Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2016

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral 

2017

Informe que presenta dades sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals que duen a terme les empreses de Catalunya. Entre d’altres aspectes, s’hi recull informació sobre la modalitat d’organització preventiva de què disposen les empreses, les activitats preventives que realitzen i les pràctiques de participació i de consulta dels treballadors dins de l’empresa. Aquesta informació ha de servir per orientar accions per millorar la gestió de la prevenció i les condicions de treball a què estan exposats els treballadors i treballadores a Catalunya, tant pel que fa a polítiques públiques com a les activitats que desenvolupin la resta d’agents implicats en la seguretat i salut laboral.

Informació relacionada

  • Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2016.

    Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

    2017

    Informe que presenta dades sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals que duen a terme les empreses de Catalunya. Entre d’altres aspectes, s’hi recull informació sobre la modalitat d’organització preventiva de què disposen les empreses, les activitats preventives que realitzen i les pràctiques de participació i de consulta dels treballadors dins de l’empresa. Aquesta informació ha de servir per orientar accions per millorar la gestió de la prevenció i les condicions de treball a què estan exposats els treballadors i treballadores a Catalunya, tant pel que fa a polítiques públiques com a les activitats que desenvolupin la resta d’agents implicats en la seguretat i salut laboral.

Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2015

El Protocol ha de ser una eina útil a les empreses i altres organitzacions per facilitar l’eradicació de l’assetjament i contribuir a millorar la salut i la qualitat en el treball de totes les persones treballadores. Però també, ha de servir per fer un pas més en l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i igualitària i gaudir d’uns ambients de feina exempts de violència de gènere.

Coordinació d'activitats empresarials

Direcció General de Relacions Laborals
Full monogràfic 32
7 pàg.
2015

Proporciona informació sobre les mesures de coordinació que han de posar en pràctica els diferents empresaris que coincideixen en un mateix espai de treball, per tal de prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d’activitats empresarials.

El control biològic dels treballadors

Full monogràfic 19
11 pàg.
2012

Aquest full monogràfic explica les característiques essencials del control biològic dels treballadors, una eina que permet conèixer l'exposició d'aquests a determinats agents químics. El control biològic pot complementar la informació que aporten els controls ambientals. A més, aquesta publicació recull els criteris bàsics per ajudar les empreses a realitzar correctament un programa de control biològic dels seus treballadors.

Feina i salut reproductiva: embaràs i lactància

Full monogràfic 17
9 pàg.
2012

Publicació que informa sobre tot allò que les empreses han de tenir en compte en relació a l'embaràs i la lactància de les dones treballadores. Se subratlla la importància de tenir identificats els llocs de treball que poden comportar algun risc per a les dones que es troben en aquestes situacions, i es detallen les mesures a prendre per part de les empreses per garantir la seguretat i la salut de les treballadores embarassades o en període de lactància natural.

Criteris per a la formació de directius i comandaments intermedis en prevenció de riscos laborals

Fundació Prevent, amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació
34 pàg. (Annexos, 63 pàg.)
2012

Aquesta publicació, realitzada a partir d’un estudi amb la participació de professionals de diversos àmbits com la prevenció, la formació de directius o les organitzacions empresarials i sindicals, ofereix unes pautes bàsiques per estructurar els programes formatius en matèria de prevenció de riscos laborals adreçats a directius i comandaments intermedis de les empreses i organitzacions. Els Annexos presenten amb detall els resultats de l’enquesta que ha servit de base per elaborar el document.

Integració de la prevenció. Principis bàsics (Full monogràfic)

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
Full monogràfic 16
8 pàg.
2012

Publicació que busca informar i sensibilitzar sobre la necessitat d'integrar la prevenció de riscos laborals a totes les esferes d'activitat de l'empresa com a element bàsic per garantir la seguretat i la salut en el treball. El document indica quines són les funcions de la direcció de l'empresa, dels comandaments directes, del servei de prevenció i dels representants dels treballadors pel que fa a la integració de la prevenció, i detalla el contingut bàsic que ha de tenir la principal eina d'integració de la prevenció a l'empresa: el Pla de Prevenció.

