• Imprimeix

Entitats autoritzades per auditar sistemes de prevenció de riscos laborals

L'auditoria és un instrument de gestió que persegueix reflectir la imatge fidel del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa, valorant la seva eficàcia i detectant les deficiències que puguin donar lloc a incompliments de la normativa vigent per permetre l'adopció de decisions adreçades al seu perfeccionament i millora.

Les empreses que no hagin concertat la prevenció amb una entitat especialitzada, així com aquelles que desenvolupin activitats preventives amb recursos propis i aliens, han de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa.

La primera auditoria s'haurà d'efectuar dins del 12 mesos següents al moment en què es disposi de la planificació de l'activitat preventiva, i s'ha de repetir cada quatre anys, excepte quan s'efectuïn activitats incloses en l'annex I del Reial decret 39/1997, cas en el qual el termini serà de dos anys. Aquests terminis de revisió s'amplien a dos anys en els supòsits en què la modalitat d'organització preventiva de l'empresa hagi estat acordada amb la representació especialitzada dels treballadors. També s'ha de repetir si ho requereix l'autoritat laboral.

Les empreses de fins a 50 treballadors les activitats de les quals no estiguin incloses a l'Annex I del Reial decret 39/1997, que duguin a terme les actuacions de prevenció amb recursos propis i en les quals l'eficàcia del sistema preventiu resulti evident sense necessitat de recórrer a una auditoria pel limitat nombre de treballadors i l'escassa complexitat de les activitats preventives, estan exemptes de l'obligació d'auditar la seva organització preventiva. Aquestes empreses, però, han d'emplenar i remetre a l'autoritat laboral una notificació sobre la concurrència de les condicions que fan innecessària l'auditoria de l'organització preventiva (comunicació d'exoneració d'auditoria a l'autoritat laboral).

Les auditories poden ser realitzades per persones físiques o jurídiques que tinguin la capacitat de realitzar les activitats objecte de l'auditoria i que hagin estat autoritzades per desenvolupar aquestes tasques per l'autoritat laboral, per a la qual cosa hauran de presentar davant els Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació del lloc on tinguin les seves instal·lacions principals, una sol·licitud que ha d'incloure les previsions assenyalades als apartats a) c) d) e) i g) de l'article 23 del Reglament dels serveis de prevenció.

L'autorització per realitzar activitats d'auditoria és incompatible amb l'acreditació com a servei aliè. L'autoritat laboral ha de resoldre en el termini de tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud al registre de l'òrgan competent. En el cas que sigui una persona física, ha d'esser una persona tècnica de nivell superior en qualsevol de les quatre especialitats o disciplines preventives, a més, haurà de tenir una formació o experiència provada en gestió i realització d'auditories i tècniques auditores; en el cas d'esser una entitat especialitzada haurà de tenir, almenys, una persona que reuneixi aquestes condicions.

També haurà de comptar amb tots els tècnics de nivell superior necessaris per desenvolupar  les funcions corresponents i amb els recursos materials necessaris per verificar la realització dels resultats de l'avaluació dels riscos, si aquesta verificació presenta especial complexitat  podrà concertar aquesta activitat amb altres professionals, que en cap cas poden mantenir vinculacions comercials, financeres o de qualsevol altre tipus amb l'empresa objecte de l'auditoria.

Data d'actualització:  25.05.2016