• Imprimeix

Sobre la renovació de la inscripció

La inscripció al REA té un període de validesa de 3 anys, renovables per períodes iguals a instància de l'interessat.

La renovació de la inscripció és un tràmit vinculat a la data d'inscripció de cada empresa i ho poden sol·licitar els interessats durant els 6 mesos anteriors a la data en què expira la seva vigència, que és de 3 anys.

Les empreses inscrites al REA rebran amb l'antelació suficient un avís a l'adreça de correu electrònic que van indicar a la sol·licitud d'inscripció, recordant la finalització del període de validesa de la seva inscripció.

El procediment de renovació és un tràmit molt similar al d'inscripció i s'ha d'efectuar mitjançant el formulari  que està disponible al portal privat, al que s'hi pot accedir a traves de l'apartat Sol·licitar la renovació de la inscripció (accés exclusivament amb certificat digital de signatura electrònica. En el cas que no sigui així, la pàgina dona error).

L'empresa haurà d'aportar documentació per acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada i la formació en prevenció de riscos laborals necessària i adequada al lloc de treball o funció del seu personal, en el nivell directiu i productiu.

Aquesta documentació haurà d'estar vigent en el moment de presentació de la sol·licitud de renovació. Aquest procediment, com tots els tràmits en el REA, s'efectua únicament de forma electrònica.

Una vegada enviat el formulari, l'autoritat laboral revisarà la sol·licitud i la documentació annexa, i si aquesta conté totes les dades i els documents exigits legalment, l'Administració efectua la renovació de l'empresa i emet el certificat corresponent en un termini de 15 dies.

Un cop aprovada la sol·licitud, la inscripció de l'empresa quedarà ampliada per un termini de 3 anys més, a comptar des de la data de la resolució favorable. L'empresa conservarà el mateix número de REA que li va ser atorgat en el procediment d'inscripció.

La inscripció de les empreses que no sol·licitin la renovació dins del termini serà cancel·lada automàticament pel REA. Des de la data d'expiració del termini figurarà com a no inscrita i l'aplicació no expedirà certificats d'inscripció al seu favor.

Si l'empresa ha iniciat el tràmit de renovació o té qualsevol altre tràmit pendent, mantindrà la validesa de la inscripció fins que es resolgui el procediment iniciat.

Si la inscripció s'ha cancel·lat per no sol·licitar la renovació en termini, l'empresa haurà de sol·licitar de nou la inscripció en el Registre i se li assignarà un nou número REA.