• Imprimeix

Qui està obligat a inscriure's al REA?

S'han d'inscriure totes les empreses i treballadors autònoms amb personal assalariat, que intervinguin com a contractistes o subcontractistes, en l'execució de les feines següents realitzades en obres de construcció:

"Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; condicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderroc; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament".

No obstant, s'ha d'indicar que el fet de que l'activitat d'una empresa o la feina objecte del contracte no estiguin incloses en aquest llistat, no implica que l'empresa no s'hagi d'inscriure al REA. Aquest llistat reflecteix només els treballs típics del sector de la construcció, indicatius de l'existència d'una obra de construcció, però l'execució de cadascun d'aquests treballs requereix la realització de múltiples feines que també formen part de l'execució de l'obra i condueixen a la necessitat de que l'empresa que les executa estigui inscrita al REA, si aquesta feina serveix a l'execució d'una obra de construcció i forma part d'un encàrrec major que si que està inclòs en aquest llistat.

Alguns casos concrets:

Empreses transportistes

L'obligació d'inscriure's al REA de les empreses de transport dependrà de si els hi és d'aplicació o no la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció (LSC).

En general, si les empreses es dediquen exclusivament al transport o al subministrament de materials a l'obra i no executen treballs dins l'obra,  no s'han d'inscriure al REA. És a dir, si el contracte subscrit per l'empresa no comporta l'execució de cap treball a l'obra (només és transport o subministrament de mercaderies i no compren cap operació aliena a aquest transport), no es troba inclòs dins de l'àmbit d'aplicació de la LSC i per tant aquestes empreses no s'han d'inscriure al REA.

Empreses instal·ladores

Una empresa que realitza instal·lacions en una obra, amb caràcter general, s'ha d'inscriure en el REA. Les empreses que subscriguin contractes per efectuar instal·lacions en obres de construcció es subjecten tant al Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a les obres de construcció, com a la pròpia Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.

Tanmateix, aquestes empreses hauran de tenir en compte que no podran subcontractar d'altres empreses o treballadors autònoms si la seva organització productiva posada en ús en l'obra consisteix fonamentalment en l'aportació de mà d'obra, d'acord amb l'article 5.2.f) de la Llei 32/2006.

Empreses d'assessorament o control tècnic

Caldrà tenir en compte en primer lloc, la naturalesa dels treballs que desenvoluparà una empresa d'aquest tipus que serà subcontractada. Així, si aquests treballs consisteixen en aportar informació teòrica o documental, sense la presència de personal propi a l'obra, aquesta empresa no hauria d'inscriure's en el REA, encara que el seu personal s'hagi de desplaçar en ocasions puntuals a l'obra per exercir aquestes tasques de control o assessorament.

Així, l'activitat i el paper d'aquestes entitats no serà l'execució d'activitats constructives, sinó la de control d'aquestes activitats en l'àmbit concret per al qual han estat contractades (p.ex. control de qualitat en la construcció, verificació del compliment de la normativa mediambiental en l'execució de l'obra, etc...). Per tant, si bé aquestes activitats seran bàsiques i necessàries en les obres en les que s'efectuen, s'ha de tenir en compte que l'empresa que les realitza no participa en l'execució en si de l'obra, per tant la seva activitat és externa al procés de subcontractació regulat a la Llei de Subcontractació, que defineix als agents amb rellevància en el procés d'execució de l'obra, deixant fora a aquells que no tenen interès a aquests efectes.

Tanmateix, si les esmentades tasques tècniques suposen la presència efectiva a l'obra del personal de l'empresa d'assessorament o control, exercint facultats de direcció i control efectiu sobre els treballs executats per l'altra empresa, entraria en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006 i l'empresa d'assessorament tècnic hauria d'inscriure's en el REA.

