Existeix en el si de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball un Registre de certificacions de formació adscrit a l'ICSSL, encarregat del registre dels professionals que acreditin haver realitzar la formació necessària per desenvolupar tasques en les funcions de nivell intermedi i superior.

En aquest registre només figuren inscrites les persones que hagin superat algun dels cursos en prevenció de riscos laborals en els nivells intermedi i/o superior en un centre de formació que hagi estat autoritzat per la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Fins les modificacions normatives pertinents que actualment permeten i que són la via oficial per obtenir els títols en prevenció de riscos laborals, de nivell intermedi i superior (cicles formatius i de titulació universitària oficial, respectivament), aquest era el procediment per acreditar la formació necessària per desenvolupar tasques en les funcions de nivell intermedi i superior.

Actualment aquest registre només emet certificacions que acrediten l'inscripció en aquest registre i que la persona inscrita ha realitzat la formació en prevenció de riscos necessària per desenvolupar tasques en les funcions de nivell intermedi i superior. 

La sol·licitud de la certificació és voluntària i no és requisit per exercir com a tècnic en prevenció de riscos laborals.

Nota: el registre de certificacions de formació de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball només expedeix certificacions en paper, i no pas carnets en material PVC.

Data d'actualització:  02.02.2017