Detecció i avaluació general de riscos

Institut de Seguretat i Salut Laboral

Per poder adoptar les mesures adequades i per poder evitar o en el seu defecte, minimitzar els riscos, l’empresa ha de tenir coneixement de la seva situació respecte a la seguretat i salut dels seus treballadors. Detectar i posteriorment avaluar els riscos són els primers passos imprescindibles. Per efectuar l’avaluació de riscos no hi ha una única metodologia establerta legalment, i qualsevol metodologia pot ser vàlida sempre que es compleixin els requisits mínims establerts als articles 3, 4 y 5 del Reglament dels serveis de prevenció.

Els següents arxius contenen els instruments necessaris per ajudar l’empresari a prendre decisions a partir dels resultats de l’avaluació. Aporten fitxes i taules que poden ser unes eines útils pels avaluadors. A més posen a l’abast suggeriments que permeten millorar la qualitat de l’anàlisi dels riscos i, en conseqüència, les condicions de seguretat i salut dels treballadors.

Integració de la prevenció. Principis bàsics

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
8 pàg.
2010

Aquesta publicació serveix per difondre la necessitat d'integrar la prevenció de riscos laborals a totes les esferes d'activitat de l'empresa, indicant quines són les funcions de la direcció de l'empresa, dels comandaments directes, del servei de prevenció i dels representants dels treballadors en aquest procés. També detalla el contingut bàsic que ha de tenir la principal eina d'integració de la prevenció a l'empresa, el Pla de Prevenció.

Avaluació de riscos a les microempreses i petites empreses

Direcció general de Relacions Laborals
8 pàg.
2009

Eina de suport per a microempreses i petites empreses per facilitar la tasca de l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.
Aquesta publicació té com a finalitat facilitar a l'empresari els criteris bàsics per tal que pugui complir adequadament les seves obligacions quant a l'avaluació dels riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva, derivada d'aquella.

Coordinació de la prevenció

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
12 pàg.
2011

Publicació que explica de forma entenedora les mesures de coordinació de la prevenció de riscos laborals quan treballadors de diverses empreses desenvolupen la seva activitat en un mateix centre de treball. Informa de les funcions i responsabilitats de cadascun dels actors de la prevenció i incorpora un apartat específic sobre les especificitats que cal tenir en compte a les obres de construcció.

Aspectes rellevants del Reglament dels serveis de prevenció

Institut de Seguretat i Salut Laboral
Col·lecció Fulls monogràfics de Seguretat i Salut Laboral, 11
8 pàg.
2015

Aquesta publicació ofereix informació actualitzada sobre els apartats més destacats de la Reglament dels serveis de prevenció, que ha estat modificada diverses vegades des de la seva aprovació l'any 1997. Detalla les diferents modalitats d’organització de l’activitat preventiva per les que poden optar les empreses en funció de la seva grandària i activitat.

Primers auxilis organització i planificació en els centres de treball

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
Full monogràfic 3
8 pàg.
2010

Proporciona la informació necessària per organitzar i planificar amb antelació i correctament en un centre de treball les actuacions de primers auxilis i socorrisme. Es tracten aspectes com: les instal·lacions i els equipaments, els mitjans humans, la senyalització i les farmacioles.

Òrgans de consulta i participació

Direcció General de Relacions Laborals
Full monogràfic 31
5 pàg.
2015

Proporciona informació sobre els representants dels treballadors que hi poden haver en una empresa o en un centre de treball, en relació a les qüestions que afecten la seguretat i salut en el treball.

10 perquès per a una salut i seguretat laboral amb perspectiva de gènere

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
Subdirecció General de Programes d’Igualtat entre dones i homes en el Treball
Col·lecció 10 perquès, 3
50 pàg.
2010.

Eina que pretén donar a conèixer els motius pels quals és necessari incorporar la perspectiva de gènere en l'àmbit de la salut i seguretat laboral per implementar mesures preventives eficients i eficaces.

