
26 pàg.
2013

Aquest estudi, elaborat amb informació recollida el 2011 i amb l'obtinguda a la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball, ofereix un retrat de la situació de les empreses catalanes en relació amb la gestió de la seva activitat preventiva. L'estudi mostra tant el pes de les diferents modalitats d'organització preventiva entre les empreses catalanes i els recursos amb els quals compten, així com les activitats preventives que es duen a terme, ja es tracti d'avaluacions de riscos, adopció de mesures preventives, activitats de formació o de vigilància de la salut, entre d'altres aspectes.

Segona Enquesta Catalana de Condicions de Treball i anàlisis derivades

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
2012

El document de l'Enquesta analitza les condicions de treball a les quals està exposada la població ocupada a Catalunya i que poden ser un risc per la seva salut, així com les característiques de la gestió de la prevenció a les empreses del país. Per facilitar la lectura es presenten separadament, i dividits respectivament per blocs temàtics, els informes corresponents a l'enquesta als treballadors i als empresaris, i s'acompanyen de les taules amb les dades a partir de les quals s'ha redactat l'informe. Així mateix, s'incorpora un bloc on es publiquen estudis derivats de la informació recollida a la Segona Enquesta Catalana de Condicions de Treball.

Lesions per accidents de treball associades al trànsit a Catalunya (2004-2010). Una prioritat en salut laboral i seguretat viària

Centre d'Investigació en Salut Laboral (Universitat Pompeu Fabra) amb el suport del Departament d'Empresa i Ocupació
59 pàg.
2013

Estudi que analitza les lesions per accidents de treball associades al trànsit, incloent una descripció sistemàtica de les lessions. L'estudi comprèn tant els accidents "in itinere" com en missió, i analitza les tendències del període analitzat des de diversos punts de vista: demogràfic, sociolaboral, temporal, de gravetat de la lesió i de tipus de vehicle. També incorpora recomanacions per reduir aquest tipus d'accidents i abundant informació estadística al respecte.

Primera Enquesta de condicions de treball de Catalunya

Direcció General de Relacions Laborals
315 pàg. (inclou CD- ROM)
2008

Conclusions globals de l’estudi sobre les condicions de treball a Catalunya segons la percepció dels treballadors/ores i dels empresaris/àries. Els resultats posen a la llum un ampli conjunt de dades sociolaborals i de seguretat i salut laboral (conciliació laboral i familiar, satisfacció en el treball, factors de risc, problemes de salut, etc.). L'anàlisi d'aquests indicadors permet dissenyar amb la major precisió les pròximes polítiques públiques de seguretat i salut laboral.

Lesions per accident de treball a Catalunya (2004-2007)

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
77 pàg.
2010

Aquest informe ofereix una anàlisi detallada de les característiques de les lesions per accident de treball registrades a Catalunya entre els anys 2004 i 2007. La informació es presenta tenint en compte diverses variables com el territori, l'edat, el sexe, el sector d'activitat o el país d'origen de les persones afectades, entre d'altres.

Anàlisi dels costos de la sinistralitat laboral a Catalunya. Proposta metodològica i xifres per als anys 2006 i 2007

Departament de Treball
130 pàg.
2009

Anàlisi de costos de la sinistralitat laboral tenint en compte el tipus de cost i l'agent que ha d'assumir-lo (empresa, societat i persones treballadores). S'han fixat els trets bàsics d'una proposta metodològica viable per al cas de Catalunya. Les categories de costos més importants que es troben en l'inventari dels costos socioeconòmics publicat per l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball estan incloses en aquesta proposta.

Indicadors de salut laboral a Catalunya (2005- 2007)

Departament de Treball i Departament de Salut
80 pàgines
2008

Proposa una sèrie d'indicadors que han de permetre descriure i analitzar els problemes de salut laboral a Catalunya i les seves tendències. Recull indicadors sanitaris, laborals i socioeconòmics que permeten monitorar els problemes de salut relacionats amb el treball i detectar àrees geogràfiques, activitats econòmiques i ocupacions amb més risc.

Anàlisi de les memòries dels serveis de prevenció a Catalunya (2010)

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
25 pàg.
2013

Document d'anàlisi dels recursos destinats i les activitats preventives desenvolupades a les empreses pels serveis de prevenció de riscos laborals aliens, propis i mancomunats amb medicina del treball. Comprèn el període 2010.

