• Imprimeix

Algunes qüestions sobre la subcontractació

La normativa defineix obra de construcció com a "qualsevol obra pública o privada, en la qual s'efectuïn treballs de construcció o d'enginyeria civil". Així, l'obra de construcció serà un lloc físic en el que temporalment es desenvolupen una sèrie d'activitats determinades, utilitzant tècniques constructives.

Cal analitzar les circumstàncies de cada cas concret per determinar si el lloc on es realitzen els treballs té la consideració d'obra de construcció, i això amb independència de si els treballs estan sotmesos a l'obligació de comptar amb un projecte o no.

No. La subcontractació és una pràctica contractual en virtut de la qual el contractista pot encarregar a d'altres subcontractistes part de les feines a ell encomanades. Per poder efectuar aquesta subcontractació, el contractista ha de complir amb els requisits establerts a l'article 4.1. de la Llei de Subcontractació, entre els que figuren els de posseir una organització productiva pròpia, disposar dels mitjans materials i personals necessaris i utilitzar-los per a l'exercici de l'activitat contractada.

No. La Llei de subcontractació estableix que no poden subcontractar aquells subcontractistes que fonamentalment aporten mà d'obra. S'entén que una empresa aporta fonamentalment mà d'obra quan, per a la realització de l'activitat contractada, no utilitza més equips de treball propis que les eines manuals, incloses les motoritzades portàtils, encara que això sigui perquè senzillament no li calen altres tipus d'equips per fer la seva tasca.

Sí, atès que no existeix cap impediment legal per limitar la subcontractació horitzontal il·limitada en cadascun dels nivells de subcontractació permesos.

No. El tercer subcontractista no pot subcontractar els treballs contractats a un altre subcontractista o treballador autònom. Només es pot dur a terme la contractació pel subcontractista tercer en els casos d'ampliació excepcional previstos a l'article 5.3 de la Llei 32/2006 (força major, complicacions tècniques de la producció...).