Per garantir la seguretat i qualitat en l'ocupació, la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa, estableixen que tota empresa que tingui intenció d'intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció ha d'estar inscrita prèviament en aquest registre.

A partir del 26 d'agost del 2008 han de constar en el Registre totes les empreses amb domicili social a Catalunya que vulguin ser contractades o subcontractades per treballar en una obra de construcció. Així mateix, s’han d’inscriure en aquest Registre les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa que desplacin treballadors a Espanya, en virtut del previst a la Llei 45/1999, de 29 de novembre, quan la seva primera prestació de serveis s’hagi de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya.

 


Bústia de contacte


Servei especial d'informació

900 900 506
Dl. - Dv., de 9 a 13h.

En aplicació de l’article 53 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, des del 23 de juny de 2012, els tràmits en el Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció (REA) impliquen el pagament previ d’una taxa.

 

Els fets imposables i les taxes aplicables, d’acord amb la Llei de pressupostos per al 2017,  són els següents:

 a) Per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció: 109,20 euros

 b) Per la tramitació de la sol·licitud de renovació: 109,20 euros

 c) Per la tramitació de la sol·licitud de variació de dades: 21,85 euros

 d) Per la tramitació de la sol·licitud de cancel·lació a instància de part: 21,85 euros

Un cop presentada la sol·licitud, rebreu en un termini màxim de tres dies, per via telemàtica, una carta de pagament que us permetrà efectuar el pagament de la taxa. El pagament de la taxa es pot fer per qualsevol dels mitjans següents en el termini indicat en la carta de pagament:

 

Presencialment

A qualsevol oficina de "la Caixa", ServiCaixa 24 hores.

A l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de Barcelona. C. Sepúlveda 148-150. 08011 Barcelona.

 

Per Internet

El pagament de les taxes pot efectuar-se a través del web de "la Caixa". Heu de tenir, prèviament, la liquidació de la taxa en la qual figura el codi de barres corresponent a la liquidació.

 

L'autenticació mecànica o resguard d’ingrés acredita el pagament.

D’acord amb els articles 70 i 71 de la Llei 30/1992, si, exhaurit el termini, es comprova que no s’ha realitzat el pagament s’entendrà per desistida la sol·licitud i s’arxivarà l’expedient.

Data d'actualització:  15.01.2018