Anàlisi de les memòries dels serveis de prevenció a Catalunya (2009)

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
23 pàg.
2012

 

Document d'anàlisi dels recursos destinats i les activitats preventives desenvolupades a les empreses pels serveis de prevenció de riscos laborals aliens, propis i mancomunats amb medicina del treball. Comprèn el període 2009.

 

Anàlisi de les memòries dels serveis de prevenció a Catalunya (2008)

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
29 pàg.
2011

Document d'anàlisi dels recursos destinats i les activitats preventives desenvolupades a les empreses pels serveis de prevenció de riscos laborals aliens, propis i mancomunats amb medicina del treball. Comprèn el període 2008. Estableix, a banda, la comparativa amb els anys 2006 i 2007.

Serveis de prevenció de riscos laborals a Catalunya. Anàlisi de les memòries de recursos i activitats (2007)

Departament de Treball
Departament de Salut
46 pàgines
2009

Document d’anàlisi dels recursos i les activitats preventives desenvolupades a les empreses pels serveis de prevenció de riscos laborals aliens, propis i mancomunats amb medicina del treball. Comprèn el període 2007. Estableix, a banda, la comparativa amb l’any 2006.

Serveis de prevenció de riscos laborals a Catalunya. Anàlisi de les memòries de recursos i activitats (2006)

Departament de Treball
Departament de Salut
37 pàgines
2009

Document d'anàlisi de les dades d'activitats preventives desenvolupades a les empreses pels Serveis de Prevenció de riscos laborals aliens, propis i mancomunats, i recursos destinats per realitzar-les al llarg de l'any 2006 a Catalunya.

Anàlisi de l’organització i la planificació dels primers auxilis dels centres de treball de Catalunya (2007-2010)

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
18 pàgines
2012

Estudi elaborat amb les dades recollides pels Centres de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya en el març d’un programa de comprovació del compliment, per part de les empreses, del compliment de la normativa en matèria d’organització i planificació dels primers auxilis.

Anàlisi de les activitats preventives de les Mútues a Catalunya (2010)

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
18 pàg.
2012

Document d'anàlisi de les memòries de les activitats preventives que han realitzat les Mutues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals a Catalunya durant l'any 2010, d'acord amb l’Ordre TRE/328/2010.

Anàlisi de les activitats preventives de les Mútues a Catalunya (2009)

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
18 pàg.
2011

Document d'anàlisi de les memòries de les activitats preventives que han realitzat les Mutues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals a Catalunya durant l'any 2009, d'acord amb la Resolució TRE/2164/2009.

Anàlisi de les activitats preventives de les Mútues a Catalunya (2008)

Direcció General de Relacions Laborals
36 pàgines
2010

Document d'anàlisi de les memòries de les activitats preventives que han realitzat les Mutues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals a Catalunya durant l'any 2008, d'acord amb la Resolució TRE/3044/2008.

Salut i treball. Molt a prop per donar el millor servei

Departament de Treball i Departament de Salut
Díptic
2008

Informa dels serveis públics d’atenció especialitzada en salut laboral amb la finalitat d’oferir un millor servei de gestió i atenció en matèria de seguretat i salut laborals. Aquests serveis són les Unitats de salut laboral, els Centres de seguretat i salut laboral i les Inspeccions provincials de treball i seguretat social.

Salut i treball. Molt a prop per donar el millor servei(petita)

Informació relacionada

Lèxic de prevenció de riscos laborals

Direcció General de Relacions Laborals
131 pàg.
2002
ISBN 84-393-5828
12,25 €

Aquesta publicació vol ser una eina que doni resposta a un conjunt de necessitats lingüístiques i conceptuals als professionals de la prevenció de riscos laborals. L'edició en paper que es va fer l'any 2002, s'ha revisat i ampliat mitjançant la versió electrònica editada el 2004, que es pot consultar en línia.

Noves formes d'organització del treball i les condicions de treball i salut en la prestació de serveis de proximitat

Direcció General de Relacions Laborals
162 pàg.
Col·lecció Prevenció de riscos laborals, 22
2003
ISBN 84-393-6356-7
18 €

Estudi sobre els serveis de proximitat, entesos com els serveis d'atenció domiciliària adreçats a persones grans, persones discapacitades (físiques o psíquiques) i d'altres col·lectius que necessiten d'aquests tipus de serveis. Les persones que porten a terme aquesta tasca de manera remunerada són anomenades treballadores familiars, i són les que constitueixen l'objecte central d'aquest estudi.

Noves formes d'organització del treball i les condicions de treball i salut en la prestació de serveis de proximitat(petita)

Informació relacionada

Data d'actualització:  13.06.2017