El gènere en relació amb la seguretat i la salut en el treball

Direcció General de Relacions Laborals
Col·lecció Fulls monogràfics de Seguretat i Salut Laboral, 2
6 pàg.
2009

Informa de la importància d'incloure la perspectiva de gènere en totes les actuacions preventives de les empreses amb l'objectiu d’arribar a la igualtat efectiva entre homes i dones.
Per això, es facilita informació sobre línies d'actuació generals, aspectes clau que caldrà valorar a l'hora de dur a terme una avaluació de riscos i altra informació rellevant, com ara, els riscos laborals associats a entorns on predominen les dones o fets significatius constatats en la situació laboral de la dona.

Els joves i el dret a la seguretat i la salut en el treball

Direcció General de Relacions Laborals
6 pàg.
2010

Publicació adreçada específicament als joves per informar-los dels seus drets en matèria de seguretat i salut en el treball, tenint en compte que el grup d'edat que presenta un major índex de sinistralitat laboral és el dels treballadors i treballadores d'entre 16 i 24 anys.

Acord de recomanacions en matèria de seguretat laboral per a la negociació col·lectiva a Catalunya

Direcció General de Relacions Laborals
12 pàg. 
Text en català i castellà
2004

Acord assolit per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives sobre un grup de qüestions preventives que s'haurien d'incloure als convenis col·lectius de tots els àmbits.

La regulació de la prevenció i la salut laboral a la negociació col·lectiva de Catalunya

Direcció General de Relacions Laborals
549 pàg.
2008
ISBN 978-84-393-7818-1
Llibre + CD
40 €

Aquesta publicació analitza quina és la regulació que, de la prevenció de riscos laborals, se'n fa a la nostra negociació col·lectiva.

Protocol d'actuació sobre la lipoatròfia semicircular

Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Salut i Agència de Salut Pública de Barcelona
15 pàgines
2015

Recull detallat de les mesures preventives, de les actuacions en cas de lipoatròfia semicircular i tot allò relacionat amb l'obtenció de dades per a la notificació i seguiment de la malaltia. La versió actualitzada d’aquest protocol de lipoatròfia semicircular de juny de  l'any 2015 simplifica l'anterior i dóna a la lipoatròfia semicircular d’origen laboral la mateixa qualificació i notificació que a qualsevol altre accident de treball.

La prevenció de riscos laborals a l'empresa de nova creació

Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació
2007 (continguts actualitzats el juny de 2012)
34 pàg.

Publicació que informa sobre els aspectes més rellevants que han de tenir en compte les empreses de nova creació en relació a la prevenció de riscos laborals. Explica la normativa d'aplicació i desenvolupa les qüestions relacionades amb el Pla de prevenció, el principis generals de l'acció preventiva i les diferents modalitats d'organització de la prevenció.

Desenvolupament i implantació dels plans de seguretat i salut a la construcció

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
79 pàg. (Cas pràctic: 117 pàg.)
2012

Document que proposa una metodologia i una estructura per millorar l’aplicabilitat dels plans de seguretat i salut laboral (PSS) a les obres de construcció. Aquesta proposta parteix d’una diagnosi sobre la situació actual dels PSS i de les problemàtiques més destacables pels diferents agents implicats en el procés constructiu. Els destinataris de la publicació són els agents que intervenen tant en la redacció dels plans de seguretat i salut com en la seva implantació durant la fase d’execució de l’obra, però està pensada per fer reflexionar i sensibilitzar els diferents professionals de l’àmbit de la construcció sobre la importància de disposar de plans de qualitat i aplicables. La publicació incorpora un cas pràctic que exemplifica la metodologia i estructura proposada en el document principal.

Recomanacions a les empreses davant períodes d'alta incidència de grip

Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
9 pàg.
2014

Document que presenta un seguit de recomanacions a les empreses per evitar o minimitzar la transmissió del virus de la grip estacional en els períodes d’alta incidència d’aquesta malaltia. Conté recomanacions relacionades amb l’adopció de mesures ambientals, organitzatives i individuals, a més de recollir criteris a tenir en compte en activitats específiques com la sociosanitària o en funció de les característiques individuals dels treballadors.

Data d'actualització:  05.05.2016