Empreses no establertes a Espanya que es desplacin amb els seus treballadors.
D'acord amb el previst a la Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional, les empreses incloses dins l'àmbit d'aplicació de la normativa reguladora de la subcontractació al sector de la construcció, s'han d'inscriure al REA, amb les peculiaritats següents:

  • No és necessària la inscripció quan la durada del desplaçament no excedeixi els 8 dies.
  • La primera comunicació que realitzin de conformitat amb l'article 5 de la Llei 45/1999, té el caràcter de sol·licitud d'inscripció. Aquesta sol·licitud permet provisionalment a l'empresa intervenir en el procés de subcontractació fins a la data de la inscripció o denegació.
  • S'han d'inscriure en el Registre de Catalunya quan la seva primera prestació de serveis s'hagi de dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya.

Sí. La Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció (LSC), és aplicable als contractes subscrits en règim de subcontractació per les empreses, siguin o no del sector de la construcció, en virtut dels quals es dugui a terme alguna activitat en una obra de construcció, malgrat que per la seva activitat empresarial estiguin enquadrades en altres sectors productius, sigui quin sigui el seu CCAE, i encara que no els sigui d'aplicació el conveni col·lectiu de la construcció.

Sí, d'acord amb la Llei 32/2006 que regula la subcontractació en el sector de la construcció, aquesta s'aplica plenament a les obres de construcció impulsades per les administracions públiques.

Sí, les Administracions s'han d'inscriure si participen com a contractistes o subcontractistes en el procés de subcontractació al sector de la construcció.

Els treballadors autònoms que no tinguin contractats treballadors per compte d'altri no s'han d'inscriure al REA i això és perquè no tenen la consideració d'empresari en sentit laboral.

Ara bé, els autònoms que tinguin treballadors assalariats sí que s'han d'inscriure al REA, perquè tenen la consideració d'empresari i, com a tal, té totes les obligacions i responsabilitats reglamentades que corresponen a l'empresariat.

No, ja que a efectes laborals la normativa només considera empreses aquelles que tenen contractats treballadors per compte d'altri, amb independència de si un autònom o una empresa formada només per treballadors autònoms està constituïda com a societat mercantil o diversos autònoms s'associen sota qualsevol forma jurídica.
Per tant, una empresa formada només per treballadors autònoms no es pot inscriure al Registre d'Empreses Acreditades (perquè no es considera empresa a efectes laborals) i tampoc podrà subcontractar amb tercers l'execució dels treballs que se li hagin encomanat.

No s'han d'inscriure al REA els promotors d'obres que no tinguin la consideració de contractistes.

Ara bé, quan el promotor assumeixi la posició de contractista a l'obra de construcció haurà d'inscriure's en el REA, ja que d'acord amb l'article 3 i) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció, quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista.

Sí, s'han d'inscriure en el REA perquè els socis treballadors de les cooperatives de treball associat i els socis de treball d'altres tipus de cooperatives de primer i segon grau es consideren treballadors per compte d'altri i això amb independència que aquests socis hagin optat per la seva inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

No. L'article  2.3 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, estableix que els promotors que contractin directament a treballadors autònoms tindran la consideració de contractistes, si bé puntualitza que aquesta consideració no serà d'aplicació "quan l'activitat contractada es refereixi exclusivament a la construcció o reparació que pugui contractar un cap de família respecte al seu habitatge".

S'entén com a "cap de família", als efectes d'aquest Reial decret, aquella persona que construeix o repara un habitatge del qual és titular per a la seva utilització pròpia o de la seva família. Si el promotor "cap de família" contracta directament la realització d'una obra o de part de la mateixa amb treballadors autònoms sense que aquests tinguin la consideració d'empresaris (contractista o subcontractista), no estarà obligat a inscriure's al REA.

Sí, sempre que la UTE assumeixi la condició de contractista o subcontractista i executi directament l'obra. Per això, l'article 3e) de la LSC disposa que: "quan la contracta es faci amb una Unió Temporal d'Empreses, que no executi directament l'obra, cada una de les seves empreses membres tindrà la consideració d'empresa contractista en la part d'obra que executi".

La UTE assumeix la condició de contractista o subcontractista quan executi la contracta amb personal propi i, per tant, en aquests casos s'han d'inscriure al REA. En cas contrari, s'hi han d'nscriure cadascuna de les empreses que integren la UTE.