Un EPI és un equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per protegir-lo davant d'un o diversos riscos que puguin comprometre la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat, tal com recull el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Entre d'altres, no es consideren EPI la roba de treball ordinària i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física dels treballadors, o els equips dels serveis de socors i salvament.

L'empresari ha de proporcionar EPI als treballadors en cas que existeixin riscos per a la seva seguretat i salut que no s'hagin pogut evitar o limitar suficientment amb mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.

Per tant, cal actuar seguint el següent criteri d'acció preventiva:

  1. Eliminar el risc a l'origen.
  2. En cas de no poder eliminar el risc, minimitzar-lo tant com sigui possible.
  3. En cas de no poder eliminar el risc, i un cop reduït el màxim possible, cal prendre mesures de protecció col·lectiva dels treballadors exposats.
  4. En darrer terme, i en cas de no poder protegir totalment els treballadors amb mesures col·lectives o organitzatives, proporcionar EPI als treballadors exposats.

Sí. Els ha de proporcionar gratuïtament i reposar-los quan sigui necessari, com en cas de trencament, desgast, pèrdua i, de forma general, quan hagin perdut o vist reduïda la seva eficàcia protectora.

Per tal de protegir de manera eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar per sí mateixos o ocasionar riscos addicionals o molèsties innecessàries, cal que:

  1. Responguin a les condicions existents als llocs de treball. Per tant, han de protegir eficaçment del risc al qual està exposat el treballador.
  2. Es tinguin en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques i l'estat de salut del treballador. Han de ser, per exemple, de la talla adequada.
  3. Es puguin adequar al portador, després dels ajustos necessaris. Han de ser, si convé, ajustables.

En principi els EPI estan destinats a la utilització per part d'un sol usuari. Si les circumstàncies exigissin la utilització d'un equip per varies persones (p.e. un arnés que pugui ser utilitzat per varis treballadors), cal adoptar les mesures necessàries per a que aquesta circumstància no origini cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris, com, per exemple, procedir a la seva neteja i, si s'escau, desinfecció, d'acord amb les instruccions del fabricant.

Els treballadors, seguint les instruccions i la formació facilitada per l'empresari, han de:

  • Utilitzar i cuidar correctament els EPI.
  • Col·locar l'EPI, després de la seva utilització, en un lloc adient.
  • Informar el superior jeràrquic sobre qualsevol defecte o anomalia detectat a l'EPI i que pugui fer que perdi eficàcia protectora.

Els complements o accessoris la utilització dels quals sigui indispensable per al correcte funcionament de l'equip de protecció individual (EPI) i contribueixin a assegurar l'eficàcia protectora del conjunt també tenen la consideració d'EPI, tal com indica la Guia tècnica que fa referència al Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Aquesta norma defineix EPI com qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per a què el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat.

Així, per exemple, si un treballador necessita plantilles per poder utilitzar calçat de seguretat, s'entén què si el calçat de seguretat (l'EPI en aquest cas) és el que determina el tipus de plantilla a utilitzar, aquesta plantilla és un complement necessari per a poder utilitzar el calçat per tant l'empresa ha de proporcionar-la (o assumir el seu cost). En canvi, si el calçat de seguretat no és el que determina el tipus de plantilla a utilitzar l'empresa no ha d'assumir el seu cost, ja que en tot cas el treballador pot emprar les plantilles que normalment porta al seu calçat particular, si les necessita, posant-les al calçat de seguretat.

Les cremes de protecció solar, així com les pomades, figuren a l'annex I del Reial decret 773/1997 com a EPI de protecció de la pell. Quan de l'avaluació de riscos es derivi la necessitat d'oferir als treballadors protecció per a la pell per exposició a la radiació solar, el pla de prevenció ha de preveure els llocs per als quals l'empresari ha de proporcionar aquestes cremes als treballadors, en la quantitat i amb les característiques necessàries (per exemple, pel que fa al factor de protecció solar o, en el seu cas, a la resistència a l'aigua).